Kredyty i pożyczki

UCHWAŁA Nr 82/VIII/2011 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 18.08.2011r. w sprawie: zaciągnięcia preferencyjnej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Uchwała Nr 82/VIII/2011

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 18.08.2011r.

 

w sprawie: zaciągnięcia preferencyjnej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 89 ust. l pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Woźnikach uchwala co następuje:

 

 

§ 1. Zaciągnąć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach  preferencyjną  pożyczkę   w  wysokości   200 000,00   zł   (słownie:

dwieścietysięcyzłotych) z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubszy".

 

Okres kredytowania będzie następował od dnia podpisania umowy do 31.12.2014r.

 

§ 2. Pożyczka podlega spłacie z dochodów własnych gminy.

 

§ 3. Zabezpieczyć w planach budżetu gminy w latach 2011 - 2014 środki na spłatę kwoty wymienione w § 1 pożyczki wraz z należnymi odsetkami, zgodnie z zawartą umową.

 

§ 4. Ustala się zabezpieczanie spłaty zaciągniętej pożyczki w formie weksla in blanco wraz z

deklaracją wekslową.

 

§ 5. Udziela się Burmistrzowi Woźnik pełnomocnictwa do:

1. zawarcia umowy pożyczki,

2. ustanowienia zabezpieczenia w formie i wysokości wskazanej w § 3 uchwały.

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Matyl

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 sierpnia 2011 10:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 586
30 sierpnia 2011 10:39 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::