Zarządzenia Burmistrza 2009

ZARZĄDZENIE Nr 100/2009 Burmistrza Woźnik z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych w Urzędzie Miejskim oraz jednostkach podległych urzędowi.

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  100/2009

 

Burmistrza Woźnik z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych  składników majątkowych w Urzędzie Miejskim

oraz  jednostkach  podległych urzędowi.

 

& 1.

Zarządzam przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji składników majątkowych

w ;

1.     Urzędzie Miejskim Woźniki

2.     OSP Piasek

3.     OSP Lubsza

4.     OSP Babienica

5.     OSP Psary

6.     OSP Ligota Woźnicka

7.     OSP Kamieńskie Młyny

8.     OSP Kamienica

9.     OSP Woźniki

przez komisję inwentaryzacyjną w następującym składzie osobowym;

1. Cieluch Dorota            - przewodniczący

2. Klyta Aneta                 - członek

3. Morcinek Barbara       - członek

w terminie od dnia 31.12.2009 r. do dnia 05.01.2010 r. wg harmonogramu inwentaryzacji, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

& 2.

Powołuję 9 zespołów spisowych do przeprowadzenia spisu z natury w;

I.                   Urząd Miejski Woźniki

1.     Szewczyk Renata

2.     Flakus Teresa

3.     Hryciuk Zdzisław

II.                OSP Piasek

1.     Urzeniczok Czesław

2.     Tobor Roman

3.     Pampuch Bernard

III.             OSP Lubsza

1.     Opiełka Roman

2.     Osadnik Henryk

3.     Matyl Rafał

IV.            OSP Babienica

1.     Oleksik Stefan

2.     Raj Herbert

3.     Kowalski Czesław

V.               OSP Psary

1.     Mierzwa Marian

2.     Pieda Józef     

3.     Burzyk Dawid

VI.            OSP Ligota Woźnicka

1.     Musik Feliks

2.     Osadnik Gerard

3.     Osadnik Gerard

VII.         OSP Kamieńskie Młyny

1.     Klyta Krzysztof

2.     Irek Jerzy

3.     Zok Marek

VIII.      OSP Kamienica

1.     Nosolik  Paweł

2.     Kasierot Daniel

3.     Garus Martin

IX.            OSP Woźniki

1.     Górniak Mateusz

2.     Słota Szczepan

3.     Bułka Marcin

 

Inwentaryzację należy przeprowadzić metodą spisu z natury według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r.

 

& 3.

Inwentaryzacją należy objąć następujące składniki majątkowe;

1.     środki trwałe

2.     materiały i środki trwałe w używaniu

3.     księgozbiór

4.     środki pieniężne,

5.     należności i zobowiązania

6.     druki ścisłego zarachowania

 

& 4.

1.     Składniki majątku wymienione w & 3 pkt. 1,2,3 należy spisać na arkuszach spisu z natury ( z wyjątkiem gruntów – weryfikacja danych z księgami  obrotu ziemią ).

2.     Inwentaryzację składników majątku wymienionych w & 3 pkt. 4 należy przeprowadzić w drodze spisu z natury i porównania z danymi z księgi w formie protokołu z kontroli kasy.

3.     Inwentaryzację składników majątku wymienionych w & 3 pkt. 5 należy przeprowadzić w drodze uzyskania potwierdzenia sald od kontrahentów.

4.     Inwentaryzację składników majątku wymienionych w & 3 pkt. 6 przeprowadzić poprzez porównanie stanu faktycznego ze stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych w drodze spisu z natury.

 

& 5.

Arkusze spisowe pobierze przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej w referacie finansowym w terminie do dnia 31 grudnia 2009 r.

Dopuszcza się sporządzanie inwentaryzacji na arkuszu kalkulacyjnym "EXEL",

który to zastępuje dotychczasowy arkusz spisu z natury.

Niewykorzystane arkusze podlegają zwrotowi.

 

& 6.

Zobowiązuję komisję do;

1.      przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych,

2.      przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania określonych w instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie,

3.      dokonania ostatecznej wyceny składników majątkowych,

4.      sporządzenia rozliczenia inwentaryzacji,

5.      przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do referatu finansowego w terminie 5 dni po zakończeniu spisu.

 

& 7.

Członków komisji czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.

 

&  8.

Wykonanie zarządzenia powierzam skarbnikowi gminy .

 

& 9.

Zarządzenia obowiązuje z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 31.12.2009
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 stycznia 2010 11:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1087
26 stycznia 2012 15:18 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu.
28 czerwca 2010 14:07 (Daria Nowaczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
18 stycznia 2010 11:29 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany