Kredyty i pożyczki

UCHWAŁA Nr 379/XLI/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 16.10.2018 rok w sprawie zmiany Uchwały Nr 338/XXXVI/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 27.03.2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 -,, Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Ligoty Woźnickiej”

Uchwała Nr 379/XLI/2018

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 16.10.2018 rok

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 338/XXXVI/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 27.03.2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 -,, Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Ligoty Woźnickiej”

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm. ), Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

W Uchwale Nr 338/XXXVI/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 27.03.2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 ,,Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Ligoty Woźnickiej” § 1. otrzymuje brzmienie :

 

„Zaciągnąć pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1 988 194,00 zł (słownie

: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złotych )

z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa sieci

kanalizacyjnej na terenie Ligoty Woźnickiej „ w następujących transzach :

 

1) W 2018 roku - kwota   982 456,00 zł

2) W 2019 roku - kwota 1 005 738,00 zł „

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/Henryk Gorol/

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 października 2018 11:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 233
19 października 2018 11:38 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_379xli2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 października 2018 11:38 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany