Kredyty i pożyczki

UCHWAŁA Nr 380/XLI/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 16 października 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 354/XXXVIII/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 12 czerwca 2018 roku, w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Ligoty Woźnickiej”

Uchwała Nr 380/XLI/2018

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 16 października 2018 roku.

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 354/XXXVIII/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 12 czerwca 2018 roku, w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Ligoty Woźnickiej”

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm. ), Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

W Uchwale Nr 354/XXXVIII/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 12 czerwca 2018 roku, w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Ligoty Woźnickiej” § 1 otrzymuje brzmienie:

 

„Zaciągnąć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pożyczkę w wysokości 2 220 179,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych) z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Ligoty Woźnickiej” w następujących transzach

 

1. W 2018 roku - kwota 1 500 000,00 zł

2. W 2019 roku - kwota    720 179,00 zł ,,

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/Henryk Gorol/

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 października 2018 12:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 257
19 października 2018 12:01 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_380xli2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 października 2018 12:01 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany