Stanowiska

Burmistrz (B)

Informacje

Burmistrz (B) - Michał Aloszko

. Burmistrz kieruje jednoosobowo Urzędem, przy pomocy Kierowników Referatów.

2. Do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególności:
2.1. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy,
2.2. zawieranie w imieniu Gminy umów i porozumień,
2.3. reprezentowanie Gminy na zewnątrz,
2.4. wykonywanie uchwał Rady,
2.5. wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej,
2.6. kierowanie Urzędem oraz sprawowanie zwierzchnictwa służbowego wobec pracowników Urzędu,
2.7. upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w imieniu Burmistrza Woźnik decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach,
2.8. przedkładanie projektów uchwał Radzie,
2.9. ogłaszanie budżetu i sprawozdań.

3. Zastępca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik, Radca Prawny podlegają bezpośrednio Burmistrzowi.

4. Burmistrz bezpośrednio nadzoruje pracę następujących Referatów:
4.1. Referat Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej (IK),
4.2. Referat Promocji, Kultury, Sportu i Organizacji Pozarządowych (PK).

5. W czasie nieobecności Burmistrza lub niemożności pełnienia przezeń obowiązków, Burmistrza zastępuje Zastępca Burmistrza, a w razie nieobecności Burmistrza i Zastępcy Burmistrza – Sekretarz.


(Zarządzenie Nr. KR.120.27.2019 Burmistrza Woźnik z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Woźnikach)

Zastępca Burmistrza (ZB)

Informacje

Zastępca Burmistrza (ZB) - Beata Bacior

1. Do zadań Zastępcy Burmistrza należy w szczególności:
1.1. wykonywanie zadań powierzonych przez Burmistrza,
1.2. wydawanie i podpisywanie na podstawie imiennego upoważnienia Burmistrza decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, jak również innych dokumentów w zakresie powierzonym do wykonywania przez Burmistrza.
2. Zastępca Burmistrza bezpośrednio nadzoruje pracę następujących Referatów:
2.1. Referat Spraw Obywatelskich (SO),
2.2. Referat Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska (NG),
2.3. Referat Zamówień Publicznych, Funduszy Zewnętrznych i Gospodarki Mieszkaniowej (ZP).

(Zarządzenie Nr. KR. 120.27.2019 Burmistrza Woźnik z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Woźnikach)

Sekretarz (SE)

Informacje

Sekretarz (SE) - Magdalena Jarosz - Wawrzyńczak

1. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
1.1. doskonalenie metod zarządzania Urzędem,
1.2. podejmowanie w stosunku do pracowników Urzędu czynności z zakresu prawa pracy w zakresie udzielonego pełnomocnictwa,
1.3. koordynacja i nadzór nad wdrażaniem systemów zarządzania,
1.4. opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego Gminy oraz jego uaktualnień,
1.5 przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
1.6. prowadzenie spraw kadrowych, gospodarki etatami oraz funduszem płac,
1.7. prowadzenie spraw osobowych kierowników jednostek podporządkowanych,
1.8. prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem i doskonaleniem zawodowym pracowników,
1.9. nadzorowanie kompletowania dokumentacji z prac Rady i przygotowanie materiałów na posiedzenia Rady,
1.10. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy pracownikami,
1.11. prowadzenie spraw związanych z organizacją prac interwencyjnych, publicznych i stażami,
1.12. prowadzenie spraw związanych z informatyzacją Urzędu.


(Zarządzenie Nr. KR. 120.27.2019 Burmistrza Woźnik z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Woźnikach)

Skarbnik (SK)

Informacje

Skarbnik (SK) - Beata Buchenfeld

1. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
1.1. opiniowanie i nadzorowanie przygotowywania projektu budżetu, uchwały budżetowej i jej zmian oraz sprawozdania z realizacji budżetu,
1.2. opiniowanie projektów decyzji finansowych,
1.3. kontrasygnowanie dokumentów stanowiących podstawę do wydatkowania środków finansowych oraz innych świadczeń majątkowych w zakresie Gminy,
1.4. realizowanie działalności finansowej Gminy i prowadzenie gospodarki finansowej,
1.5. koordynowanie działań mających na celu pozyskanie nowych źródeł budżetu,
1.6. pełnienie funkcji głównego księgowego budżetu,
1.7. koordynacja zewnętrznych kontroli finansowych.


(Zarządzenie Nr. KR. 120.27.2019 Burmistrza Woźnik z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Woźnikach)

Kierownik Referatu Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska (NG)

Informacje

Kierownik Referatu Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska (NG) - Dorota Cieluch

1. Do zadań Referatu Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska w zakresie gospodarki gruntami należy w szczególności:
1.1. gospodarka nieruchomościami,
1.2. prowadzenie spraw związanych z oddawaniem gruntów w dzierżawę, najem, zarząd, użyczenie oraz użytkowanie wieczyste, jak również spraw związanych ze sprzedażą lub nabyciem mienia gminnego,
1.3. wymiar należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę itp. oraz z tytułu sprzedaży mienia gminnego,
1.4. prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia oraz zakładaniem i zmianami w księgach wieczystych,
1.5. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem granic oraz dokonywaniem podziałów nieruchomości.

2. Do zadań Referatu Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska należy w szczególności:
2.1. załatwianie spraw związanych z współdziałaniem ze spółkami wodnymi i ośrodkiem doradztwa rolniczego oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa,
2.2. współdziałanie ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
2.3. wydawanie pozwoleń, zezwoleń i innych decyzji wynikających z przepisów ustawy o ochronie środowiska,
2.4. prowadzenie wykazów i rejestrów wymaganych przepisami ochrony środowiska,
2.5. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem zieleni,
2.6. zakładanie i zarządzanie cmentarzami,
2.7. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem koncesji w zakresie zbiórki, transportu, unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
2.8. dokonywanie uzgodnień w zakresie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz w zakresie prowadzenia działalności odzysku odpadów innych niż niebezpieczne,
2.9. prowadzenie spraw związanych z bezdomnością zwierząt,
2.10. prowadzenie spraw zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznanych za agresywne,
2.11. prowadzenie spraw z zakresu prawa górniczego i geologicznego,
2.12. dokonywanie kontroli ubezpieczeń OC w gospodarstwach rolnych,
2.13. prowadzenie spraw związanych z systemem zarządzania środowiskiem,
2.14. prowadzenie spraw związanych z oceną oddziaływania inwestycji na środowisko,
2.15. prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i umów na odbieranie odpadów komunalnych,
2.16. prowadzenie spraw związanych z ochroną gruntów rolnych i leśnych,
2.17. przygotowywanie umów dzierżawnych o przekazywaniu gospodarstw w zamian za emeryturę oraz między rolnikami,
2.18. realizacja zadań dotyczących produkcji roślinnej,
2.19. prowadzenie spraw wynikających z realizacji zadań gminy w zakresie łowiectwa,
2.20. prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska w tym m.in. wydawanie zezwoleń na wycięcie drzew, naliczanie opłat za wycinkę drzew oraz wymierzanie kar za samowolę,
2.21. prowadzenie spraw związanych z ograniczeniem uciążliwości dla środowiska działalności maszyn i urządzeń,
2.22. prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem parku wiejskiego i innych form ochrony przyrody,
2.23. prowadzenie spraw związanych z opieką nad grobami wojennymi i wojskowymi,
2.24. udział w wizjach lokalnych w związku z zaistniałymi interwencjami i skargami mieszkańców z zakresu działania referatu,
2.25. prowadzenie spraw związanych z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
2.26. udział w komisjach szacujących szkody powstałe na skutek klęsk żywiołowych,
2.27. prowadzenie systemu zarządzania środowiskiem,
2.28. współdziałanie z GUS i WUS w sprawach spisu powszechnego i rolnego.

3. Do zadań Referatu Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego należy w szczególności:
3.1. prowadzenie spraw związanych ze sporządzeniem, aktualizacją i zmianami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
3.2. archiwizowanie dokumentacji urbanistycznej,
3.3. prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
3.4. obsługa posiedzeń Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
3.5. wydawanie wypisów i wyrysów z studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
3.6. rozpatrywanie wniosków oraz badanie przesłanek uznania roszczeń wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

4. Do zadań Referatu Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska w zakresie gospodarki odpadami należy w szczególności:
4.1. dokonywanie uzgodnień w zakresie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz w zakresie prowadzenia działalności odzysku odpadów innych niż niebezpieczne,
4.2. prowadzenie rejestru działalności regulowanej dotyczącej odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości,
4.3. załatwianie spraw związanych z wysyłaniem i przyjmowaniem ankiet oraz ich analiza w celu ustalenia liczby gospodarstw, mieszkańców i rodzaju odpadów,
4.4. prowadzenie spraw związanych z opracowaniem regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach,
4.5. prowadzenie spraw związanych z opracowaniem:
a) metody ustalania opłaty oraz wysokości stawki,
b)terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
c)wzoru deklaracji o wysokości opłat,
d)szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów,
e)górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli,
f)wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych,
4.6. prowadzenie spraw związanych z przetargiem na odbieranie odpadów,
4.7. nadzór i kontrola firm wywozowych oraz kontrola ilości odpadów deklarowanych przez mieszkańców,
4.8. naliczanie opłaty śmieciowej,
4.9. prowadzenie aktualizacji osób zamieszkałych celem naliczenia właściwej opłaty,
4.10. opracowywanie informacji przewidzianych do udostępnienia na stronie internetowej,
4.11. zapewnienie warunków niezbędnych dla ochrony środowiska przed odpadami oraz działania na rzecz utrzymania czystości i porządku w gminie,
4.12. prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i umów na odbieranie odpadów komunalnych,
4.13 prowadzenie spraw związanych z organizowaniem i funkcjonowaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

5. Do zadań Referatu Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska w zakresie pozostałych spraw należy w szczególności:
5.1. prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów oraz nadawaniem nieruchomościom numeracji porządkowej w tym ich aktualizacja,
5.2. prowadzenie rejestru nazw miejscowości i ulic,
5.3. tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy miast i wsi i prowadzenie spraw związanych z regulowaniem stanu prawnego tych terenów w tym m.in.:
a)prowadzenie spraw wywłaszczania nieruchomości i ustalenia odszkodowań,
b)przygotowanie projektów podziału nieruchomości,
c)wykonywanie prawa pierwokupu,
5.4. prowadzenie innych spraw wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami,
5.5. prowadzenie spraw związanych z opłatą adiacencką, rentą planistyczną,
5.6. prowadzenie spraw związanych z gospodarką leśną,
5.7. prowadzenie spraw związanych z ochroną powietrza,
5.8. prowadzenie spraw związanych z rekultywacją terenu,
5.9. prowadzenie spraw związanych z służebnością przesyłu,
5.10. prowadzenie spraw wynikających z prawa wodnego,
5.11.prowadzenie spraw wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (dot. wydawania zgody na uprawę maku i konopi).


(Zarządzenie Nr. KR. 120.27.2019 Burmistrza Woźnik z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Woźnikach)


Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich (SO)

Informacje

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich (SO) - Katarzyna Fiuk

1. Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich w zakresie spraw Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:
1.1. rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów w systemie rejestru stanu cywilnego,
1.2. wydawanie odpisów i zaświadczeń na podstawie ustawy prawo o aktach stanu cywilnego,
1.3. prowadzenie akt stanu cywilnego oraz wydawanie decyzji w sprawach wynikających z ustawy o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imion i nazwisk,
1.4. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli w sprawach wynikających z Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego oraz ustawy prawo o aktach stanu cywilnego,
1.5. zameldowanie i występowanie o nadanie numeru PESEL w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia,
1.6. zmiana numeru PESEL,
1.7. sporządzanie testamentów,
1.8. uzupełnianie i sprostowanie aktów stanu cywilnego,
1.9. współpraca z Archiwum Państwowym w zakresie zabezpieczenia i przechowywania Ksiąg USC.

2. Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich w zakresie ewidencji ludności należy w szczególności:
2.1. przyjmowanie i rejestrowanie danych niezbędnych do zameldowania lub wymeldowania,
2.2. prowadzenie zbiorów meldunkowych,
2.3. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących obowiązku meldunkowego,
2.4. udostępnianie danych osobowych z prowadzonych przez Urząd w związku z realizacją zadań Referatu Spraw Obywatelskich zbiorów, w zakresie określonym obowiązującymi przepisami ,
2.5. rejestracja zgłoszeń meldunkowych cudzoziemców,
2.6. prowadzenie stałego rejestru wyborców Gminy,
2.7. przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i spraw z zakresu wojskowego obowiązku meldunkowego.

3. Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich w zakresie dowodów osobistych należy w szczególności:
3.1. przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych i zgłoszeń o utracie bądź znalezieniu dowodów osobistych,
3.2. wydawanie zaświadczeń SRP,
3.3. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dowodów osobistych i nadzór w tym zakresie.

4. Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego należy w szczególności:
4.1. realizacja spraw obronnych,
4.2. realizacja spraw w zakresie obrony cywilnej Gminy, w tym sporządzenie planów obrony cywilnej, ewakuacji,
4.3. prowadzenie spraw związanych z wprowadzeniem pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
4.4. realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
4.5. realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

5. Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich z zakresu CEIDG należy w szczególności:
5.1. prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorców,
5.2. kontrola przestrzegania przepisów prawa przez przedsiębiorców w zakresie prawa działalności gospodarczej.

6. Do pozostałych zadań Referatu Spraw Obywatelskich należy w szczególności:
6.1. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
6.2. wydawanie i cofnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
6.3. naliczanie i weryfikowanie terminowości wnoszenia opłat za zezwolenia,
6.4. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem zasad usytuowania miejsc sprzedaży oraz liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych dla placówek gastronomicznych i detalicznych,
6.5 Realizacja zadań związanych z ochroną zdrowia i kontrolą działalności placówek, dla których Gmina jest organem założycielskim,
6.6 współpraca z jednostkami pomocniczymi gminy.

7. Do zadań Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy zapewnienie przestrzegania w Urzędzie przepisów o ochronie informacji niejawnych.


(Zarządzenie Nr. KR. 120.27.2019 Burmistrza Woźnik z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Woźnikach)

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych, Funduszy Zewnętrznych i Gospodarki Mieszkaniowej (ZP)

Informacje

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych, Funduszy Zewnętrznych i Gospodarki Mieszkaniowej (ZP) - Zdzisław Hryciuk

1. Do zadań Referatu Zamówień Publicznych, Funduszy Zewnętrznych i Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie zamówień publicznych należy w szczególności:
1.1. prowadzenie i koordynacja spraw z zakresu zamówień publicznych dotyczących działalności Urzędu,
1.2. prowadzenie przetargów dotyczących działalności Urzędu,
1.3. wykonywanie obowiązków wobec Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie realizacji zadań stosownie do obowiązujących przepisów,
1.4. prowadzenie sprawozdawczości z zakresu zamówień publicznych.

2. Do zadań Referatu Zamówień Publicznych, Funduszy Zewnętrznych i Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie pozyskiwania środków unijnych należy w szczególności:
2.1. poszukiwanie informacji o wszelkich programach umożliwiających pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań budżetowych Gminy,
2.2. analiza programów umożliwiających pozyskiwanie dofinansowania pod kątem potrzeb Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy,
2.3. przygotowywanie wniosków wraz z załącznikami na pozyskiwanie środków, pozabudżetowych, w tym unijnych we współpracy z odpowiednimi referatami lub jednostkami organizacyjnymi Gminy,
2.4. prowadzenie współpracy z instytucjami zewnętrznymi odpowiedzialnymi za wdrożenie i nadzór nad realizacją,
2.5. koordynacja działań poszczególnych referatów i jednostek organizacyjnych Gminy na etapie realizacji projektu,
2.6. prowadzenie rejestru wniosków oraz sprawozdań rocznych z projektów realizowanych zadań,
2.7. współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz integracji europejskiej.

3. Do zadań Referatu Zamówień Publicznych, Funduszy Zewnętrznych i Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie gospodarki mieszkaniowej należy w szczególności:
3.1. przyjmowanie i rejestracja wniosków o przydział lokali komunalnych i socjalnych,
3.2. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem stawek czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe oraz z wymiarem czynszu,
3.3. ustalenie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy,
3.4. określenie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy w tym: lokali socjalnych, przydzielanie lokali w razie klęski żywiołowej, dostarczanie lokali zamiennych,
3.5. wyrażanie zgody na podnajem lokali, dokonywanie ulepszeń i zmian w lokalu,
3.6. zawieranie umów o najem lokali i ich wypowiadanie,
3.7. prowadzenie ewidencji lokatorów i wyposażenia mieszkań oraz dokumentacji zasobu mieszkaniowego Gminy (projekty budowlane, inwentaryzacje, książki obiektów, protokoły kontroli i sprawdzeń),
3.8. administrowanie budynkami komunalnymi: bieżące utrzymanie budynków, zlecanie remontów, inne sprawy wynikające z ustawy - Prawo Budowlane,
3.9. prowadzenie dokumentacji dla budynków stanowiących własność Gminy,
3.10. czuwanie nad prawidłowym utrzymaniem i użytkowaniem obiektów budowlanych (okresowa kontrola stanu technicznego i przydatności do użytkowania, przeprowadzanie okresowych badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej),
3.11. opracowywanie planów remontów (konserwacja, naprawa bieżąca, naprawa główna) i kontroli okresowych oraz przeglądów roboczych obiektów,
3.12. sporządzanie projektów planów inwestycyjnych.(Zarządzenie Nr. KR. 120.27.2019 Burmistrza Woźnik z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Woźnikach)

Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej (IK)

Informacje

Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej (IK) - Alina Kot

1. Do zadań Referatu Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej w zakresie inwestycji własnych Gminy należy w szczególności:
1.1. sporządzanie projektów inwestycyjnych, przygotowanie terenów pod budownictwo,
1.2. uzyskanie dokumentacji projektowej (zlecenia, uzgodnienia, odbiory) oraz pozwoleń na użytkowanie zrealizowanych obiektów i instalacji,
1.3. uzyskiwanie pozwoleń na budowę, przekazywanie placu budowy,
1.4. wyłanianie wykonawców, inspektorów nadzoru inwestorskiego,
1.5. współpraca w trakcie realizacji procesu inwestycyjnego (zlecenia, uzgodnienia, umowy, rozliczenia, odbiory),
1.6. działania w okresie rękojmi i gwarancji (przeglądy, usuwanie wad, odbiory ostateczne),
1.7. planowanie i koordynacja prac związanych z budową, modernizacją i utrzymaniem ścieżek rowerowych i placów zabaw.

2. Do zadań Referatu Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej w zakresie gospodarki wodno – ściekowej należy w szczególności:
2.1. opracowywanie planów remontów posiadanych sieci i urządzeń służących zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków,
2.2. współpraca z przedsiębiorstwem eksploatującym sieci wodno - kanalizacyjne oraz nadzór nad działalnością tego przedsiębiorstwa w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odprowadzania ścieków,
2.3. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem taryfy za dostawą wody i odprowadzanie ścieków oraz współfinansowaniem inwestycji w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków przez mieszkańców, jak również spraw związanych z prowadzeniem rozliczeń z w/w przedsiębiorstwami.

3. Do zadań Referatu Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej w zakresie drogownictwa należy w szczególności:
3.1. zarządzanie siecią dróg publicznych na terenie miasta i gminy,
3.2. opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej, projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
3.3. pełnienie funkcji inwestora,
3.4. koordynacja robót w pasie drogowym,
3.5. utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
3.6. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
3.7. organizowanie wykonywania robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
3.8. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
3.9.realizowanie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu oraz nadzór i analiza istniejącej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa i jego efektywności,
3.10. opiniowanie projektów ruchu – jako zarządca dróg,
3.11. wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
3.12. utrzymanie zieleni przydrożnej w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów, jak również organizowanie zimowego utrzymania dróg objętych zarządem,
3.13. współpraca z zarządcami pozostałych dróg publicznych, Zakładem Energetycznym, jednostkami Policji,
3.14. utrzymanie oświetlenia ulicznego dróg - planowanie i finansowanie remontu, budowy, modernizacji.

4. Do zadań Referatu Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej w zakresie ewidencji dróg należy w szczególności:
4.1. powadzenie ewidencji dróg, placów, parkingów, ciągów pieszych (pieszo-jezdnych), drogowych obiektów mostowych oraz przystanków autobusowych,
4.2. opracowywanie metryk dróg, placów, parkingów, ciągów pieszych (pieszo-jezdnych)i drogowych obiektów mostowych,
4.3. sporządzanie informacji o drogach publicznych,
4.4. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
4.5. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz naliczanie opłat i kar pieniężnych, oraz prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji na etapie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dróg będących w zarządzie Gminy dla wszelkich obiektów,
4.6. prowadzenie spraw związanych z umieszczeniem obiektów (reklam) niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami,
4.7. przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych,
4.8. planowanie i finansowanie budowy, modernizacji, utrzymania przystanków autobusowych, w tym uzgadnianie rozkładów jazdy,
4.9. wydawanie zezwoleń ma regularne przewozy osób w krajowym transporcie drogowym na obszarze Gminy, wydawanie licencji na przewozy taksówkami na obszarze Gminy, organizacja transportu publicznego,
4.10. współpraca z jednostkami Policji, zarządcami dróg, Starostą, Zakładem Energetycznym.


(Zarządzenie Nr. KR. 120.27.2019 Burmistrza Woźnik z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Woźnikach)

Kierownik Referatu Promocji, Kultury, Sportu i Organizacji Pozarządowych (PK)

Informacje

Kierownik Referatu Promocji, Kultury, Sportu i Organizacji Pozarządowych (PK) - Wojciech Zawadzki

1. Do zadań Referatu Promocji, Kultury, Sportu i Organizacji Pozarządowych w zakresie spraw kultury, kultury fizycznej i sportu należy w szczególności:
1.1. współpraca i wspieranie organizacji pozarządowych działających w zakresie kultury,
kultury fizycznej, sportu i turystyki w tym sprawy konkursów i rozliczania dotacji,
1.2. prowadzenie dokumentacji Gminnej Rady Sportu,
1.3. wydawanie decyzji w sprawach organizowania imprez masowych,
1.4. sprawy związane z współpracą międzynarodową Gminy,
1.5. sprawy związane z ochroną zabytków i dóbr kultury, w tym: gminna ewidencja zabytków, rozliczanie dotacji przyznanych na ochronę zabytków, współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

2. Do zadań Referatu Promocji, Kultury, Sportu i Organizacji Pozarządowych w zakresie promocji, kultury i współpracy z podmiotami gospodarczymi należy w szczególności:
2.1. prowadzenie portalu internetowego Gminy,
2.2. prowadzenie spraw związanych z organizacją imprez gminnych, promocją Gminy,
informacją turystyczną i informacji, o przedsiębiorcach oraz współpracą
międzynarodową,
2.3. realizowanie zadań w zakresie współpracy ze środkami masowego przekazu i rzecznika
prasowego Urzędu,
2.4. prowadzenie rejestru instytucji kultury i nadzór nad tymi jednostkami, rejestru bazy
noclegowej,
2.5. wspieranie działalności gospodarczej, poprzez promowanie przedsiębiorczości na terenie
gminy, powiatu i województwa.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 marca 2008 14:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 29129
13 listopada 2019 09:40 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Usunięcie stanowiska: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich (SO).
13 listopada 2019 09:40 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie stanowiska: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich (SO).
21 czerwca 2019 09:37 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie stanowiska: Kierownik Referatu Promocji, Kultury, Sportu i Organizacji Pozarządowych (PK).
Zatrzymaj banner przewijany
UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::UWAGA! Z dniem 1 września punkt zbiórki elektrosprzętu został przeniesiony na PSZOK::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::UWAGA! Z dniem 1 września punkt zbiórki elektrosprzętu został przeniesiony na PSZOK::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::