Kredyty i pożyczki

UCHWAŁA Nr 289/XXII/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25.03.2013 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Piasku"

U C H W A Ł A Nr 289/XXII/2013

 

===================================

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 25.03.2013 roku

 

 

w sprawie: zaciągnięcia kredytu na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Piasku"

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit c, i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn.. zmian), oraz art. 89 ust.1, pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Woźnikach uchwala co następuje :

 

 

 

§ 1.

 

1. Zaciągnąć kredyt w banku wyłonionym zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych w kwocie 780 000,00 zł. (słownie: siedemsetosiemdziesiattysięcyzłotych) na zadanie inwestycyjne - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Piasku"

2. Okres kredytowania będzie następował od dnia podpisania umowy kredytowej do dnia 31.12.2019 r.

 

§ 2.

 

Kredyt podlegać będzie spłacie z dochodów własnych gminy.

 

§ 3.

 

Zabezpieczyć w planach budżetu gminy w latach 2013 -2019 środki na spłatę kwoty wymienionej w § 1 kredytu wraz z należnymi odsetkami, zgodnie zawartą umową.

 

§ 4.

 

Ustala się zabezpieczenie spłaty zaciągniętego kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

 

 

§ 5.

 

Udziela się Burmistrzowi Woźnik pełnomocnictwa do:

1) zawarcia umowy kredytowej,

2) ustanowienia zabezpieczenia kredytu w formie i wysokości wskazanej w § 4 uchwały.

 

§ 6.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

 

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Matyl

 

 


 

 

U C H W A Ł A  Nr  311/XXIV/2013

 

Rady Miejskiej  w Woźnikach

z dnia 31 maja 2013 roku

 

 

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr 289/XXII/2013 z dnia 25.03.2013 r    w sprawie zaciągnięcia  kredytu na  zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Piasku”

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit c,  i art. 58  ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.  Dz. U.z 2001 r.  nr  142, poz. 1591 z późn.. zmian).  oraz art. 89 ust.1, pkt. 2    ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych      (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Woźnikach uchwala co następuje :

 

 

§ 1.

 

Dokonać zmiany uchwały Nr 289/XXII/2013 z dnia 25.03.2013 roku w sprawie zaciągnięcia  kredytu na  zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Piasku” poprzez:

zmianę  § 1, który otrzymuje brzmienie:

 „ Zaciągnąć kredyt  w banku wyłonionym zgodnie   z ustawą Prawo Zamówień Publicznych w kwocie  235 000,00zł. (słownie:dwieście trzydzieścipięćtysięcy) na zadanie inwestycyjne – „Budowa kanalizacji sanitarnej w Piasku”

Okres kredytowania będzie następował od dnia podpisania umowy kredytowej do dnia  31.12.2017 r.”

 

§ 2.

 

 Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Matyl

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 kwietnia 2013 11:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 471
10 czerwca 2013 11:48 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_311.pdf] do dokumentu.
10 czerwca 2013 11:48 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu.
10 czerwca 2013 11:47 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany