Kredyty i pożyczki

UCHWAŁA Nr 376/XLI/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2018 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Uchwała Nr 376/XLI/2018

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 16 października 2018 r.

 

w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2018 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miejska w Woźnikach uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 1 130 000,00 zł (słownie : jeden milion sto trzydzieści tysięcy zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2018 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

 

§ 2

 

Spłata kredytu nastąpi w latach 2019 - 2025.

 

§ 3

 

Kredyt wraz z należnymi odsetkami podlegać będzie spłacie z dochodów własnych gminy -

udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

§ 4

 

Ustala się zabezpieczenie spłaty zaciągniętego kredytu w formie weksla in blanco wraz

z deklaracją wekslową.

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/Henryk Gorol/

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 października 2018 11:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 231
19 października 2018 11:33 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_376xli2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 października 2018 11:33 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany