Zarządzenia Burmistrza 2010

ZARZĄDZENIE Nr 102/2010 Burmistrza Miasta Woźnik z dnia 31 grudnia 2010 r. sprawie przyjęcia przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansowa Urzędu Miejskiego w Woźnikach.

Zarządzenie  Nr  102/2010

Burmistrza Miasta Woźnik

z dnia  31 grudnia 2010 r.

 

 

sprawie przyjęcia  przepisów  wewnętrznych regulujących  gospodarkę finansowa Urzędu Miejskiego w Woźnikach.

 

 

Na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm., ostatnia zmiana: Dz.U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278) i szczególnych ustaleń zawartych w art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz  rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szcze­gólnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 861), zwanego dalej „rozporządzeniem”  i  rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (Dz.U. Nr 57, poz. 366), wprowadza się:

 

 

§ 1.

 

Obowiązujące od 1  stycznia  2011  roku  zasady (polityki) rachunkowości  w Gminie Woźniki oraz Urzędzie Miejskim w Woźnikach.

 

§ 2.

 

Niniejsze zasady mają na celu przedstawienie obowiązujących:

1. Ogólnych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych, metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego (załącz­nik nr 1).

2. Sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych  wraz z wykazem zbiorów danych tworzących księgi  rachunkowe  na informatycznych nośnikach danych (załącznik nr 2), w tym: zakładowego planu kont i wykazu kont ksiąg pomocniczych (załączniki nr 2a i 2b).   

3. Instrukcja określająca zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych  (załącznik nr 3)

4. Instrukcja w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w Woźnikach (załącznik 4)

5. Opis systemów  przetwarzania danych używanych w referacie finansowym  Urzędu Miejskiego  w Woźnikach  -   systemu informatycznego    (załącznik nr 5)

6.   System ochrony danych i zbiorów  (załącznik nr 6 )

 

           

§ 3.

      Tracą  moc:

1. Zasady  - polityka rachunkowości - załącznik  Nr 1 do  Zarządzenia nr 65/2006 Burmistrza Woźnik z dnia 28 września 2006 roku w sprawie  przyjęcia przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Miejskiego  w Woźnikach,

 2. Zakładowym planie kont  - załącznik  Nr 2 do  Zarządzenia nr 65/2006 Burmistrza Woźnik z dnia 28 września 2006 roku w sprawie  przyjęcia przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Miejskiego w Woźnikach.

3. Zarządzenie nr  61/2008 Burmistrza Woźnik z dnia 1 sierpnia 2008 roku  zmieniające  zarządzenie  nr 65/2006 Burmistrza Woźnik z dnia 28 września 2006 roku w sprawie  przyjęcia przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Miejskiego  w Woźnikach,

 

 

                                                                                   

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 maja 2012 12:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 954
31 maja 2012 12:54 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu.
31 maja 2012 12:51 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [przepisy_wewnregulujace_gospfinansowa_um_w_woznikach.pdf] do dokumentu.
31 maja 2012 12:50 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany