Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach 2009-2019 (Archiwum)

Zaproszenie do składania ofert na: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kamienica”.

Urząd Miejski w Woźnikach

Rynek 11

42-289 Woźniki

 

Znak sprawy: IK.7021.168.2019                                                     Woźniki, dnia 16.07.2019 r.

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kamienica”.

 

I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamienica.

2.       W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

2.1. Uzyskania map do celów projektowych;

2.2  Uzyskania wszelkich, niezbędnych do realizacji Projektu zezwoleń i decyzji właściwych organów administracji.

2.3  Wykonania projektów budowlano-wykonawczych obejmujących wszystkie branże w 5 egz. w wersji papierowej i l kpl. w formie elektronicznej (PDF i DXF) na nośniku CD lub innym nośniku elektronicznym.

2.4  Wykonania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru robót – w ilości 2 egz. w wersji papierowej i l kpl. w formie elektronicznej.

2.5  Wykonania dla wszystkich branż przedmiarów robót przez które należy rozumieć opracowanie zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz postaci do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych - w ilości 2 egz. w wersji papierowej i l kpl. w formie elektronicznej;

2.6  Wykonanie dla wszystkich branż kosztorysów inwestorskich zgodnie z obowiązującymi przepisami - w ilości 2 egz, w wersji papierowej i l kpl. w formie elektronicznej.

2.7  Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania własnym kosztem i staraniem wszelkich niezbędnych dla prawidłowej realizacji zamówienia – danych inwentaryzacyjnych, materiałów, opinii i uzgodnień z jednostkami zewnętrznymi.

2.8  Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego. Pobyty na budowie będą realizowane w miarę potrzeb Zamawiającego (minimum raz w miesiącu).

2.9   Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody właściciela/i działek prywatnych na wejście w teren.

2.10          Uzyskania pozwolenia na budowę, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Budowlane.

3.    W ramach zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy.
3.1. Sporządzenia opisu proponowanych materiałów i urządzeń, który nie będzie odnosił się do określonego wyrobu, źródła lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia i zostały określone zasady równoważności.

3.2. Sporządzenia dokumentacji projektowej zgodnie z wymogami.

a)    Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r., poz. 1186 z późn. zm.)
b)    Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018r. poz. 1935 z późn. zm.).

c) warunkami technicznymi, które stanowią załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Termin opracowania dokumentacji: 15.12.2019 r.

II Warunki udziału w zapytaniu ofertowym

  1. Oferent powinien wykazać, że posiada doświadczenie w zakresie sporządzania projektów sieci kanalizacji wraz z ich uzbrojeniem o długości minimum 3 000 m.
  2. Oferent powinien dysponować osobami zdolnymi do projektowania:

- w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  i urządzeń wod-kan,

- w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

- w branży drogowej.

III Kryteria oceny oferty

Oferta będzie oceniana na podstawie

Cena oferty – 100%

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga

     gdzie:

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert

- Cof -  cena podana w ofercie

IV Przygotowanie oferty

Ofertę należy:

a) złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem, faxem, e-mailem: urzad@wozniki.pl) na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 20 do dnia 2019-07-25 do godz. 12:00.

b) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kamienica. Nr sprawy: IK.7021.168.2019”

V Kontakt z wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

  1. Alina Kot -  tel. ( 034) 3669 918 e-mail drogownictwo@wozniki.pl
  2. Klaudia Łopat -  tel. (034) 3669 914 e-mail gk@wozniki.pl

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 lipca 2019 15:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Robert Tomaszowski
Ilość wyświetleń: 243
16 lipca 2019 15:42 (Robert Tomaszowski) - Dodanie załącznika [wzor_umowy.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 lipca 2019 15:42 (Robert Tomaszowski) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_warunki_techniczne.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 lipca 2019 15:42 (Robert Tomaszowski) - Dodanie załącznika [formularz_ofertowy.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany