Kredyty i pożyczki

UCHWAŁA Nr 47/V/2011 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 18.03.2011 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych Nr 635011S i 635021S - ul. Ogrodowa i Krzyżowa w Woźnikach"

U C H W A Ł A  Nr 47/V/2011

======================= 

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 18.03.2011 roku

 

 

w sprawie: zaciągnięcia kredytu na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych Nr 635011S i 635021S - ul. Ogrodowa i Krzyżowa w Woźnikach"

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit c, i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13 z 1996 r. poz. 74 z późn. zmianami) z oraz art. 89 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1241 ) Rada Miejska w Woźnikach uchwala co następuje :

 

§ 1. Zaciągnąć kredyt w banku wyłonionym zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych w kwocie 800 000,00 zł. (słownie: osiemsettysięcyztotych) na zadanie inwestycyjne – Przebudowa dróg Gminnych Nr 635011S i 635021S - ul. Ogrodowa i Krzyżowa w Woźnikach

Okres kredytowania wynosić będzie 4 lata.

 

§ 2. Kredyt podlegać będzie spłacie z dochodów własnych gminy.

 

§ 3. Zabezpieczyć w planach budżetu gminy w latach 2012 -2015 środki na spłatę kwoty wymienionej w § 1 kredytu wraz z należnymi odsetkami, zgodnie zawartą umową.

 

§ 4. Ustala się zabezpieczenie spłaty zaciągniętego kredytu w formie weksla in blanco wraz

z deklaracją wekslową.

 

§ 5. Udziela się Burmistrzowi Miasta pełnomocnictwa do:

1) zawarcia umowy kredytowej,

2) ustanowienia zabezpieczenia kredytu w formie i wysokości wskazanej w § 4 uchwały.

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Matyl


 

 

U C H W A Ł A  Nr 86/VIII/2011

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 18.08.2011roku

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr 47/V/2011 z dnia 18.03.2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych Nr 635011S i 635021S – ul. - Ogrodowa i Krzyżowa w Woźnikach”.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 p pkt. c, e i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) z oraz art. 89 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami ) Rada Miejska w Woźnikach uchwala co następuje:

 

 

§ 1. Zmienić uchwałę Nr 47/V/2011 z dnia 18.03.2011 roku poprzez zmianę § 1, który otrzymuje brzmienie:

„ Zaciągnąć kredyt w banku wyłonionym zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych w kwocie 800 000 zł (słownie: osiemsettysięcyzłotych) na zadanie inwestycyjne -„Przebudowa dróg gminnych Nr 635011 S i 635021S - ul. Ogrodowa Krzyżowa w Woźnikach".

Okres kredytowania będzie następował od dnia podpisania umowy do 31.12.2015 roku."

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

 Irena Matyl

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 marca 2011 12:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 609
30 sierpnia 2011 10:54 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu.
30 sierpnia 2011 10:54 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu.
30 sierpnia 2011 10:54 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::