Uchwały Rady
kadencja 2006-2010

UCHWAŁA Nr 467/XLIII/2010 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28.10.2010 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu na zadanie inwestycyjne - „Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizacje gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej."

Zmieniona:

- Uchwałą nr 87/VIII/2011 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 18.08.2011

- Uchwałą nr 243/XX/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 05.12.2012

- Uchwałą nr 375/XXX/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30.12.2013


U C H W A Ł A  Nr 467/XLIII/2010

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 28.10.2010 roku

 

w sprawie: zaciągnięcia kredytu na zadanie inwestycyjne - „Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizacje gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej."

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit c, i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13 z 1996 r. poz. 74 z późn. zmianami) z oraz art. 89 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ) Rada Miejska w Woźnikach uchwala co następuje :

 

§ 1. Zaciągnąć kredyt w banku wyłonionym zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych w kwocie 456 000 ,00 zł, (słownie: czterystapięćdziesiątsześćtysięcyzłotych) na zadanie inwestycyjne - z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego -.„Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej.''

 

§ 2. Dokonać spłaty w/w kredytu ze środków pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego do końca grudnia 2011 roku.

 

§ 3. Ustala się zabezpieczenie spłaty zaciągniętego kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

 

§ 4. Ustala się zabezpieczenie spłaty zaciągniętego kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

 

§ 5. Udziela się Burmistrzowi Miasta pełnomocnictwa do:

1) zawarcia umowy kredytowej,

2) ustanowienia zabezpieczenia kredytu w formie i wysokości wskazanej w § 4 uchwały.

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stefan Długaj

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 listopada 2010 13:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1353
24 kwietnia 2018 11:27 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 kwietnia 2018 14:55 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 kwietnia 2018 12:12 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany