Kredyty i pożyczki

UCHWAŁA Nr 338/XXXVI/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 27.03.2018 rok w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 –„ Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Ligoty Woźnickiej”

Uchwała Nr 338/XXXVI/2018

Rada Miejska w Woźnikach

z dnia 27.03.2018 rok

 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 –„ Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Ligoty Woźnickiej”

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58   ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ), Rada  Miejska w Woźnikach  uchwala co następuje:


§ 1

 

Zaciągnąć pożyczkę  w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1 988 194,00 zł (słownie : jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery zł)                       z przeznaczeniem na  wyprzedzające finansowanie  zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Ligoty Woźnickiej „


§ 2


Dokonać spłaty w/w pożyczki ze środków pozyskanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 do końca grudnia 2019 roku


§ 3


Ustala się zabezpieczenie spłaty zaciągniętej pożyczki w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

 

§ 5


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§ 6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/Henryk Gorol/

 


 

Uchwała Nr 379/XLI/2018

Rady Miejskiej w Woźnikach

 

z dnia 16.10.2018 rok

  

w sprawie zmiany Uchwały Nr 338/XXXVI/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 27.03.2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 -,, Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Ligoty Woźnickiej”

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm. ), Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:

 § 1.

 W Uchwale Nr 338/XXXVI/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 27.03.2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 ,,Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Ligoty Woźnickiej” § 1. otrzymuje brzmienie :

 

„Zaciągnąć pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1 988 194,00 zł (słownie

: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złotych )

z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa sieci

kanalizacyjnej na terenie Ligoty Woźnickiej „ w następujących transzach :

1) W 2018 roku - kwota   982 456,00 zł 

2) W 2019 roku - kwota 1 005 738,00 zł „

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

 § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/Henryk Gorol/

 

 Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2018 09:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 341
19 października 2018 11:47 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_379xli2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 października 2018 11:46 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 października 2018 11:39 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany