Uchwały Rady
kadencja 2002-2006

UCHWALA Nr 421/XXXVII/2006Rady Miejskiej w Woźnikachz dnia 23 października 2006 r.w sprawie zmiany uchwały nr 221/XXVIII/93 z dnia 30 sierpnia 1993 r w sprawieustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej4,5% alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

UCHWAŁA Nr 421/XXXVII/2006
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 23 października 2006 r.w sprawie zmiany uchwały nr 221/XXVIII/93 z dnia 30 sierpnia 1993 r w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Z 2001 r. nr 14. poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jednolity tekst Dz. U. z 2002 Nr 147, poz. 1231 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Woźnikach.


uchwala

§1
.§ 1 otrzymuje brzmienie: „Ustalić dla Miasta i Gminy Woźniki limit w ilości 23 punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.


§2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§3

 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23.10.2006
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 grudnia 2008 12:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1142
23 września 2013 14:36 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 września 2013 14:36 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. Ujednolicenie rozmiaru i rodzaju czcionki (Dokument opublikowany)
31 października 2006 14:05 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany