Uchwały Rady
kadencja 2002-2006

UCHWAŁA Nr 422/XXXVII/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 23 października 2006 roku w sprawie: uchylenia uchwały Nr 373/XXXII/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 kwietnia 2006 roku

Uchwała Nr 422/XXXVII/2006
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 23 października 2006 rokuw sprawie: uchylenia uchwały Nr 373/XXXII/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 kwietnia 2006 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz 1591 z późn zmianami), art. 81 w związku z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późn zmianami) i ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Rada Miejska w Woźnikach


uchwala:

§ 1Uchyla się uchwałę Nr 373/XXXII/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku


§ 2Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 3Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23.10.2006
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 grudnia 2008 13:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1144
23 września 2013 14:38 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 września 2013 14:37 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. Ujednolicenie rozmiaru i rodzaju czcionki (Dokument opublikowany)
31 października 2006 14:08 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany