Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach 2009-2019 (Archiwum)

Zaproszenie do składania ofert na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lubszy”.

Urząd Miejski w Woźnikach

Rynek 11

42-289 Woźniki

 

Znak sprawy: IK.7021.161.2019                                                                Woźniki, 2019-07-04

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lubszy”.

 

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej na budowę budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lubszy dla 120 uczniów oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji. Zamówienie obejmuje: 1. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi, charakterystyką energetyczną, przedmiarami robót, kosztorysami inwestorskimi oraz zbiorczym zestawieniem kosztów budynku sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą. Projektowana sala gimnastyczna powinna spełniać wymogi sali gimnastycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Projektowany budynek winien być połączony z istniejącą Szkołą Podstawową. W budynku powinny mieć miejsce obszary funkcjonalne takie jak zaplecze sanitarno-socjalne. Projekt winien również uwzględniać zagospodarowanie terenu wokół obiektu poprzez utwardzenie terenu oraz zaprojektowanie miejsc parkingowych i niezbędnych ciągów pieszych. 2. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać: - projekt budowlany uwzględniający wszystkie niezbędne branże zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1935 z późn. zm.), łącznie z projektem zagospodarowania terenu w ilości 5 egz. (dla uzyskania pozwolenia na budowę) - projekt wykonawczy wraz z przyłączami w każdej branży zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  oraz projekt stałego wyposażenia obiektu w ilości 3 egz. - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych objęte zakresem dokumentacji projektowej we wszystkich branżach w ilości 3 egz. - kosztorysy inwestorskie dla każdej branży w ilości po 2 egz. - przedmiary robót dla każdej branży po 2 egz. - informacja dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - w ilości 2 egzemplarze w formie pisemnej. - instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. - nadzór autorski. - wersja elektroniczna dokumentacji zapisana do odczytu, która powinna zawierać: projekt budowlany i wykonawczy, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, opis przedmiotu zamówienia, przedmiary robót, kosztorys inwestorski, plan BIOZ. - Wszystkie dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę w celu realizacji zadania. Projektowany budynek sali gimnastycznej powinien spełniać wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2015 poz. 1422 z póżn. zm.); W celu prawidłowego sporządzenia oferty Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej dla uzyskania niezbędnej informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. W trakcie opracowywania projektu budowlanego i wykonawczego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji każdy z etapów realizacji projektu rozwiązań funkcjonalno - konstrukcyjnych obiektu oraz projektów elewacji i zagospodarowania terenu. W momencie ubiegania się przez Zamawiającego o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, Wykonawca zobowiązany będzie do udzielania wyjaśnień, uzupełniania, korygowania opracowanej przez niego dokumentacji przed właściwym organem na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa. Zakres opracowania winien zawierać również: a) Wykonanie wszystkich prac przedprojektowych niezbędnych do przygotowania przedmiotu zamówienia. b) Wykonanie badań geotechnicznych gruntu - o ile wymagane. c) Uzyskanie nowych podkładów geodezyjnych w zakresie niezbędnym do projektowania. d) Inne opracowania i uzgodnienia wymagane dla wydania przez właściwy organ zgłoszenia/pozwolenia na budowę zgodnie z wymogami Ustawy „Prawo Budowlane”, oraz niezbędne do właściwego funkcjonowania obiektu. Przedmiary i kosztorysy inwestorskie winny być sporządzone odrębnie na poszczególne rodzaje robót. 3. Nadzór autorski. Projektant (Wykonawca dokumentacji projektowej) będzie sprawować nadzór autorski zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Budowlane. Pobyty na budowie będą realizowane w miarę potrzeb zamawiającego, jednak nie później niż w czasie 24 godzin od zgłoszenia. W kwotę nadzoru wliczone są przejazdy na plac budowy, koszt opracowań zamiennych, wyjaśniających itp. W ramach nadzoru autorskiego inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do: • opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonywanych przez Wykonawcę robót w zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, • wykonywania projektów zamiennych, • wyjaśniania wykonawcy prac objętych dokumentacją budowlano - wykonawczą wątpliwości powstałych w toku realizacji robót, • niezwłocznego wykonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej. Nadzór autorski będzie sprawowany na etapie realizacji robót budowlanych. Wykonawca uwzględni koszty nadzoru autorskiego w cenie brutto oferty. Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane w niniejszym rozdziale, a niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz decyzji, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej oceny opracowanej dokumentacji przez niezależnego projektanta, wyznaczonego przez Zamawiającego.

Termin płatności całego zamówienia nastąpi w 2020 r.

Termin realizacji usługi: 15.01.2020 r.

II. Przygotowanie oferty

Ofertę należy:

a) złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem, faxem, e-mailem) na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 8 do dnia 2019-07-12 do godz. 12:00.

b) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lubszy”: IK.7021.161.2019”

III. Kontakt z wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

 

  1. Alina Kot tel. (34) 3669-918
  2. Klaudia Łopat tel. (34) 3669-904

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 lipca 2019 10:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Robert Tomaszowski
Ilość wyświetleń: 322
05 lipca 2019 10:25 (Robert Tomaszowski) - Dodanie załącznika [wzor_umowy.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 lipca 2019 10:25 (Robert Tomaszowski) - Dodanie załącznika [formularz_ofertowy.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 lipca 2019 10:25 (Robert Tomaszowski) - Dodanie załącznika [zaproszenie_do_skladania_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany