Kredyty i pożyczki

UCHWAŁA Nr 313/XXIV/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – „Budowa kanalizacji sanitarnej w Piasku”.

UCHWAŁA Nr 313/XXIV/2013

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 31 maja 2013 roku

 

w sprawie: zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – „Budowa kanalizacji sanitarnej w Piasku”.

 

 

Na podstawie art. 18ust.2 pkt.91it c, i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.  Dz. U. z 2001 r.  nr  142, poz. 1591 z późn. zmianami)  oraz art, 89 ust.l, pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, póz. 1240 z późn. zmianami) Rada Miejska w Woźnikach uchwala co następuje :

§ 1. Zaciągnąć kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego  w kwocie 1 462 739 zł. (słownie:jedenmilionczterystasześćdziesiątdwatysiącesiedemsettrzydzieścidziewięćzłotych)   z przeznaczeniem  na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Piasku” realizowanego w latach 2013-2015.

 

§ 2. Dokonać spłaty w/w kredytu ze środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  do końca grudnia 2015 roku.

 

§ 3. Ustala się zabezpieczenie spłaty zaciągniętego kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

 

§ 4. Udziela się Burmistrzowi Woźnik pełnomocnictwa do:

1) zawarcia umowy kredytowej,

2) ustanowienia zabezpieczenia kredytu w formie i wysokości wskazanej  w § 3 uchwały.

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Matyl

 

 


 

 

UCHWAŁA Nr 336/XXVI/2013

 

Rady Miejskiej w Woźnikach

 

z dnia 13.08.2013 roku

 

 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr 313/XXIV/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie  zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – „Budowa kanalizacji sanitarnej w Piasku”.

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 18ust.2 pkt.91it c, i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594)   oraz art, 89 ust.l, pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) Rada Miejska w Woźnikach uchwala co następuje :

 

 

 

§ 1.

 

Dokonać zmiany uchwały Nr 313/XXIV/2013 z dnia 31.05.2013 roku w sprawie zaciągnięcia  kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – „Budowa kanalizacji sanitarnej w Piasku”.na  zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Piasku” poprzez: zmianę  § 1, który otrzymuje brzmienie:

 

 

 

„Zaciągnąć kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego  w kwocie ogółem 1 462 739 zł. (słownie:jedenmilionczterystasześćdziesiątdwatysiącesiedemsettrzydzieścidziewięćzłotych)   z przeznaczeniem  na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Piasku” .

 

Kredyt zostanie zaciągnięty w następujących transzach :

 

- 2013 rok  kwota  767 661,14 zł

 

- 2014 rok  kwota  656 561,61 zł

 

- 2015 rok  kwota    38 516,25 zł

 

 

 

 

 

§ 2.

 

 

 

 Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

 

 

 

 § 3.

 

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

 

 

§ 4.

 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

 

Irena Matyl

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 czerwca 2013 12:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 549
22 sierpnia 2013 14:00 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_336xxvi2013.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 sierpnia 2013 13:58 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 czerwca 2013 12:02 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_313.pdf] do dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany