Uchwały Rady
kadencja 2002-2006

UCHWAŁA NR 426/XXXVII/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 23 października 2006 roku W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006.

U C H W A Ł A NR 426/XXXVII/2006
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 23 października 2006 roku


W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. d, i , pkt. 10, 11, art. 51, 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z p.óźn. zmianami) oraz art. 188 ust.1 pkt 1 ppkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku z nr 249, poz. 2104)


Rada Miejska w Woźnikach
uchwala :

§ 1
.1. 1.Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę  (-) 6 404 665,00 zł

Do ogólnej kwoty dochodów  18 414 478,35 zł

W tym:

- odsetki bankowe  10 000,00 zł.
- środki społeczne - remont ul. Głównej w Psarach 65 000,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł (-) 6 479 665,00 zł;

Zgodnie z załącznikiem nr 1.2.1.Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę (-) 7 134 665,00 zł

Do kwoty ogólnej wydatków 18 051 746,38 zł

W tym:

a) wydatki bieżące 15 000,00 zł.

- wynagrodzenia 3 000,00 zł;
- dotacje 2 000,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące 10 000,00 zł.

b) wydatki inwestycyjne (-) 7 149 665,00 zł;

Zgodnie z załącznikiem nr 2


§ 2.Dokonać zmian planu zadań inwestycyjnych na rok 2007 zgodnie z załącznikiem nr 3.


§ 3.1.Zmniejsza się przychody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego
na rok 2006 o kwotę 730 000 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 4


§ 4.Układ wykonawczy budżetu należy opracowywać w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.


§ 5.Dokonać zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym uwzględniając zmiany zawarte
w niniejszej uchwale zgodnie z zał. Nr 5 .


§ 6.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźniki, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2006r.


§ 7.Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia podjęcia do dnia 31 grudnia 2006 r.


Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23.10.2006
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1045
23 września 2013 14:45 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 września 2013 14:44 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. Ujednolicenie rozmiaru i rodzaju czcionki (Dokument opublikowany)
04 lutego 2010 14:08 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany