WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Kod RWA

NG

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

- wniosek o wydanie decyzji

- karta informacyjna przedsięwzięcia

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Woźnikach 

REFERAT NIERUCHOMOŚCI, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

ul. Rynek 11

42-289 Woźniki 

parter, pokój nr 14,

tel. 34 366 99 19

 

w godzinach:  

- poniedziałek: 7.30 - 16.00
Biuro podawcze - 7.30 - 17.00
- wtorek: 7.30 - 16.00   
- środa: 7.30 - 17.00    
- czwartek: 7.30 - 15.30
- piątek: 7.30 - 13.00

Opłaty

• dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 205 zł dokonanej w kasie Urzędu Miejskiego w Woźnikach lub
na konto BS Myszków O/Woźniki 37827910230200013020020001 , z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej

- za imienne upoważnienie w wyskości 17 zł

zgodnie z załącznikiem wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnieniu do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1044)

Podstawa prawna

art. 71 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3.10.2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2081)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Inne informacje

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust 2 ustawy z dnia 3.10.2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2081)
 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 71 j.t ) kwalifikujące przedsięwzięcia jako:
- mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko dla którego wymagane jest sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko/
- mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być stwierdzony. 
 

Załączniki obowiązkowe do wniosku:

1. Karta informacyjna przedsięwzięcia zawierająca dane o których mowa w art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko) w formie pisemnej oraz na informatycznym nośniku danych z jego zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego (min. 4 egzemplarze).

2. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko) w formie pisemnej oraz na informatycznym nośniku danych z jego zapisem w formie elektronicznej w liczbie
odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego (min. 4 egzemplarze).

3. Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidziany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej przewidywany obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego (min. 4 egzemplarze).

4. Mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz
z zaznaczonym przewidywanym obszarem na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej – w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego (min. 4 egzemplarze).

5. Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz o ile zostały ujawnione: numer księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

6. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w kwocie 205,00 zł (opłatę skarbową pobiera się zgodnie z cz. I kol. 3 pkt 45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044)

7. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 KPA wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej  z tytułu pełnomocnictwa w kwocie 17,00 zł.

 
Objaśnienia

Zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.  z 2018r., poz. 2081), decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Katalog przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określony został w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 71 j.t.) 

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 kwietnia 2008 15:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 3388
14 lutego 2019 14:30 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych sprawy.
08 lutego 2019 10:26 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych sprawy.
11 stycznia 2019 13:28 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany
UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::