Kredyty i pożyczki

UCHWAŁA Nr 325/XXV/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28.06.2013 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Piechoty w Woźnikach"

U C H W A Ł A Nr 325/XXV/2013

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 28.06.2013 roku

 

 

w sprawie: zaciągnięcia kredytu na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Piechoty w Woźnikach"

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit c, i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) . oraz art. 89 ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miejska w Woźnikach uchwala co następuje :

 

 

 

§1.

 

1. Zaciągnąć kredyt w banku wyłonionym zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych w kwocie 160 000,00 zł. (słownie: stosześćdziesiattysięcyzłotych) na zadanie inwestycyjne -„Przebudowa ul. Piechoty w Woźnikach"

2. Okres kredytowania będzie następował od dnia podpisania umowy kredytowej do dnia 31.12.2017 r.

 

§2.

 

Kredyt podlegać będzie spłacie z dochodów własnych gminy.

 

§3.

 

Zabezpieczyć w planach budżetu gminy w latach 2013 - 2017 środki na spłatę kwoty wymienionej w § 1 kredytu wraz z należnymi odsetkami, zgodnie zawartą umową.

 

§4.

 

Ustala się zabezpieczenie spłaty zaciągniętego kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

 

§5.

 

Udziela się Burmistrzowi Woźnik pełnomocnictwa do:

1) zawarcia umowy kredytowej,

2) ustanowienia zabezpieczenia kredytu w formie i wysokości wskazanej w § 4 uchwały.

 

§6.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§7.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Matyl

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 lipca 2013 12:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 617
16 lipca 2013 12:15 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_325xxv2013.pdf] do dokumentu.
16 lipca 2013 12:15 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany