Kredyty i pożyczki

UCHWAŁA Nr 337/XXXVI/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 27.03.2018 rok w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Woźniki – etap II”

Uchwała Nr 337/XXXVI/2018

Rada Miejska w Woźnikach

z dnia 27.03.2018 rok

 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Woźniki – etap II”

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58   ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze  zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2  ustawy z  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ), Rada Miejska w Woźnikach  uchwala co następuje:


§ 1

 

Zaciągnąć  w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pożyczki w Wysokości  350 000,00 zł (słownie : trzysta pięćdziesiąt tysięcy zł ) z przeznaczeniem na dofinansowanie   zadania inwestycyjnego pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Woźniki – etap II” .


§ 2


Spłata pożyczki  nastąpi w latach 2019 – 2023.


§ 3


Pożyczka  wraz z należnymi odsetkami podlegać będzie spłacie z dochodów własnych gminy – podatek od nieruchomości .


§ 4


Ustala się zabezpieczenie spłaty zaciągniętej pożyczki  w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

 

§ 5


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§ 6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/Henryk Gorol/

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2018 09:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 287
03 kwietnia 2018 09:42 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_337xxxvi2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 kwietnia 2018 09:42 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany