Kredyty i pożyczki

UCHWAŁA NR 59/VI/2011 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 17.05.2011 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki Wojewódzkim Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie inwestycyjne - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Woźnikach - ul. Krakowska i Rynek"

UCHWAŁA NR 59/VI/2011

z dnia 17.05.2011

Rady Miejskiej w Woźnikach

 

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki Wojewódzkim Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie inwestycyjne - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Woźnikach - ul. Krakowska i Rynek"

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. c, e i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 z późn. zmianami) z oraz art. 89 ust. l, pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, póz. 1240 z późn. zmianami) Rada Miejska w Woźnikach uchwala co następuje :

 

§ 1. Zaciągnąć kredyt w Wojewódzkim Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie inwestycyjne - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Woźnikach -ul. Krakowska i Rynek" w kwocie 145 000,00 zł. (słownie: stoczterdzieścipięćtysięcy złotych) na zadanie inwestycyjne -  „Budowa kanalizacji sanitarnej w Woźnikach - ul. Krakowska i Rynek"

Okres kredytowania wynosić będzie 3 lata.

 

§ 2. Pożyczka podlegać będzie spłacie z dochodów własnych gminy.

 

§ 3. Zabezpieczyć w planach budżetu gminy w latach 2012 -2014 środki na spłatę kwoty wymienionej w § 1 pożyczki wraz z należnymi odsetkami, zgodnie zawartą umową.

 

§ 4. Ustala się zabezpieczenie spłaty zaciągniętej pożyczki w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

 

§ 5. Udziela się Burmistrzowi Miasta pełnomocnictwa do:

1) zawarcia umowy kredytowej,

2) ustanowienia zabezpieczenia kredytu w formie i wysokości wskazanej w § 4 uchwały.

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

 Irena Matyl

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 maja 2011 09:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 568
26 maja 2011 09:38 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::