OPŁATA ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

Kod RWA

NG

Jednostka prowadząca

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Woźnikach
ul. Rynek 11
42-289 Woźniki 


REFERAT NIERUCHOMOŚCI, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA


parter, pokój nr 13 

tel. 34 366 99 21

fax. 34 357 31 05 

 

w godzinach:

- poniedziałek: 7.30 - 16.00
Biuro podawcze - 7.30 - 17.00
- wtorek: 7.30 - 16.00   
- środa: 7.30 - 17.00    
- czwartek: 7.30 - 15.30
- piątek: 7.30 - 13.00

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.)

2. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r.    w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz.U. z 2017 r., poz.2502)

Inne informacje

 

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.), wprowadzająca szereg zmian w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce, w tym nakładająca na wójta/burmistrza/prezydenta miasta nowy obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne. Jest to pobór opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek  wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2  robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Do pobierania tej opłaty zobowiązany jest Burmistrz Woźnik (90% pobranych opłat przekazywane jest do Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, zaś pozostałe 10% opłat stanowi dochód budżetu Gminy).


Z wyżej powołanej definicji tej opłaty wynikają warunki, które muszą być spełnione łącznie:

1. nieruchomość, na której wykonywane są roboty budowlane lub obiekty budowlane trwale związane z gruntem i mające wpływ na zmniejszenie retencji ma powierzchnię powyżej 3500  m2 ;

2. zmniejszenie retencji polega na wyłączeniu z powierzchni biologicznie czynnej więcej niż 70% powierzchni nieruchomości;

3. nieruchomość, na terenie której następuje zmniejszenie naturalnej retencji położona jest na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Zgodnie z art. 552 ust.2a pkt 2 i ust. 2b w/w ustawy, ustalenie wysokości opłaty za usługi wodne w okresie do 31.12.2020 r. następuje na podstawie oświadczeń podmiotów obowiązanych do ponoszenia tych opłat za poszczególne kwartały. Wspomniane wyżej podmioty obowiązane są natomiast składać oświadczenia, o których mowa w ust. 2a pkt 2, zgodnie z wzorami zamieszczonymi w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Podmiotowej Wód Polskich wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta, w celu ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Przedmiotowy dokument należy złożyć w terminie 30 dni od dnia,  w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału, z tym, że oświadczenia za IV kwartał 2020 r. podmioty korzystające z usług wodnych składają w terminie do dnia 14 stycznia 2021 r. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 zgodnie z którym, opłatę ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Zgodnie z art. 272 ust. 22 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty retencyjnej ustala Burmistrz i przekazuje w formie informacji podmiotom obowiązanym do jej uiszczenia.

Opłata jest ustalana kwartalnie, a podmiot obowiązany do jej uiszczenia wnosi ją na rachunek bankowy tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu przedmiotową informację.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z § 9  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:

1. bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;

2. z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:

 • do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,

 • od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,

 • powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

   

  Szanowni Mieszkańcy i Przedsiębiorcy Gminy Woźniki!

   

   

W celu naliczenia należnej kwoty opłaty retencyjnej, Gmina Woźniki wnosi, aby osoby władające nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, na której znajduje się zabudowa lub/i powierzchnie utwardzone trwale związane z gruntem, przedstawiły dane wskazane w załączonym OŚWIADCZENIU. Rozpoznanie bowiem skali nałożonego obowiązku wymaga przeprowadzenia analiz przestrzennych, ustalenia kręgu osób i podmiotów zobowiązanych, zebrania danych do sporządzenia i wysyłki informacji o wysokości opłaty.

 

Przedmiot opłaty

Podstawą prawną  ww. opłaty jest art. 269 ustawy Prawo wodne, zgodnie z którym uiszcza się opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznej czynnej, gdy nieruchomość położona jest na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Przez nieruchomość rozumie się działki objęte jedną księgą wieczystą. Dla każdej nieruchomości należy złożyć osobne oświadczenie.

Przez pojęcie „powierzchni biologicznie czynnej” zgodnie z w § 3 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.) należy rozumieć teren o nawierzchni urządzonej w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią oraz innych powierzchni zapewniających naturalną wegetację roślin, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie.

Podmioty zobowiązane

W myśl art. 298 pkt 2 ustawy Prawo wodne podmioty zobowiązane do uiszczenia opłaty to osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,

2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,

3. użytkownikami wieczystymi gruntów,

4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500m2 jakichkolwiek robót i obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej doprowadziły do zmniejszenia tej retencji.

Wysokość opłaty i sposób jej naliczania

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za ww. usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Ustala się ją jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach. Opłatę wnosi się za każdy kwartał.

Oświadczenie

 • Oświadczenie proszę podpisać pełnym imieniem i nazwiskiem, zamieścić własnoręczny podpis oraz podać pełne dane osoby wypełniającej druk.

 • Wypełnione OŚWIADCZENIE proszę:

  - złożyć w Sekretariacie  Urzędu Miejskiego w Woźnikach

  - lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Woźnikach ul. Rynek 11, 42-289 Woźniki

   

   

Przedmiotowe oświadczenia należy złożyć począwszy od I kwartału 2018 r., przy czym za I i II kwartał 2018 r. na formularzu stanowiącym załącznik nr 1, natomiast począwszy od III kwartału 2018 r. - na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 http://kzgw.gov.pl/index.php/pl/aktualnosci/611-skladanie-oswiadczen-przez-podmioty-obowiazane-do-ponoszenia-oplat-za-uslugi-wodne 

Oświadczenia za 2020 rok składa się po zakończeniu każdego kwartału danego roku, w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału:

- za I kwartał, tj. okres od 1 stycznia - 31 marca 2020 r. oświadczenie należy złożyć do 30 kwietnia 2020 r.,

- za II kwartał, tj. okres od 1 kwietnia – 30 czerwca 2020 r. oświadczenie należy złożyć do 30 lipca 2020 r.,

- za III kwartał, tj. okres od 1 lipca – 30 września 2020 r. oświadczenie należy złożyć do 30 października 2020 r.,

- za IV kwartał, tj. okres od 1 października - 31 grudnia 2019 r. oświadczenie należy złożyć do 30 stycznia 2021 r.

 


Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 maja 2019 12:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 367
23 września 2020 09:03 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych sprawy.
19 czerwca 2020 10:00 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych sprawy.
19 czerwca 2020 09:59 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany
Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::