Kredyty i pożyczki

UCHWAŁA Nr 292/XXII/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25.03.2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy budynku OSP w Psarach""

UCHWAŁA Nr 292/XXII/2013

 

=================================

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 25.03.2013 roku

 

 

w sprawie zaciągnięcia kredytu na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy budynku OSP w Psarach""

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit c, i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn.. zmian), oraz art. 89 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Woźnikach uchwala co następuje :

 

 

§ 1.

1. Zaciągnąć kredyt w banku wyłonionym zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych w kwocie 80 000,00 zł. (słownie: osiemdziesiąttysięcyzłotych) na zadanie inwestycyjne - „Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy budynku OSP w Psarach".

2. Okres kredytowania będzie następował od dnia podpisania umowy kredytowej do dnia 31.12.2016 r.

 

 

§ 2.

 

Kredyt podlegać będzie spłacie z dochodów własnych gminy.

 

 

§ 3.

Zabezpieczyć w planach budżetu gminy w latach 2013 -2016 środki na spłatę kwoty wymienionej w § l kredytu wraz z należnymi odsetkami, zgodnie z zawartą umową.

 

 

§ 4.

Ustala się zabezpieczenie spłaty zaciągniętego kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

 

§ 5.

Udziela się Burmistrzowi Woźnik pełnomocnictwa do:

1) zawarcia umowy kredytowej,

2) ustanowienia zabezpieczenia kredytu w formie i wysokości wskazanej w § 4 uchwały.

 

 

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

 

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Matyl

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 kwietnia 2013 11:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 662
04 kwietnia 2013 11:30 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_292xxii2013.pdf] do dokumentu.
04 kwietnia 2013 11:30 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany