PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Kod RWA

FN

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

DT-1  Deklaracja na podatek od środków transportowych

Podatnicy są obowiązani corocznie składać deklarację (DT-1) na dany rok podatkowy w terminie do

15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Dodatkowymi okolicznościami powodującymi konieczność złożenia deklaracji są:

- wygaśnięcie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego,

- zmiana miejsca zamieszkania albo siedziby podatnika,

- korekta nieprawidłowo wypełnionej deklaracji, jak również przedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu,


Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych, w przypadku nabycia nowego środka transportowego (wcześniej nierejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany, natomiast w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego już wcześniej - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym środek transportowy został nabyty lub ponownie dopuszczony do ruchu, po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.


Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.

W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

Miejsce złożenia dokumentów

Siedziba organu podatkowego właściwego w sprawach podatku od środków transportowych, którym jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) gminy, na terenie której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika.


W przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone Jednostki organizacyjne - organem właściwym jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) gminy, na terenie której znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu.


Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność, organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.


Opłaty

Stawki podatku uchwala rada gminy w granicach zakreślonych przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (ustawa określa górne, a dla pojazdów wymienionych w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy również dolne granice stawek podatku).

Podatek wpłaca się w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku, na rachunek budżetu gminy, na terenie której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika.

Podstawa prawna

- art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 10 ust.1 i 2  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 r. (M.P. z 2018 r., poz. 745)


Inne informacje

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są:
samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i wyższej,
ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i wyższej,
przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i wyższą,
autobusy.


Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym:
środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
środek transportowy został nabyty (w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego),
środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie czasu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.


Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym:
środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu,
• upłynął czas, na który pojazd powierzono.


Podatnikami podatku od środków transportowych są:

-  osoby fizyczne,

- osoby prawne będące właścicielami środków transportowych,

- jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany,

- posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.


Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.


http://www.finanse.mf.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/podatek-od-srodkow-transportowych 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 lutego 2010 15:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 4212
09 stycznia 2020 15:14 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych załącznika.
09 stycznia 2020 15:14 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika.
09 stycznia 2020 15:13 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Usunięcie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany
UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::