Kredyty i pożyczki

UCHWAŁA Nr 335/XXVI/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 13.08.2013 r. w sprawie zaciągnięcia preferencyjnej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Woźnikach”

Uchwała Nr 335/XXVI/2013

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 13.08.2013 r.

 

w sprawie zaciągnięcia preferencyjnej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Woźnikach”

 

                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594)    oraz art. 89 ust.  1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Woźnikach uchwala co następuje:

 

§ 1.

 

1. Zaciągnąć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Katowicach   preferencyjną  pożyczkę   w   wysokości   420 972   zł  (słownie:czterystadwadzieściatysięcydziewięćsetsiedemdziesiątdwazłote) z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków  w Woźnikach ”

Pożyczka zostanie zaciągnięta w następujących transzach :

- 2013 rok  kwota  295 071,66 zł;

- 2014 rok  kwota  125 900,34 zł

2. Okres kredytowania będzie następował od dnia podpisania umowy do 15.12.2019r.

 

§ 2.

 

Pożyczka podlega spłacie z dochodów własnych gminy.

 

§ 3.

 

Zabezpieczyć w planach budżetu gminy w latach 2013 - 2019 środki na spłatę kwoty wymienionej w § 1 wraz z należnymi odsetkami, zgodnie z zawartą umową.

 

§ 4.

 

Ustala się zabezpieczanie spłaty zaciągniętej pożyczki w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

 

§ 5.

 

Udziela się Burmistrzowi Woźnik pełnomocnictwa do:

1. zawarcia umowy pożyczki,

2. ustanowienia zabezpieczenia w formie i wysokości wskazanej w § 4 uchwały.

 

§ 6.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§ 7.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 


 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Matyl

 

 


 

  

Uchwała Nr 374/XXX/2013

Rady Miejskiej w Woźnikach

 z dnia 30.12.2013 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 335/XXVI/2013 w sprawie zaciągnięcia preferencyjnej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Woźnikach"

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Woźnikach uchwala co następuje:

 

§1.

Dokonać zmiany uchwały Nr 335/XXVI/2013 z dnia 13.08.2013  roku w sprawie zaciągnięcia preferencyjnej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Woźnikach” poprzez zmianę § 1., który otrzymuje brzmienie”

„1. Zaciągnąć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach preferencyjną pożyczkę w wysokości  420  972 zł (słownie:czterystadwadzieściatysięcydziewięćsetsiedemdziesiątdwazłote) z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Woźnikach " Pożyczka zostanie zaciągnięta w następujących transzach :

- 2013 rok kwota  54 010,44 zł;

- 2014 rok kwota 366 961,56 zł

2. Okres kredytowania będzie następował od dnia podpisania umowy do 30.06.2019r."

 

§2.

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

 

§3.

Traci moc uchwała Rady Miejskiej Nr 368/XXIX/2013 z dnia 25.11.2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 335/XXVI/2013 w sprawie zaciągnięcia preferencyjnej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Woźnikach"

 

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Matyl

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 sierpnia 2013 13:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 621
07 stycznia 2014 14:50 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_374xxx2013.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 stycznia 2014 14:49 (Daria Nowaczyk) - Usunięcie załącznika [uchwala_nr_368xxix2013.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 stycznia 2014 14:49 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
UWAGA! POBÓR PODATKÓW PRZEZ SOŁTYSÓW OGRANICZONY::UWAGA! Awaria urzędowego faksu::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::UWAGA! POBÓR PODATKÓW PRZEZ SOŁTYSÓW OGRANICZONY::UWAGA! Awaria urzędowego faksu::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::