Kredyty i pożyczki

UCHWAŁA Nr 332/XXVI/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 13.08.2013 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu przeznaczonego na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na zadanie inwestycyjne pn. „budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 w miejscowości Drogobycza.

U C H W A Ł A Nr 332/XXVI/2013

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 13.08.2013 roku

 

 

w sprawie: zaciągnięcia kredytu przeznaczonego na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na zadanie inwestycyjne pn. „budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 w miejscowości Drogobycza.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit c, i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594)   oraz art. 89 ust.l, pkt. 3 ustawy z dnia    27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Woźnikach uchwala co następuje :

 

 

§ 1.

 

Zaciągnąć kredyt w banku wyłonionym zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych w kwocie 339 000,00 zł. (słownie: trzystatrzydzieścidziewięćtysięcyzłotych) przeznaczony na pomoc finansową dla województwa śląskiego na zadanie inwestycyjne - „budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 w miejscowości Drogobycza”.

Okres kredytowania będzie następował od dnia podpisania umowy kredytowej do dnia 31.12.2018 r.

 

§ 2.

 

Kredyt podlegać będzie spłacie z dochodów własnych gminy.

 

§ 3

 

Zabezpieczyć w planach budżetu gminy w latach 2013 -2018 środki na spłatę kwoty wymienionej w § l kredytu wraz z należnymi odsetkami, zgodnie z zawartą umową.

 

§ 4

 

Ustala się zabezpieczenie spłaty zaciągniętego kredytu w formie weksla in blanco wraz  z deklaracją wekslową.

 

 

§ 5

 

 Udziela się Burmistrzowi Woźnik pełnomocnictwa do:

1) zawarcia umowy kredytowej,

2) ustanowienia zabezpieczenia kredytu w formie i wysokości wskazanej w § 4 uchwały.

 

§ 6

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

  § 7

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Matyl

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 sierpnia 2013 13:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 579
22 sierpnia 2013 13:54 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_332xxvi2013.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 sierpnia 2013 13:53 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany