Zarządzenia Burmistrza 2011

ZARZĄDZENIE Nr 148/2011 BURMISTRZA Woźnik z dnia 21.12.2011 roku w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Urzędu Miejskiego w Woźnikach na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 148/2011

BURMISTRZA Woźnik

 z dnia 21.12.2011 roku

 

 

w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Urzędu Miejskiego w Woźnikach na rok 2012

 

 

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 5 ust.3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, póz. 1616) zarządzam co następuje:

 

§1

 

1. Zatwierdzić projekt planu finansowego Urzędu Miejskiego w Woźnikach w zakresie dochodów na 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszego zarządzenia.

 

2. Zatwierdzić projekt planu finansowego Urzędu Miejskiego w Woźnikach w zakresie wydatków na 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszego zarządzenia.

 

 

§2

 

Zatwierdzić projekt planu finansowego Urzędu Miejskiego w Woźnikach w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszego zarządzenia.

 

§3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 stycznia 2012 10:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1320
17 stycznia 2012 09:00 (Daria Nowaczyk) - Zmiana kolejności załączników.
17 stycznia 2012 08:59 (Daria Nowaczyk) - Zmiana kolejności załączników.
17 stycznia 2012 08:59 (Daria Nowaczyk) - Zmiana kolejności załączników.
Zatrzymaj banner przewijany