ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH I NIEZABUDOWANYCH W DRODZE PRZETARGÓW

Kod RWA

NG

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

- wniosek o nabycie nieruchomości

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Woźnikach
ul. Rynek 11
42-289 Woźniki 

REFERAT NIERUCHOMOŚCI, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

pokój Nr 13 

tel. 34 366 99 21

 

w godzinach:

- poniedziałek: 7.30 - 16.00
Biuro podawcze - 7.30 - 17.00
- wtorek: 7.30 - 16.00   
- środa: 7.30 - 17.00    
- czwartek: 7.30 - 15.30
- piątek: 7.30 - 13.00


Opłaty

Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej

Termin i sposób załatwienia

Postępowanie w wyżej wymienionych sprawach wszczyna się z urzędu bądź na wniosek zainteresowanych.

- Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, przeznacza się nieruchomość do sprzedaży i podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Wykazy nieruchomości wywieszane są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Woźnikach . Po upływie terminu składania wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości (6 tygodni od dnia zamieszczenia wykazu) ogłaszany jest przetarg na sprzedaż nieruchomości.

- Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej w ogłoszeniu wysokości i terminie.

- W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278).

- Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nieruchomości a pozostałym zwraca się w terminie do 3-ech dni od daty przetargu.

- Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium a także pełnomocnictwo notarialne sporządzone przez firmę, bądź osobę fizyczną, którą reprezentuje.

- Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

- Łączny termin postępowania wynosi ok. 6 miesięcy. Jednakże odpowiedź o możliwości nabycia nieruchomości udzielana jest w terminie 30 dni.

- Sprawy z zakresu zbywania nieruchomości mają charakter spraw cywilnoprawnych.

Podstawa prawna

- Dział II, rozdział 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 2204)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014., poz. 1490).

Tryb odwoławczy

Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 kwietnia 2008 14:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 2641
18 lutego 2019 13:40 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych sprawy.
08 lutego 2019 10:58 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych sprawy.
11 stycznia 2019 14:03 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany
UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::