WNIOSEK W SPRAWIE ODROCZENIA TERMINU PŁATNOŚCI, ROZŁOŻENIA NA RATY PODATKU (LUB ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ WRAZ Z ODSETKAMI), UMORZENIA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH ORAZ W SPRAWIE UMORZENIA ODSETEK ZA ZWŁOKĘ

Kod RWA

FN

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Aby ubiegać się o odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty podatku (lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami), umorzenie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych lub w sprawie umorzenia odsetek za zwłokę należy złożyć:
•    wniosek,
•    załączniki tj.:

a). osoba prawna

• Informację o sytuacji majątkowej firmy.
• Zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających  go lat, albo  oświadczenia  o  wielkości tej pomocy  otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
•  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
• Oświadczenie o formie prawnej beneficjenta, kategorii przedsiębiorstwa, klasie PKD
• Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości.
• Inne dokumenty mające zdaniem podatnika istotne znaczenie
w sprawie.


b). osoba fizyczna:

• Informację o stanie majątkowym.
• Dowody potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów netto podatnika i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (np. zaświadczenie o wynagrodzeniu netto z zakładu pracy, kserokopia decyzji przyznającej emeryturę lub rentę).
• W przypadku braku uzyskiwania dochodów przez wnioskodawcę - potwierdzenie z PUP statusu osoby bezrobotnej (lub przedłożenie kopi dowodu pobieranego zasiłku dla bezrobotnych).
•  Udokumentowanie ponoszonych wydatków np. rachunki za czynsz, gaz, prąd, TV, koszty leczenia, ubezpieczenie i inne obciążenia budżetu domowego podatnika.
• Potwierdzenie wydatków ponoszonych na naukę (kopie rachunków, dowodów wpłat)
• Kopia ewentualnych umów spłat zaciągniętego kredytu bankowego.
• Zaświadczenie z MGOPS o udzielonej pomocy.
• Inne dokumenty składane na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzonego postępowania.
• W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego:
- Zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz pomocy de minimis jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających  go  lat podatkowych,  albo  oświadczenia  o  wielkości tej pomocy  otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
- Formularz informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie


c) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:

•  Informacja o stanie majątkowym.
•  Udokumentowanie ponoszonych wydatków np. rachunki za czynsz, gaz, prąd, TV, koszty leczenia, ubezpieczenie i inne obciążenia budżetu domowego podatnika.
• Zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających  go  lat podatkowych,  albo  oświadczenia  o  wielkości tej pomocy  otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
• Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
• Oświadczenie o formie prawnej beneficjenta, kategorii przedsiębiorstwa, klasie PKD
• Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości.
• Inne dokumenty mające zdaniem podatnika istotne znaczenie w sprawie.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Woźnikach    

ul. Rynek 11
42-289 Woźniki

Referat Finansowy/ Wymiar Podatków
I piętro, pokój Nr 26

tel. 34 366 99 25

 

 w godzinach:

- poniedziałek: 7.30 - 16.00
Biuro podawcze - 7.30 - 17.00
- wtorek: 7.30 - 16.00  
- środa: 7.30 - 17.00   
- czwartek: 7.30 - 15.30
- piątek: 7.30 - 13.00

Opłaty

brak

Termin i sposób załatwienia

- po rozpatrzeniu całego zebranego materiału dowodowego załatwienie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w ciągu miesiąca

Podstawa prawna

- Art. 67a, 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.).

- Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 362 ze zm.).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1543).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11.06.2010 r. w sprawie zakresu informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.(Dz.U. z 2010 r., poz. 810)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20.03.2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (.Dz. U. z 2018 r. poz. 350).

- Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.)

Tryb odwoławczy

- od decyzji służy stronie wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie w terminie 14-tu dni od daty otrzymania za pośrednictwem Burmistrza Woźnik

Inne informacje

1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów podatnik zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
2. W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa).


Uwagi


1. Wniosek o odroczenie terminu zapłaty podatku, złóż przed upływem tego terminu. Jeśli złożysz wniosek po tym terminie, to powstanie tzw. zaległość podatkowa. W takim przypadku – oprócz zaległości – zapłacisz też odsetki za zwłokę.
2. Wniosek rozpatruje merytorycznie komórka organizacyjna urzędu  właściwa dla przedmiotu udzielanej informacji.
3. Wniosek wraz z załącznikami może być udostępniony na miejscu lub przekazany drogą korespondencyjną.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2020 10:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 169
03 kwietnia 2020 11:35 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych załącznika.
03 kwietnia 2020 11:35 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych załącznika.
03 kwietnia 2020 11:31 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany
UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::