Kredyty i pożyczki

UCHWAŁA Nr 58/VI/2011 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 17.05.2011r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu na zadanie inwestycyjne - „Nadbudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach"

UCHWAŁA Nr 58/VI/2011

==========================

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 17.05.2011r.

 

 

w sprawie: zaciągnięcia kredytu na zadanie inwestycyjne - „Nadbudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach"

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 p pkt. c, e i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) Rada Miejska w Woźnikach uchwala co następuje:

 

§ 1. Zaciągnąć kredyt w banku wyłonionym zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych

w kwocie 460 000,00 zł. (słownie: czterystasześćdziesiąttysięcyzłotych) na zadanie

inwestycyjne - „Nadbudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w

Woźnikach"

Okres kredytowania wynosić będzie 5 lat

 

§ 2. Kredyt podlegać będzie spłacie z dochodów własnych gminy.

 

§ 3. Zabezpieczyć w planach budżetu gminy w latach 2012 -2016 środki na spłatę kwoty wymienionej w § 1 kredytu wraz z należnymi odsetkami, zgodnie zawartą umową.

 

§ 4. Ustala się zabezpieczenie spłaty zaciągniętego kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

 

§ 5. Udziela się Burmistrzowi Miasta pełnomocnictwa do:

1) zawarcia umowy kredytowej,

2) ustanowienia zabezpieczenia kredytu w formie i wysokości wskazanej w § 4 uchwały.

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

 Irena Matyl

 


 

U C H W A Ł A  Nr 85/VIII/2011

 

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 18.08.2011 roku

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr 58/VI/2011 z dnia 17.05.2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na zadanie inwestycyjne pn. „Nadbudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach"

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 pkt. c, e i art. 58 ustawy z dnia "8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity (tekst jednolity Dz.U. Nr  z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 89 ust.1, pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami ) Rada Miejska w Woźnikach uchwala co następuje:

 

§ 1. Zmienić uchwałę Nr 58/VI/2011 z dnia 17.05.2011 roku poprzez zmianę § 1, który otrzymuje brzmienie:

„ Zaciągnąć kredyt w banku wyłonionym zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych w kwocie 460 000 zł ( słownie: czterystasześćdziesiąttysięcyzłotych) na zadanie inwestycyjne -. „Nadbudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach"

Okres kredytowania będzie następował od dnia podpisania umowy do 31.12.2016 roku."

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

 Irena Matyl

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 maja 2011 09:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 641
30 sierpnia 2011 10:44 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu.
26 maja 2011 09:36 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu.
26 maja 2011 09:36 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::