Kredyty i pożyczki

UCHWAŁA Nr 273/XXVIII/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 23.08.2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2017 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Uchwała Nr 273/XXVIII/2017

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 23.08.2017 r.

 

w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2017 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), Rady Miejskiej w Woźnikach uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 2 080 000 zł (słownie : dwa miliony osiemdziesiąt tysięcy zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2017 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

 

§ 2

 

Spłata kredytu nastąpi w latach 2018 - 2023.

 

§ 3

 

Kredyt wraz z należnymi odsetkami podlegać będzie spłacie z dochodów własnych gminy -

udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

§ 4

 

Ustala się zabezpieczenie spłaty zaciągniętego kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/Henryk Gorol/

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 sierpnia 2017 10:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 633
29 sierpnia 2017 10:52 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_273xxviii2017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 sierpnia 2017 10:51 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany