DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Kod RWA

NG

Jednostka prowadząca

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Woźnikach
ul. Rynek 11
42-289 Woźniki

REFERAT NIERUCHOMOŚCI, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

parter, pokój nr 12

tel. 34 366 99 09

 

w godzinach:

- poniedziałek: 7.30 - 16.00
Biuro podawcze - 7.30 - 17.00
- wtorek: 7.30 - 16.00   
- środa: 7.30 - 17.00    
- czwartek: 7.30 - 15.30
- piątek: 7.30 - 13.00


Inne informacje

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

(podstawa do naliczenia ,,opłaty śmieciowej”)

 

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą każdy właściciel (przez którego rozumiemy także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu a także inne podmioty władające nieruchomością) jest zobowiązany złożyć do burmistrza deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 W deklaracji:

 - określa się ilość osób faktycznie zamieszkujących na danej nieruchomości, którzy produkują odpady (włączając w to także malutkie dzieci, osoby starsze),

- deklaruje się, czy odpady będą z danej nieruchomości zbierane selektywnie czy w sposób zmieszany,

- dokonuje się samoobliczenia opłaty dla danej nieruchomości.

W przypadku budynków spółdzielni mieszkaniowych - deklarację składa ta spółdzielnia - w imieniu wszystkich mieszkańców.

We wspólnotach, w których ustanowiony jest zarząd, deklarację składa osoba sprawująca zarząd nieruchomością wspólną - w imieniu wszystkich mieszkańców.

 

 Zadeklarowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na nieruchomości

(zakreślenie w poz. E2 deklaracji kwadratu TAK) powoduje:

1) otrzymanie kubła na odpady zmieszane (pojemność kubła uzależniona jest od ilości osób zamieszkujących nieruchomość),

2) otrzymanie worków na odpady segregowane,

3) uiszczanie opłaty w zmniejszonej wysokości.

 

Zadeklarowanie zbiórki odpadów w formie zmieszanej

(brak zadeklarowania segregacji – zakreślenie w poz. E2 deklaracji kwadratu NIE) powoduje:

1) otrzymanie kubła na odpady zmieszane (pojemność kubła uzależniona jest od ilości osób zamieszkujących nieruchomość),

2) uiszczanie opłaty w zwiększonej wysokości.

 

Deklaracja stanowi podstawę postępowania egzekucyjnego zgodnie z przepisami podatkowymi

 

W przypadku niezłożenia deklaracji bądź w przypadku uzasadnionych wątpliwości, że podane w niej dane są nieprawdziwe wydana będzie decyzja administracyjna o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata będzie ustalona w oparciu o uzasadnione szacunki w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

 

Sposób złożenia deklaracji:

1) osobiście w Urzędzie,

2) za pośrednictwem portalu www.wozniki.hsi.pl, który umożliwia wypełnienie deklaracji - korzystając z tej możliwości należy następnie:

* wydrukować, podpisać deklarację i dostarczyć ją do Urzędu osobiście lub pocztą LUB

* podpisać podpisem elektronicznym i nadesłać do Urzędu za pomocą platformy e-puap.

 

 Nowa gospodarka odpadami w Gminie Woźniki 

  Gmina Woźniki od 1 lipca 2013 r. przejmuje obowiązki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi tylko w odniesieniu do NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH (domy jedno i wielorodzinne)

 Nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne np. domki letniskowe, ogródki działkowe, szkoły, urzędy, instytucje, sklepy, bary, restauracje itp. funkcjonować będą jak do tej pory - właściciele takich nieruchomości są zobowiązani do zawarcia umowy na odbieranie odpadów komunalnych z wybraną firmą wpisaną do prowadzonego przez Burmistrza Woźnik, rejestru działalności regulowanej na prowadzenie działalności w tym zakresie na terenie Gminy Woźniki.

 

Zasady nowego systemu

 Metoda naliczania opłaty w Gminie Woźniki:

 od ilości osób zamieszkałych na danej nieruchomości (nie ważne czy zameldowani, czy nie),

Częstotliwość płatności: co kwartał, za kwartał, w którym odebrano odpady (istnieje możliwość wnoszenia opłat miesięcznie),

 

Terminy płatności: do 15 marca, 15 czerwca, 15 września, 15 listopada danego roku,

 

Sposób płatności: przelewem bądź w kasie Urzędu,

 

Stawka opłaty: zostanie określona w uchwale Rady Miejskiej w Woźnikach i podana do publicznej wiadomości.

 

W ramach pobieranej przez gminę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 

- wytworzone w gospodarstwach domowych odpady odbierane będą w każdej ilości,

 

- funkcjonować będzie punkt selektywnej zbiórki, do którego można będzie oddawać w każdej ilości odpady nieodbierane przez firmę spod posesji opisane w dalszej części ulotki,

 - co najmniej raz w roku, ulicami gminy, odbywać się będzie objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 czerwca 2013 15:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 2216
04 czerwca 2020 09:28 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika.
04 czerwca 2020 09:15 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika.
04 czerwca 2020 09:15 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Usunięcie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany
UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::