Kredyty i pożyczki

UCHWAŁA Nr 301/XXIII/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 22.04.2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – „Rozbudowa budynku socjalno-gospodarczego Miejskiego Klubu Sportowego w Woźnikach”

UCHWAŁA Nr 301/XXIII/2013

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 22.04.2013 roku

 

w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – „Rozbudowa budynku socjalno-gospodarczego Miejskiego Klubu Sportowego   w Woźnikach”

 

 

 

Na podstawie art. 18ust.2 pkt.91it c, i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.  Dz. U. z 2001 r.  nr  142, poz. 1591 z późn. zmianami)  oraz art, 89 ust.l, pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, póz. 1240 z późn. zmianami) Rada Miejska w Woźnikach uchwala co następuje :

 

§ 1. Zaciągnąć kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego  w kwocie 300 000,00 zł. (słownie: trzystatysięcyzłotych) z przeznaczeniem  na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku socjalno-gospodarczego Miejskiego Klubu Sportowego w Woźnikach”

 

§ 2. Dokonać spłaty w/w kredytu ze środków pozyskanych  z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich   do końca grudnia 2014 roku.

 

§ 3. Ustala się zabezpieczenie spłaty zaciągniętego kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

 

§ 4. Udziela się Burmistrzowi Woźnik pełnomocnictwa do:

1) zawarcia umowy kredytowej,

2) ustanowienia zabezpieczenia kredytu w formie i wysokości wskazanej w § 3 uchwały.

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik

 

§ 6. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

 

Irena Matyl

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 kwietnia 2013 14:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 567
25 kwietnia 2013 14:15 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_301xxiii2013.pdf] do dokumentu.
25 kwietnia 2013 14:15 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany