Uchwały Rady
kadencja 2002-2006

UCHWAŁA Nr 427/XXXVII/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach dnia 23 października 2006r. w sprawie procedury uchwalania budżetu , rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy.

TRACI MOC Uchwałą nr 436/XLI/2010 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 17.08.2010


Uchwała Nr 427/XXXVII/2006
Rady Miejskiej w Woźnikach
dnia 23 października 2006r.


w sprawie procedury uchwalania budżetu , rodzaju i szczegółowości materiałów
informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 179-185 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych( Dz.U. finansach 2005r.Nr 249, poz. 2104 ) uchwala się co następuje:


§ 1.Kierownicy gminnych jednostek budżetowych , instytucji kultury oraz kierownicy referatów w Urzędzie Miejskim opracowują i przedkładają Skarbnikowi Gminy w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy założenia do projektu budżetu obejmujące między innymi plany rzeczowe zadań.


§ 2.Sołtysi po zaopiniowaniu przez Radę Sołecką oraz Radni , składają do Burmistrza wnioski do projektu budżetu w terminie do 25 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

 


§ 3.Skarbnik Gminy w oparciu o przedłożone materiały i wnioski , prognozowane kwoty dochodów własnych gminy , projektów dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz zleconych z zakresu administracji rządowej i subwencji z budżetu państwa , a także projektów dotacji na realizację zadań przyjętych do realizacji w drodze porozumień opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu.

 


§ 4.Burmistrz przygotowuje projekt uchwały budżetowej, uwzględniając zasady ustawy o finansach publicznych.

1.Do projektu uchwały dołącza:

1)objaśnienia,
2)prognozę długu,
3)informację o stanie mienia komunalnego,

2.Objaśnienia do projektu budżetu obejmują:

a)omówienie dochodów z najważniejszych źródeł,
b)uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków, w tym :
- wydatków na zadania własne o charakterze obligatoryjnym
- wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- wydatków na cele inwestycyjne,
- dotacji dla jednostek organizacyjnych rozliczających się z budżetem gminy,
- dotacji dla innych podmiotów,
c)omówienie przychodów związanych z pokryciem niedoboru budżetowego oraz rozchodów związanych ze spłatami rat kredytowych i pożyczek (prognozowaną kwotę długu gminy),
d)omówienie zadań inwestycyjnych,
- stanu zaawansowania,
- ogólnego kosztu inwestycji,
- rok rozpoczęcia i zakończenia robót.

3.Burmistrz opracowuje informację o stanie mienia komunalnego, zawierającą:

1)dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności,
2)dane dotyczące:
a) innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności
o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym,
wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach;
b) posiadania;
3)dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2 , od dnia złożenia poprzedniej informacji,
4)dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
5)inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

4.Projekt uchwały budżetowej wraz z prognozą długu i informacją o stanie mienia komunalnego oraz objaśnieniami Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

5.Burmistrz przesyła projekt uchwały budżetowej wraz z prognozą długu i informacją o stanie mienia komunalnego oraz objaśnieniami Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

6.W terminie 7 dni od daty przekazania projektu uchwały budżetowej Radzie Miejskiej Burmistrz przekazuje podległym jednostkom informacje niezbędne do opracowania projektów ich planów finansowych.

7.Podległe jednostki opracowują projekty planów finansowych w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji i przekazują Burmistrzowi nie później niż do dnia 22 grudnia.


§ 5.1.Komisje analizują projekt budżetu i dokonują jego oceny. Swoje wnioski formułują na piśmie „w opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej”.

2.Kierownicy Referatów /samodzielne stanowiska pracy/ Urzędu, Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy przedstawiają właściwym komisjom Rady na ich żądanie dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

3.Komisje Rady Miejskiej mogą wskazać na konieczność dokonania zmiany w opiniowanym przez siebie projekcie, wskazując nowe zadania, jednakże zobowiązane są wskazać źródła jego sfinansowania.


§ 6.Niezwłocznie po sporządzeniu przez Komisję Budżetową opinii na piśmie , jest ona przekazywana Burmistrzowi, który po zapoznaniu się z jej treścią rozpatruje w terminie 7 dni propozycje zmian w projekcie budżetu i przygotowuje wnioski na sesję budżetową.


§ 7.Rada Miejska nie może bez zgody Burmistrza wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetowego gminy.


§ 8.1.Projekt uchwały budżetowej obejmuje:

1)prognozowane dochody Gminy według działów , rozdziałów i paragrafów klasyfikacji
budżetowej ,
2)wydatki budżetu Gminy w podziale na działy , rozdziały i paragrafy klasyfikacji
budżetowej ,
3)źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenia nadwyżki budżetu Gminy,
4)przychody i rozchody budżetu Gminy,
5)limity wydatków majątkowych w tym inwestycyjnych na okres roku budżetowego na poszczególne zadania,
6)limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne , z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów,
7)wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności,
8)zakres i kwoty dotacji przedmiotowych,
9)zakres i kwoty dotacji celowych oraz kwotę dotacji podmiotowych,
10)plan przychodów i wydatków funduszu celowego- Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,
11)plany przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych,
12)dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami,
13)dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego.

2.Projekt uchwały zawiera także upoważnienie dla Burmistrza:

1) do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Gminy,
2)do dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym do dokonywania zmian w planie zadań inwestycyjnych roku budżetowego w ramach działu, nie powodujących likwidacji lub wniesienia nowych zadań inwestycyjnych,
3)do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
4)do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących kierownikom gminnych jednostek budżetowych,
5)do zaciągania zobowiązań na finansowanie :
- zadań objętych wieloletnim programem inwestycyjnym
- programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej
- programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących ze źródeł
zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
6)do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

3.W projekcie uchwały budżetowej gminy określa się także dochody z tytułu wydawania
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


§ 9.Przy sporządzaniu projektu porządku obrad sesji Rady Gminy , na której uchwalony będzie budżet , powinny być uwzględnione następujące punkty:

1.odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
2.odczytanie opinii i głosowanie wniosków Komisji Rady,
3.odczytanie i głosowanie wniosków Burmistrza,
4.odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,
5.dyskusja oraz podjęcie uchwały budżetowej.


§ 10.

 

1.Rada Gminy uchwala budżet do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.
2.W przypadku nie uchwalenia budżetu przez Radę do końca roku poprzedzającego rok budżetowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach , przedstawiony Radzie Gminy przez Burmistrza projekt uchwały budżetowej stanowi podstawę gospodarki budżetowej na okres nie dłuższy niż do 31 marca roku budżetowego.


§ 11.Traci moc Uchwała Nr 19/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie: procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu


§ 12.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi .


§ 13.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23.10.2006
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1127
18 września 2019 10:20 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 września 2013 14:48 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 września 2013 14:47 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. Ujednolicenie rozmiaru i rodzaju czcionki (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany