REFERAT FINANSOWY (FN)

1. Do zadań Referatu Finansowego w zakresie księgowości budżetowej i finansowej należy w szczególności:
1.1. prowadzenie ewidencji syntetycznej oraz analitycznej w zakresie : księgowości budżetu i jednostki, inwestycji, funduszu sołeckiego, ZFŚS, Sum depozytowych, Kaucji Mieszkaniowych ,
1.2. sporządzanie sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środkami publicznymi i ich rozdysponowaniem, w tym sprawozdań budżetowych i finansowych,
1.3. terminowe przedłożenie sprawozdań budżetowych i finansowych upoważnionym do ich otrzymania organom,
1.4. weryfikacja poprawności sporządzanych sprawozdań budżetowych i finansowych w tym pod kątem ich zgodności z ewidencją księgową,
1.5. przygotowywanie dyspozycji w zakresie zrealizowanych dochodów, zwrotów podatków do urzędu skarbowego,
1.6. prowadzenie ewidencji i rozliczeń podatku VAT,
1.7. przekazywanie środków w ramach rozchodów budżetu Gminy oraz pozostałych rozrachunków,
1.8. rozliczanie inwentaryzacji.

2. Do zadań Referatu Finansowego w zakresie planowania budżetu należy w szczególności:
2.1. sporządzanie projektu budżetu, uchwał budżetowych, planu finansowego Urzędu i jego zmian ,
2.2. sporządzanie planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami,
2.3. przygotowywanie półrocznych i rocznych informacji opisowych z wykonania budżetu Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Do zadań Referatu Finansowego w zakresie planowania i realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej należy w szczególności:
3.1. przygotowywanie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz jej zmian,
3.2. dokonywanie analiz umożliwiających ocenę kondycji finansowej Gminy oraz zarządzania płynnością i zadłużeniem,
3.3. prowadzenie spraw związanych z zaciąganiem zobowiązań finansowych,
3.4. sporządzenie sprawozdania opisowego.

4. Do zadań Referatu Finansowego w zakresie egzekucji administracyjnej należy w szczególności:
4.1. prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, dla których organ gminy jest właściwy do ustalenia lub określenia i pobrania,
4.2. stosowanie środków egzekucyjnych prowadzących do realizacji obowiązków objętych tytułami egzekucyjnymi ,
4.3. dokonywanie czynności egzekucyjnych niezbędnych do realizacji tytułów wykonawczych,
4.4. wydawanie postanowień określonych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
4.5. występowanie do organów administracji publicznej i innych podmiotów w sprawach niezbędnych do prowadzenia egzekucji.

5. Do zadań Referatu Finansowego w zakresie księgowości Urzędu należy w szczególności:
5.1. prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu oraz rozliczenia podatkowe i ZUS, a także realizacja zajęć wynagrodzeń,
5.2. obsługa księgowa, rozliczenia spraw z zakresu Urzędu Skarbowego, ZUS, firm ubezpieczeniowych , podatku VAT, umów zleceń, umów o dzieło, itp.,
5.3. przyjmowanie wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat gotówkowych,
5.4. sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów księgowych, stanowiących podstawę do dokonania wydatków oraz zwrotów z dochodów,
5.5. realizacja zajęć komorniczych wierzytelności kontrahentów Urzędu w ramach posiadanych uprawnień ,
5.6. przygotowywanie wypłat dokonywanych w kasie Urzędu,
5.7. sporządzenie list płac dla pracowników Urzędu, pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych, zasiłków opiekuńczych, chorobowych i wychowawczych,
5.8. prowadzenie obsługi księgowej zgodnie z planem kont dla jednostki,
5.9. prowadzenie ewidencji środków trwałych,
5.10. sporządzanie zestawień obrotów i sald,
5.11. przekazanie należności dostawcom robót i usług,
5.12. prowadzenie rocznych rozliczeń podatkowych od wynagrodzeń, prowadzenie ubezpieczeń pracowników,
5.13. przekazywanie środków dla gminnych jednostek organizacyjnych,
5.14. przekazywanie dotacji dla jednostek niepublicznych i innych organizacji pozarządowych,
5.15. przygotowanie dokumentów niezbędnych do zaciągania kredytów i pożyczek,
5.16. prowadzenie ewidencji kredytów i pożyczek,
5.17. przekazywanie spłat kredytów i pożyczek oraz należnych odsetek bankom,
5.18. sporządzanie sprawozdań z tytułu otrzymanych dotacji celowych.

6. Do zadań Referatu Finansowego w zakresie podatków i opłat lokalnych należy w szczególności:
6.1. bieżące prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie podatków i opłat lokalnych z uwzględnieniem zapisów komputerowych,
6.2. windykacja podatków i opłat lokalnych,
6.3. rozliczanie poboru podatków i opłat lokalnych przez inkasentów,
6.4. zwrot nadpłaty podatków i opłat lokalnych,
6.5. sporządzenie i ewidencjonowanie tytułów wykonawczych wystawianych z tytułu zaległości podatkowych i opłat za odpady komunalne,
6.6. sporządzenie wymiarów podatków i opłat lokalnych,
6.7. prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości,
6.8. prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym,
6.9. obsługa inkasa podatków i opłat lokalnych,
6.10. wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych,
6.11. prowadzenie postępowań w sprawach o zapłatę lub zwrot opłaty skarbowej,
6.12. prowadzenie postępowań dotyczących udzielenia ulg i zwolnień w zakresie podatków i opłat lokalnych,
6.13. opracowywanie rozstrzygnięć w sprawach wymiaru podatków i opłat lokalnych,
6.14. przygotowanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat,
6.15. gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
6.16. przygotowanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat,
6.17 prowadzenie wykazu zaległości,
6.18 wysyłanie nakazów płatniczych,
6.19 wystawianie upomnień podatnikom posiadającym zaległości podatkowe oraz odpady komunalne,

(Zarządzenie Nr. KR. 120.27.2019 Burmistrza Woźnik z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Woźnikach)

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2019 12:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 655
06 lutego 2019 12:24 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych jednostki.
06 lutego 2019 12:16 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Utworzenie jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany
UWAGA! POBÓR PODATKÓW PRZEZ SOŁTYSÓW OGRANICZONY::UWAGA! Awaria urzędowego faksu::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::UWAGA! POBÓR PODATKÓW PRZEZ SOŁTYSÓW OGRANICZONY::UWAGA! Awaria urzędowego faksu::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::