Kredyty i pożyczki

UCHWAŁA Nr 337/XXVI/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 13.08.2013 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu przeznaczonego na pomoc finansową dla Powiatu Lublinieckiego na zadania inwestycyjne pn. „ budowa chodników przy ul. Tarnogórskiej i Czarnoleśnej w Woźnikach

U C H W A Ł A  Nr  337/XXVI/2013

 

Rady Miejskiej  w Woźnikach

z dnia 13.08.2013 roku

 

 

w sprawie: zaciągnięcia  kredytu przeznaczonego na pomoc finansową dla Powiatu Lublinieckiego na zadania inwestycyjne pn. „ budowa chodników przy ul. Tarnogórskiej i Czarnoleśnej w Woźnikach

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit c,  i art. 58  ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) .  oraz art. 89 ust.1, pkt. 3    ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)                                                                                                                   

Rada Miejska w Woźnikach uchwala co następuje :

 

 

§ 1.

 

1. Zaciągnąć kredyt  w banku wyłonionym zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych  w kwocie 283 000,00 zł. (słownie: dwieścieosiemdziesiąttrzytysiącezłotych) przeznaczony  na pomoc finansową dla powiatu na zadanie inwestycyjne – budowa chodników przy ul. Tarnogórskiej i Czarnoleśnej w Woźnikach”

2. Okres kredytowania będzie następował od dnia podpisania umowy kredytowej do dnia  31.12.2017 r.

 

§  2.

 

 Kredyt podlegać będzie spłacie z dochodów własnych gminy.

 

§ 3.

 

 Zabezpieczyć w planach budżetu gminy w latach  2013 -2017 środki na spłatę kwoty wymienionej w § 1 kredytu wraz z należnymi odsetkami , zgodnie  zawartą umową.

 

§ 4.

 

 Ustala się zabezpieczenie spłaty zaciągniętego kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową .

 

§  5.

 

Udziela się Burmistrzowi Woźnik pełnomocnictwa do:

1) zawarcia umowy kredytowej,

2) ustanowienia zabezpieczenia kredytu w formie i wysokości wskazanej w  § 4 uchwały.

 

§ 6.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Woźnik.

 

 

§ 7.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Matyl

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 sierpnia 2013 13:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 633
22 sierpnia 2013 13:59 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_337xxvi2013.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 sierpnia 2013 13:59 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany