ZGŁOSZENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW O PRZEPUSTOWOŚCI DO 5 m3/d

Kod RWA

NG

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  • Zgłoszenie oczyszczalni ścieków,

  • Mapa sytuacyjna z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków,

  • Potwierdzenie dokonanego zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych nie wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub pozwolenie na budowę, obejmującego budowę przydomowej oczyszczalni ścieków,

  • certyfikat lub inny dokument potwierdzający możliwość uzyskania wymaganych dla instalacji parametrów oczyszczania ścieków,

  • kserokopie dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi (zalecane),

  • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w wysokości 120 zł za zgłoszenie i 17 zł w przypadku pełnomocnictwa

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Woźnikach
ul. Rynek 11
42-289 Woźniki 


REFERAT NIERUCHOMOŚCI, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA


parter, pokój nr 13 

tel. 34 366 99 21

fax. 34 357 31 05 

 

w godzinach:

- poniedziałek: 7.30 - 16.00
Biuro podawcze - 7.30 - 17.00
- wtorek: 7.30 - 16.00   
- środa: 7.30 - 17.00    
- czwartek: 7.30 - 15.30
- piątek: 7.30 - 13.00

Opłaty

Za dokonanie zgłoszenia opłata skarbowa wynosi 120,00 zł.

Opłatę skarbową należy uiścić w Kasie Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 11, bądź na rachunek bankowy:

MBS Myszków O/Woźniki
87 8279 1023 0200 0130 2002 0168


Zwolnienie z opłaty skarbowej:

Na podstawie art. 2 ust. 1. pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej (Dz.U.2018 poz. 1044), zwalnia się z opłaty skarbowej dokonanie zgłoszenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego. Wykonanie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków wyłącznie dla celów zapewniających właściwe funkcjonowanie budynku mieszkalnego.


Termin i sposób załatwienia

Zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem eksploatacji instalacji. Do rozpoczęcia eksploatacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia (Burmistrz Miasta) w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

W przypadku rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, bądź zmiany danych, należy przedłożyć zgłoszenie w terminie 14 dni.

Z oczyszczalni wybudowanej na obszarze Aglomeracji Woźniki i Aglomeracji Psary ścieki wprowadzane do ziemi nie mogą przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń właściwych dla RLM Aglomeracji Woźniki, tj. 3 096 i dla Aglomeracji Psary, tj.  2 712, które zostały określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Zgodnie z § 6 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Nr 9/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Odry (Dz. U Woj. Śl. z 2016 r. poz. 4046) na obszarze występowania głównego użytkowego poziomu wodonośnego wieku triasowego, przedstawionego na mapie, stanowiącej załącznik nr 6 do rozporządzenia, ścieki z przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych poza aglomeracją mogą być wprowadzane do ziemi w ramach zwykłego korzystania z wód, jeżeli nie zostały przekroczone najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń właściwych dla aglomeracji o RLM od 2000 do 9999.
Ograniczenia, o których mowa nie dotyczą wprowadzania ścieków do ziemi z przydomowych oczyszczalni ścieków, zgłoszonych do budowy właściwemu organowi przed 10 sierpnia 2016r.

Szczegółowe warunki, jakie muszą spełniać ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, zlokalizowanego w aglomeracji i poza aglomeracją, zawarte zostały w § 13 ust. 5 - 8 rozporządzenia w sprawie warunków, jakie należy spełnić (...).

Zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) Właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.
Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych. 

 

Czas załatwienia sprawy:

W ciągu 30 dni w przypadku przyjęcia zgłoszenia instalacji do eksploatacji.

 

Podstawa prawna

Ustawa:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 799.) - Art. 152


Rozporządzenie:

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010r., Nr 130, poz. 880)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1800)

- Rozporządzenie Nr 9/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Odry (Dz. U Woj. Śl. z 2016r. poz. 4046).


Inne:

- UCHWAŁA NR V/27/9/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 19 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Woźniki-Psary.

- UCHWAŁA NR V/27/8/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 19 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Woźniki.

Tryb odwoławczy

W przypadku wniesienia przez organ sprzeciwu do zgłoszenia w drodze decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Woźnik w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 maja 2017 12:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1648
18 lutego 2019 13:42 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych sprawy.
08 lutego 2019 11:00 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych sprawy.
11 stycznia 2019 14:12 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany
UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::