REFERAT NIERUCHOMOŚCI, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA (NG)

1. Do zadań Referatu Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska w zakresie gospodarki gruntami należy w szczególności:
1.1. gospodarka nieruchomościami,
1.2. prowadzenie spraw związanych z oddawaniem gruntów w dzierżawę, najem, zarząd, użyczenie oraz użytkowanie wieczyste, jak również spraw związanych ze sprzedażą lub nabyciem mienia gminnego,
1.3. wymiar należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę itp. oraz z tytułu sprzedaży mienia gminnego,
1.4. prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia oraz zakładaniem i zmianami w księgach wieczystych,
1.5. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem granic oraz dokonywaniem podziałów nieruchomości.

2. Do zadań Referatu Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska należy w szczególności:
2.1. załatwianie spraw związanych z współdziałaniem ze spółkami wodnymi i ośrodkiem doradztwa rolniczego oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa,
2.2. współdziałanie ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
2.3. wydawanie pozwoleń, zezwoleń i innych decyzji wynikających z przepisów ustawy o ochronie środowiska,
2.4. prowadzenie wykazów i rejestrów wymaganych przepisami ochrony środowiska,
2.5. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem zieleni,
2.6. zakładanie i zarządzanie cmentarzami,
2.7. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem koncesji w zakresie zbiórki, transportu, unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
2.8. dokonywanie uzgodnień w zakresie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz w zakresie prowadzenia działalności odzysku odpadów innych niż niebezpieczne,
2.9. prowadzenie spraw związanych z bezdomnością zwierząt,
2.10. prowadzenie spraw zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznanych za agresywne,
2.11. prowadzenie spraw z zakresu prawa górniczego i geologicznego,
2.12. dokonywanie kontroli ubezpieczeń OC w gospodarstwach rolnych,
2.13. prowadzenie spraw związanych z systemem zarządzania środowiskiem,
2.14. prowadzenie spraw związanych z oceną oddziaływania inwestycji na środowisko,
2.15. prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i umów na odbieranie odpadów komunalnych,
2.16. prowadzenie spraw związanych z ochroną gruntów rolnych i leśnych,
2.17. przygotowywanie umów dzierżawnych o przekazywaniu gospodarstw w zamian za emeryturę oraz między rolnikami,
2.18. realizacja zadań dotyczących produkcji roślinnej,
2.19. prowadzenie spraw wynikających z realizacji zadań gminy w zakresie łowiectwa,
2.20. prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska w tym m.in. wydawanie zezwoleń na wycięcie drzew, naliczanie opłat za wycinkę drzew oraz wymierzanie kar za samowolę,
2.21. prowadzenie spraw związanych z ograniczeniem uciążliwości dla środowiska działalności maszyn i urządzeń,
2.22. prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem parku wiejskiego i innych form ochrony przyrody,
2.23. prowadzenie spraw związanych z opieką nad grobami wojennymi i wojskowymi,
2.24. udział w wizjach lokalnych w związku z zaistniałymi interwencjami i skargami mieszkańców z zakresu działania referatu,
2.25. prowadzenie spraw związanych z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
2.26. udział w komisjach szacujących szkody powstałe na skutek klęsk żywiołowych,
2.27. prowadzenie systemu zarządzania środowiskiem,
2.28. współdziałanie z GUS i WUS w sprawach spisu powszechnego i rolnego.

3. Do zadań Referatu Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego należy w szczególności:
3.1. prowadzenie spraw związanych ze sporządzeniem, aktualizacją i zmianami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
3.2. archiwizowanie dokumentacji urbanistycznej,
3.3. prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
3.4. obsługa posiedzeń Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
3.5. wydawanie wypisów i wyrysów z studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
3.6. rozpatrywanie wniosków oraz badanie przesłanek uznania roszczeń wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

4. Do zadań Referatu Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska w zakresie gospodarki odpadami należy w szczególności:
4.1. dokonywanie uzgodnień w zakresie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz w zakresie prowadzenia działalności odzysku odpadów innych niż niebezpieczne,
4.2. prowadzenie rejestru działalności regulowanej dotyczącej odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości,
4.3. załatwianie spraw związanych z wysyłaniem i przyjmowaniem ankiet oraz ich analiza w celu ustalenia liczby gospodarstw, mieszkańców i rodzaju odpadów,
4.4. prowadzenie spraw związanych z opracowaniem regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach,
4.5. prowadzenie spraw związanych z opracowaniem:
a) metody ustalania opłaty oraz wysokości stawki,
b)terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
c)wzoru deklaracji o wysokości opłat,
d)szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów,
e)górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli,
f)wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych,
4.6. prowadzenie spraw związanych z przetargiem na odbieranie odpadów,
4.7. nadzór i kontrola firm wywozowych oraz kontrola ilości odpadów deklarowanych przez mieszkańców,
4.8. naliczanie opłaty śmieciowej,
4.9. prowadzenie aktualizacji osób zamieszkałych celem naliczenia właściwej opłaty,
4.10. opracowywanie informacji przewidzianych do udostępnienia na stronie internetowej,
4.11. zapewnienie warunków niezbędnych dla ochrony środowiska przed odpadami oraz działania na rzecz utrzymania czystości i porządku w gminie,
4.12. prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i umów na odbieranie odpadów komunalnych,
4.13 prowadzenie spraw związanych z organizowaniem i funkcjonowaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

5. Do zadań Referatu Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska w zakresie pozostałych spraw należy w szczególności:
5.1. prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów oraz nadawaniem nieruchomościom numeracji porządkowej w tym ich aktualizacja,
5.2. prowadzenie rejestru nazw miejscowości i ulic,
5.3. tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy miast i wsi i prowadzenie spraw związanych z regulowaniem stanu prawnego tych terenów w tym m.in.:
a)prowadzenie spraw wywłaszczania nieruchomości i ustalenia odszkodowań,
b)przygotowanie projektów podziału nieruchomości,
c)wykonywanie prawa pierwokupu,
5.4. prowadzenie innych spraw wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami,
5.5. prowadzenie spraw związanych z opłatą adiacencką, rentą planistyczną,
5.6. prowadzenie spraw związanych z gospodarką leśną,
5.7. prowadzenie spraw związanych z ochroną powietrza,
5.8. prowadzenie spraw związanych z rekultywacją terenu,
5.9. prowadzenie spraw związanych z służebnością przesyłu,
5.10. prowadzenie spraw wynikających z prawa wodnego,
5.11.prowadzenie spraw wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (dot. wydawania zgody na uprawę maku i konopi).


(Zarządzenie Nr. KR. 120.27.2019 Burmistrza Woźnik z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Woźnikach)

Dokumenty

INFORMACJE, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, POSTANOWIENIA

NIERUCHOMOŚCI

> Plany polowań zbiorowych

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2019 12:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 1066
06 lutego 2019 12:20 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Utworzenie jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany
UWAGA! POBÓR PODATKÓW PRZEZ SOŁTYSÓW OGRANICZONY::UWAGA! Awaria urzędowego faksu::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::UWAGA! POBÓR PODATKÓW PRZEZ SOŁTYSÓW OGRANICZONY::UWAGA! Awaria urzędowego faksu::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::