Uchwały Rady
kadencja 2006-2010

UCHWAŁA NR 466/XLIII/2010 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 października 2010 w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR 466/XLIII/2010

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 28 października 2010

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1 

W załączniku Nr 1 do uchwały Nr 445/XLII/2010 Rady miejskiej w Woźnikach wprowadza się następującą zmianę:

skreśla się w pkt. 2 tiret 4 o treści „ - przychody i rozchody budżetu gminy w układzie klasyfikacji

budżetowej, ,,

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stefan Długaj

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 listopada 2010 13:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1388
25 października 2013 09:02 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. Ujednolicenie rozmiaru i rodzaju czcionki (Dokument opublikowany)
04 listopada 2010 13:19 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_466.pdf] do dokumentu.
04 listopada 2010 13:18 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany