Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Woźnikach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.wozniki.pl

Data publikacji strony internetowej: 2003-07-04
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-10-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-27
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-03-27

Treści lub funkcje niedostępne:

 1. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  - większość wiadomości została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, w związku z czym zamieszczone na stronie informacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo,
  - część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

  Wyłączenia:
  Wyłączenia ustawowe obejmują:
  - multimedia nadawane na żywo,
  - multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020r.,
  - dokumenty tekstowe i tekstowo - graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2018r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego,
  - mapy oraz mapy interaktywne, w tym geoportale, pod warunkiem że w przypadku map interaktywnych i geoportali przeznaczonych do zastosowań nawigacyjnych dane teleadresowe i położenie geograficzne prezentowane są w sposób dostępny cyfrowo,
  - treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego:
  1. które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, albo
  2. których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony.

  (powód: Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów tekstowych nieprzygotowanych pod kątem dostępności.
  Ze względu na liczebność opublikowanych wiadomości w BIP i nadmierne obciążenie dla naszej jednostki, nie jesteśmy w stanie z przyczyn technicznych poprawić dostępności załączników w formacie PDF z ostatnich kilku lat.)
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Beata Bacior - Koordynator do spraw dostępności , adres e-mail: zastepca@wozniki.pl , telefon: 34 366 99 28.

Informacja zwrotna

Urząd Miejski w Woźnikach

ul. Rynek 11 

42-289 Woźniki

 

tel.  34 357 31 00

       34 366 99 00 

 

fax: 34 357 31 05

e-mail: urzad@wozniki.pl

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /Wozniki/skrytka

 

 

 

W przypadku problemów z dostępnością, osobą do kontaktu jest Pani Beata Bacior - koordynator do spraw dostępności, z którą można skontaktować się pod nr  tel. 34 366 99 28 lub za pośrednictwem skrzynki e-mail: zastepca@wozniki.pl 

 

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać pisemnie za pośrednictwem skrzynki pocztowej urzad@wozniki.pl  lub na podany wyżej adres Urzędu Miejskiego w Woźnikach. 

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie oraz wskazanie sposobu kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Postępowanie odwoławcze

Na podstawie Art.18. pkt. 7 Ustawy o dostępności  cyfrowej stron internetowych, i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę do Urzędu Miejskiego w Woźnikach w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

 

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

brak
Ze względu na bariery architektoniczne, dla poprawy dostępności uruchomiono usługę skierowaną do mieszkańców z ograniczeniami w poruszaniu się. Z usług „Mobilnego Urzędu" mogą korzystać mieszkańcy Gminy Woźniki, którzy z powodu niepełnosprawności lub wieku mają ograniczenia w poruszaniu się w stopniu uniemożliwiającym samodzielną wizytę w siedzibie Urzędu Miejskiego w Woźnikach. Osoby te mogą zgłaszać potrzebę załatwienia danej sprawy telefonicznie.

Dostosowanie korytarzy

brak

Dostosowanie schodów

brak

Dostosowanie wind

brak

Dostępność pochylni

brak

Dostępność platform

brak

Dostępność informacji głosowych

brak

Dostępność pętli indukcyjnych

brak

Dostosowanie parkingów

Przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Woźnikach wyznaczono 2 miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

brak przeszkód

Dostępność tłumacza języka migowego

Dostępny tłumacz języka migowego pierwszego kontaktu z Urzędem Miejskim w Woźnikach.
W budynku brak oznaczeń w alfabecie Brajla, brak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. 2017, poz. 1824 t.j.) Burmistrz Woźnik informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się.

Dodatkowe informacje

Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej została technicznie dostosowana do wymagań ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

 

Szablon BIP RWD spełniał do tej pory wymagania WCAG 2.0 (w sumie 36 wymagań) zawarte w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności z 2012 r. Wprowadzoną aktualizacją, dostosowano dla nas usługi o 13 nowych wymagań (w sumie 49) czyli podniesienia standardu dostępności do WCAG 2.1.

 

Jako redaktorzy staramy się pamiętać, aby:

- dodając materiał wideo zapewnić dodatkową audiodeskrypcję (Wymaganie: 1.2.5)

- dodając grafikę zapewnić jej kontrast w stosunku 3:1 między sąsiadującymi kolorami (Wymaganie: 1.4.11)

- unikać zmian wielkości czcionki oraz wklejać treści pozbywając się styli narzuconych z edytorów treści poprzez narzędzie wklej z worda lub wklej jako zwykły tekst (Wymaganie: 1.4.12)

 

Informujemy również, że strona BIP posiada wygodną nawigację ułatwiającą przeglądanie treści poprzez osoby niedowidzące i niesłyszące

1. wersję kontrastową,

2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,

3. widoczny fokus,

4. wyróżnienie odnośników.

 

Zgodnie z zasadą ,,funkcjonalności” treść oraz zawarte w niej funkcjonalności są dostępne z interfejsu klawiatury (za wyjątkiem tych, które konwencjonalnie nie mogą być wykonane klawiaturą np. rysunek odręczny). 

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Przykłady popularnych skrótów klawiszowych:

TAB – fokus na następne hiperłącze 

Shift + TAB – fokus na poprzednie hiperłącze 

Kursory – przesuwanie strony góra – dół 

F7 – włącza kursor widoczny na stronie (Firefox), np. dzięki temu można kursorem + shift zaznaczyć tekst

CTRL + F – wyszukiwarka wystąpień słowa z podświetleniem (F3 pokaż następne wystąpienie)

SHIFT + F3 – pokaż poprzednie wystąpienie 

CTRL++ – powiększenie całej strony 

CTRL+-  – pomniejszenie całej strony

CTRL+0   – powrót do pierwotnej wielkości strony.

Jeszcze większa dostepność

Urząd Miejski w Woźnikach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej dostępnej pod adresem www.bip.wozniki.pl
Zgodnie z zasadą ,,postrzegania” staramy się, aby informacje i elementy interfejsu były zauważalne przez użytkowników w dostępny dla nich sposób. Staramy się zatem, aby dla każdej treści nietekstowej zamieszczać alternatywną treść w formie tekstu, który można powiększyć stosując 3 stopnie powiększenia lub dostosować kontrast wyświetlanej wiadomości.
Będziemy się również starać, aby zamieszczone zdjęcia bądź wiadomości graficzne zawierały tekst opisujący zamieszczony załącznik graficzny. Poczynimy starania, aby techniczna nazwa pliku ustawiona domyślnie zawierała konkretny opis obrazka czy zdjęcia.
Zwracamy uwagę na przygotowywanie właściwej struktury tekstu poprzez zastosowanie znacznika semantycznego. Stosowanie znaczników powoduje, że programy czytające we właściwy sposób ,,zaakcentują” nagłówki w stosunku do rozwiniętej treści.
Czynimy starania, aby wszelkie informacje zawarte w serwisie były redagowane w sposób zrozumiały i czytelny.

Deklaracja poprawy dostępności

W miarę możliwości technicznych będziemy czynić starania, aby sukcesywnie eliminować wszystkie błędy składowe HTML i aby strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej jak najlepiej spełniała wytyczne związane z dostępnością.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 stycznia 2020 09:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 355
01 października 2020 12:39 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja deklaracji dostepności.
01 października 2020 12:37 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
01 października 2020 12:34 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja deklaracji dostepności.
Zatrzymaj banner przewijany
UWAGA! POBÓR PODATKÓW PRZEZ SOŁTYSÓW OGRANICZONY::UWAGA! Awaria urzędowego faksu::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::UWAGA! POBÓR PODATKÓW PRZEZ SOŁTYSÓW OGRANICZONY::UWAGA! Awaria urzędowego faksu::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::