Kredyty i pożyczki

UCHWAŁA Nr 347/XXXVII/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Ligoty Woźnickiej”

Uchylona Uchwałą nr 351/XXXVIII/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 12.06.2018

Uchwała Nr 347/XXXVII/2018

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 28 maja 2018 r.

 

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Ligoty Woźnickiej”

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ), Rada Miejska w Woźnikach

uchwala co następuje:

 

§ 1.

 

Zaciągnąć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pożyczkę w wysokości 2 220 179,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych) z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Ligoty Woźnickiej”

 

§ 2.

 

Spłata pożyczki nastąpi w latach 2019 – 2025 r.

 

§ 3.

 

Pożyczka wraz z należnymi odsetkami podlegać będzie spłacie z dochodów własnych gminy - udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

§ 4.

 

Ustala się zabezpieczanie spłaty zaciągniętej pożyczki w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

 

§ 5.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§ 6.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/Henryk Gorol/

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 czerwca 2018 11:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 307
15 czerwca 2018 14:19 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 czerwca 2018 11:26 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_347xxxvii2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 czerwca 2018 11:26 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany