Zarządzenia Burmistrza 2010

ZARZĄDZENIE Nr 103/2010 Burmistrza Woźnik z dnia 31 grudnia 2010 W sprawie przyjęcia przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Miejskiego w Woźnikach w zakresie podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Zarządzenie Nr 103/2010

Burmistrza Woźnik

z dnia 31 grudnia 2010

 

 

            W sprawie przyjęcia przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Miejskiego w Woźnikach w zakresie podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

 

 

                                      Na podstawie  art.10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U.  z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi  zmianami) i ustaleń zawartych  w art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami). oraz na podstawie  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek  samorządu terytorialnego  (Dz. U. Nr 208, poz. 1375), zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdzam i wprowadzam  do użytku wewnętrznego instrukcje:

 

1. w sprawie zasad rachunkowości, planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków, opłat lokalnych  i niepodatkowych  należności budżetowych – załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2. w sprawie udzielania ulg w spłacie i umarzania zobowiązań podatkowych – załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,

 

§ 2

 

Zobowiązuję wszystkich pracowników właściwych merytorycznie, z tytułu powierzonych im obowiązków, do zapoznania się z zasadami polityki rachunkowości i przestrzegania w pełni zawartych w nich postanowień.

 

§ 3

 

1.Tracą moc zarządzenia z dniem 31.12.2010 r.

-  Zarządzenie Nr 99/2006 Burmistrza Woźnik z dnia 29 grudnia 2006  w sprawie przyjęcia przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Miejskiego w Woźnikach w zakresie podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

 

§ 4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§ 5

 

Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 maja 2012 12:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 757
31 maja 2012 13:15 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [przepisy_wewnregulujace_gospfinans_w_zakr_podatkow_i_oplat.pdf] do dokumentu.
31 maja 2012 12:58 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany