DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY WOŹNIKI NA USUWANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST, POWSTAŁYCH PRZY WYMIANIE LUB LIKWIDACJI POKRYĆ DACHOWYCH LUB ELEWACJI BUDYNKÓW

Kod RWA

NG

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie dofinansowania z budżetu Gminy, na usuwanie odpadów zawierających azbest powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych lub elewacji budynków:
1) wniosek dla osób fizycznych
2) wniosek dla pozostałych


Wniosek o przyznanie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z demontażem i utylizacją odpadów azbestowych powinien zawierać:
1.dokładne dane osobowe i teleadresowe wnioskodawcy;
2.opis planowanego przedsięwzięcia, jaka ilość azbestu jest planowana do usunięcia /z jakiej powierzchni ma być usunięty;
3.kosztorys planowanych prac w zakresie demontażu i utylizacji elementów pokryć dachowych lub elewacji budynków, zawierających azbest, wykonany na podstawie pisemnej oferty wykonawcy prac objętych wnioskiem;
4.planowany termin realizacji prac oraz wnioskowaną kwotę dotacji.


Załączniki do wniosku:

a. Informacja o wyrobach zawierających azbest wg wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest ( Dz.U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31)

b. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest wg wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. nr 71 poz. 649);

c. Pisemna oferta wykonawcy prac objętych wnioskiem;

d. Oświadczenie wnioskodawcy , iż jest / nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1829);

e. Kopia zgłoszenia robót budowlanych organowi nadzoru budowlanego;

f. Akt własności nieruchomości, na której zlokalizowany jest budynek, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest;

g. Zgoda współwłaścicieli nieruchomości na wykonywanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest;

h. Oświadczenie o zapoznaniu się „Regulaminem przyznawania i rozliczania dofinansowania”.

i. Odpis z właściwego organu ewidencyjnego (w przypadku pozostałych)

Przy podpisywaniu umowy cywilno-prawnej:
a. dowód tożsamości;
b. NIP;
c. Numer rachunku bankowego

Do rozliczenia umowy (przekazania środków finansowych:
a. oryginał faktur/y VAT lub rachunku ( w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą faktura/rachunek nie mogą być związane z prowadzoną działalnością gospodarczą) wystawionych przez przedsiębiorcę za usunięcie odpadów zawierających azbest;
b. kserokopia oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych ( na podstawie § 8 ust.3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest /Dz.U. z 2004r. Nr 71 poz.649/) , zawierającego dodatkowo informacje o łącznej powierzchni płyt zawierających azbest usuniętych z obiektów budowlanych i przetransportowanych na uprawnione składowisko ( oryginał oświadczenia wraz z kartą przekazania odpadów do wglądu).

Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane są w ramach środków przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy.

O dofinansowanie może ubiegać się podmiot niezaliczany do sektora finansów publicznych a w szczególności osoba fizyczna, wspólnota mieszkaniowa, osoba prawna, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi na zadania polegające na demontażu wykonanych z materiałów zawierających azbest pokryć dachowych i elewacji budynków, dla obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Woźniki.

W przypadku kiedy tytuł prawny do nieruchomości posiada kilka osób, do wniosku winna być dołączona zgoda wszystkich współwłaścicieli.

Jeżeli wnioskodawca posiada do nieruchomości inny tytuł niż własność, należy do wniosku dołączyć zgodę właściciela nieruchomości.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Woźnikach
ul. Rynek 11
42-289 Woźniki 


REFERAT NIERUCHOMOŚCI, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA


parter, pokój nr 13 

tel. 34 366 99 21

 

w godzinach:

- poniedziałek: 7.30 - 16.00
Biuro podawcze - 7.30 - 17.00
- wtorek: 7.30 - 16.00   
- środa: 7.30 - 17.00    
- czwartek: 7.30 - 15.30
- piątek: 7.30 - 13.00


Termin i sposób załatwienia

- Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Woźnikach w terminie do 31 sierpnia roku poprzedzającego realizację inwestycji.

- Rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne, składane według kolejności wpływu, biorąc pod uwagę datę i godzinę złożenia.

- Każdy wniosek podlega zaopiniowaniu działającej przy Radzie Miejskiej w Woźnikach, Komisji ds. rolnych i ochrony środowiska.

- Wysokość dofinansowania nie może przekraczać 50% łącznej wartości udokumentowanych kosztów związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów azbestowych powstałych przy wymianie lub likwidacji pokrycia dachowego, bądź elewacji, jednak nie więcej niż 2000,00 zł

- Wnioskodawca zostanie pisemnie powiadomiony o wysokości przyznanej dotacji, bądź o odmowie jej przyznania.

- Prace związane z demontażem i utylizacją odpadów azbestowych mogą realizować jedynie wykonawcy posiadający stosowne decyzje, pozwolenia, zezwolenia w zakresie wytwarzania i transportu odpadów (azbest)

- Dotacje są przyznawane na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Woźnik, a Wnioskodawcą.

- Wypłata kwoty przyznanego dofinansowania nastąpi po wykonaniu zadania i sporządzeniu protokołu odbioru wykonanych prac przez osoby upoważnione przez Burmistrza Woźnik na konto bankowe wskazane przez wnioskodawcę.

- Podstawą wypłaty będzie:
a) kserokopia faktur/y VAT lub rachunków wystawionych za przeprowadzony demontaż i utylizację odpadów zawierających azbest (oryginał do wglądu), wystawione po dacie podpisania umowy o dotację;
b) kopia oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby azbestowe o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (oryginał do wglądu);
c) kopia karty przekazania odpadu uprawnionemu odbiorcy, zgodna ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2014 r. poz.1973).

- Dotacja nie przysługuje na przedsięwzięcia już zrealizowane.

- Wnioskodawcy można odmówić przyznania dotacji, w przypadku jego zaległości w opłatach względem Gminy, bądź innych uzasadnionych przypadkach.

Podstawa prawna

- art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994),

- art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077),

- art. 403 ust. 2 - 6, art. 400a ust. 1 punkt 5) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799)


Inne informacje

Dofinansowaniem z budżetu Gminy objęte są zadania polegające na demontażu, wykonanych z materiałów zawierających azbest pokryć dachowych i elewacji budynków, z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, dla obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Woźniki.

Dofinansowaniu podlegają koszty inwestycji związane z utylizacją odpadów azbestowych powstałych przy wymianie lub likwidacji pokrycia dachowego lub elewacji i obejmują:
1.rozbiórkę pokrycia dachowego lub elewacji z płyt zawierających azbest;
2.odpowiednie zabezpieczenie odpadów azbestowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
3.załadunek, transport i składowanie odpadów zawierających azbest;
4.oczyszczenie terenu z pyłu azbestowego.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 października 2010 13:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 3375
25 czerwca 2020 12:25 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika.
25 czerwca 2020 12:25 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Usunięcie załącznika.
19 czerwca 2020 12:55 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany
Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::