Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach 2009-2019 (Archiwum)

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Przebudowa wraz z rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków w Psarach

 
Ogłoszenie nr 500193431-N-2018 z dnia 13-08-2018 r.
Woźniki:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 603947-N-2018
Data: 13/08/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Woźniki, Krajowy numer identyfikacyjny 15139848000000, ul. ul. Rynek  11, 42289   Woźniki, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 34 36 69 900, e-mail inwestycje@wozniki.pl, faks 343 573 105.
Adres strony internetowej (url): www.wozniki.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni Wykonawcy, którzy w zakresie warunku wykażą: 1.Wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: - minimum 1 roboty polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o przepustowości średniodobowej nie mniejszej niż 400 m3/d 2. Dysponowanie: - minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy w odniesieniu do minimum 1 roboty budowlanej obejmującej budowę, rozbudowę lub przebudowę oczyszczalni ścieków - minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy w odniesieniu do minimum 1 roboty budowlanej obejmującej budowę , rozbudowę lub przebudowę oczyszczalni ścieków . - minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni Wykonawcy, którzy w zakresie warunku wykażą: 1.Wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: - minimum 1 roboty polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o przepustowości średniodobowej nie mniejszej niż 400 m3/d 2. Dysponowanie: - minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy w odniesieniu do minimum 1 roboty budowlanej obejmującej budowę, rozbudowę lub przebudowę oczyszczalni ścieków - minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy w odniesieniu do minimum 1 roboty budowlanej obejmującej budowę , rozbudowę lub przebudowę oczyszczalni ścieków . - minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, -- minimum jedną osobą, która będzie pełniła fukcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 13.08.2018
Dokument wytworzony przez:
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Klaudia Łopat
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 sierpnia 2018 14:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zdzisław Hryciuk
Ilość wyświetleń: 336
03 stycznia 2019 09:07 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 sierpnia 2018 14:42 (Zdzisław Hryciuk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany