Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach 2009-2019 (Archiwum) (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Woźniki

( zamieszczone w BZP w dniu 03/09/2010, nr ogłoszenia: 241057-2010) Zamawiający: Gmina Woźniki Rynek 11 42-289 Woźniki Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: w zakresie proceduralnym: 1 Zdz

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamienicy Śl.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamienicy Śl. Wspólny Słownik Zamówień: 45320000-6 Termin wykonania zamówienia : data zakończenia: 2011-09-30 Termin związania ofertą: 30 dni W postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w...

Remonty dróg na terenie gminy Woźniki

Remonty dróg na terenie gminy Woźniki Wspólny Słownik Zamówień: 45233220-7 Termin wykonania zamówienia : 45 dni od daty udzielenia zamówienia Termin związania ofertą: 30 dni W postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie...

Zatrzymaj banner przewijany