Kredyty i pożyczki

UCHWAŁA Nr 294/XXII/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25.03.2013 r. w sprawie: zaciągnięcia preferencyjnej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Uchwała Nr 294/XXII/2013

 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 25.03.2013 r.

 

 

 

w sprawie: zaciągnięcia preferencyjnej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

 

                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 89 ust.  l pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Woźnikach uchwala co następuje:

 

§ 1.

 

1. Zaciągnąć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach   preferencyjną  pożyczkę   w   wysokości   418 370,00   zł   (słownie: czterystaosiemnaścietysięcytrzystasiedemdziesiąttysięcyzłotych) z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach".

2.   Okres kredytowania będzie następował od dnia podpisania umowy do 15.12.2017 r.

 

§ 2.

 

Pożyczka podlega spłacie z dochodów własnych gminy.

 

§ 3.

 

Zabezpieczyć w planach budżetu gminy w latach 2013 - 2017 środki na spłatę kwoty wymienionej w § l wraz z należnymi odsetkami, zgodnie z zawartą umową.

 

§ 4.

 

Ustala się zabezpieczanie spłaty zaciągniętej pożyczki w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

 

§ 5.

 

Udziela się Burmistrzowi Woźnik pełnomocnictwa do:

1. zawarcia umowy pożyczki,

2. ustanowienia zabezpieczenia w formie i wysokości wskazanej w § 4 uchwały.

 

§ 6.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Matyl

 

 


 

 

UCHWAŁA    Nr 307/XXIV/2013

 

Rady Miejskiej w Woźnikach

 

z dnia 31 maja 2013 r.

 

 

 

 

 

 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr 294/XXII/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25.03.2013 roku  w  sprawie  zaciągnięcia preferencyjnej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach.

 

 

 

 

 

                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 89 ust.  l pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Woźnikach uchwala co następuje:

 

 

 

 

 

§ 1.

 

 

 

Dokonać zmiany uchwały Nr 294/XXII/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25.03.2013 roku  w  sprawie  zaciągnięcia preferencyjnej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach  poprzez:

 

 zmianę  § 1, który otrzymuje brzmienie: .

 

1. Zaciągnąć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach   preferencyjną  pożyczkę   w   wysokości   240 977,00   zł   (słownie: dwieścieczterdzieścitysięcydziewięćsetsiedemdziesiątsiedemyzłotych) z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach".

 

2. Okres kredytowania będzie następował od dnia podpisania umowy do 15.12.2017r.

 

 

 

§ 2.

 

 

 

 Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

 

 

 

§ 3.

 

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik

 

 

 

§ 4.

 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

 

Irena Matyl

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 kwietnia 2013 11:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 633
10 czerwca 2013 11:33 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_307.pdf] do dokumentu.
10 czerwca 2013 11:31 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu.
04 kwietnia 2013 11:34 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_294xxii2013.pdf] do dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
UWAGA! POBÓR PODATKÓW PRZEZ SOŁTYSÓW OGRANICZONY::UWAGA! Awaria urzędowego faksu::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::UWAGA! POBÓR PODATKÓW PRZEZ SOŁTYSÓW OGRANICZONY::UWAGA! Awaria urzędowego faksu::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::