REGULAMIN WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA ORAZ MONTAŻU OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PONE - archiwum

REGULAMIN WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA ORAZ MONTAŻU OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH W BUDYNKACH INDYWIDUALNYCH, REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA GMINY WOŹNIKI

 

ZARZĄDZENIE NR KR.120.149.2016

Burmistrza Woźnik

z dnia 15.11.2016r.

 

w  sprawie  zatwierdzenia  Regulaminu  wymiany  źródeł  ciepła  oraz  montażu  ogniw fotowoltaicznych  w  budynkach  indywidualnych,  realizowanych  w  ramach  Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Woźniki

 

Na  podstawie  art.  30  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Nr 203/XVII/2012
z dnia 17.08.2012r. w sprawie przyjęcia „Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Woźniki”

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1


Wprowadzić  Regulamin  wymiany  źródeł  ciepła  oraz  montażu  ogniw fotowoltaicznych w budynkach indywidualnych, realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Woźniki, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2


Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Kierownikowi Referatu ds. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Inwestycji.

 

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia nr KR.120.149. 2016

Burmistrza Woźnik z dnia 15.11.2016r.

 

REGULAMIN

wymiany źródeł ciepła oraz montażu ogniw fotowoltaicznych w budynkach indywidualnych, realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Woźniki – etap I


§1

Definicje


1. Budynek - zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.) budynek mieszkalny jednorodzinny, wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku, który został oddany do użytkowania zgodnie z art. 54 cyt. ustawy.

2. Dotacja - środki wypłacane z budżetu Gminy na podstawie zawartej umowy, przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów związanych z wymianą źródeł ciepła oraz montażem instalacji solarnych w budynkach, pochodzące z Funduszu.

3. Fundusz - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach.

4. Gmina  - Gmina Woźniki.

5. Inspektor Nadzoru - wybrany przez Gminę podmiot posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie oraz uprawnienia instalacyjne.

6. Instalacja  ogniw  fotowoltaicznych  -  urządzenie  którego  zadaniem  jest  przemiana  światła  słonecznego bezpośrednio  na  energię  elektryczną.  Mogą  być  montowane  systemy  off-grid  (system  autonomiczny, niepodłączone  do  sieci)  oraz  on-  grid  (system  fotowoltaiczny  sieciowy)  posiadające  zgodność  z  normą  PN-EN 61215 lub PN-EN 61646.

7. Inwestor - Wnioskodawca - osoba fizyczna będąca właścicielem albo użytkownikiem wieczystym zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym nieruchomości, zlokalizowanej na terenie Gminy, która złożyła wniosek oraz pozytywnie przeszła etap weryfikacji, a w przypadku współwłasności przedłożyła dokumenty, o których mowa
w § 5 ust. 8 pkt 3 Regulaminu.

8. Kosztorys - kosztorys ofertowy szczegółowy przygotowany przez Wykonawcę na zasadach określonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

9. Koszty kwalifikowane - zakres prac, na podstawie, których ustalana jest wysokość dotacji dla realizowanych zadań w ramach Programu. Podstawą opracowania zakresu kosztów kwalifikowanych jest szczegółowy kosztorys.

10. Lista wnioskodawców - lista Inwestorów po pozytywnej weryfikacji, mieszcząca się
w limitach określonych na dany etap realizacji Programu.

11. Lista rezerwowa - lista Inwestorów po pozytywnej weryfikacji, niemieszcząca się
w limitach określonych na dany etap realizacji Programu.

12. Modernizacja - wymiana starego źródła ciepła na nowe źródło ciepła i/lub montaż ogniw fotowoltaicznych.

13. Nowe źródło ciepła - ekologiczne i wysokosprawne urządzenie grzewcze: automatyczny kocioł węglowy nowej generacji (retortowy klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012).

14. Operator - wybrany przez Gminę podmiot koordynujący i nadzorujący prace związane z przeprowadzaniem modernizacji budynków, posiadający stosowne upoważnienia Gminy do realizacji Programu.

15. Punkt Obsługi Klienta (POK) - punkt informacyjny w zakresie realizacji Programu.

16. Program - Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Woźniki, przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr 203/XVII/2012 z dnia 17.08.2012r.

17. Stare źródło ciepła - niskowydajny i nieekologiczny kocioł centralnego ogrzewania na paliwo stałe oraz inne źródła ciepła z możliwością spalania odpadów stałych.

18. Umowa - trójstronna umowa podpisywana pomiędzy Inwestorem, Wykonawcą
i Operatorem Programu, określająca warunki finansowania i współpracy stron.

19. Wariant - zakres realizowanych prac modernizacyjnych określonych w Regulaminie.

20. Weryfikacja - dokonanie oceny zgodności budynku Inwestora ze stanem faktycznym zadeklarowanym w złożonym wniosku.

21. Wniosek - pisemna deklaracja uczestnictwa w Programie, składana przez Inwestora.

22. Wykonawca - firma zarejestrowana u Operatora, wykonująca modernizację zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu.

23.  Wypis z ewidencji budynku - dokument wydany przez Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Lublińcu, potwierdzający położenie budynku zgodnie z nr działki podanym w odpisie z księgi wieczystej.

 

§2

Cel Programu


1. Celem Programu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw, wyeliminowanie możliwości spalania odpadów w paleniskach domowych zlokalizowanych w budynkach stanowiących własność Inwestorów oraz poprawa efektywności energetycznej budynków.

2. Cel, o którym mowa w ust. 1, realizowany będzie poprzez:

a) wymianę niskowydajnych i nieekologicznych źródeł ciepła na źródła ekologiczne;

b) wykonanie montażu ogniw fotowoltaicznych.

3. Realizacja Programu jest zbieżna z priorytetami Funduszu oraz dokumentami statutowymi, a w szczególności:

a) „Zasadami udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”;

b) „Kryteriami wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”;

c) „Ogólnymi warunkami zawierania umów i wypłaty środków przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”;

d)  „Regulaminem naboru wniosków z zakresu ochrony powietrza” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

4. Realizacja Programu jest zgodna z priorytetami Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/57/3/2014 z dnia 17 listopada 2014 r.

 

§ 3

Forma i wysokość dofinansowania modernizacji


1. Inwestor może uzyskać dotację w wysokości określonej w tabeli nr 1, stanowiącą 60% kosztów kwalifikowanych wynikających z zatwierdzonego przez Operatora kosztorysu, lecz nie więcej niż wysokość kwot ujętych w kolumnie nr 7 tabeli nr 1.

Tabela nr 1.     Wysokość dotacji dla poszczególnych wariantów modernizacji

 

Lp.

Wariant modernizacji systemów grzewczych

Przyjęte nakłady jednostkowe (zł)

brutto

Źródła finansowania

Środki Inwestora

Środki Gminy (maksymalnie)

%

%

1

2

3

4

5

6

7

1

Zabudowa kotła węglowego

12 000

40

4 800

60

7 200

2

Montaż ogniw fotowoltaicznych

15 000

40

6 000

60

9 000

 

2. Przedmiotem dotacji są koszty kwalifikowane poniesione w ramach podpisanej umowy.

3. Wysokość dofinansowania będzie każdorazowo ustalana indywidulnie na podstawie kosztorysu uwzględniającego zakres kosztów kwalifikowanych, szczegółowo określonych w § 4 Regulaminu.

4. Dotacją nie mogą być objęte prace wykonane przed datą podpisania umowy.

5. Możliwe jest jednoczesne uzyskanie dotacji na zabudowę źródła ciepła (wiersz 1 tabeli nr 1) oraz montaż ogniw fotowoltaicznych (wiersz 2 tabeli nr 1).

6. Wszystkie inwestycje w danym budynku należy zrealizować w tym samym okresie rozliczeniowym ustalonym przez Operatora.

7. Kwoty całkowitych nakładów (netto) na realizację poszczególnych zadań, tj. wymianę źródła ciepła lub montaż ogniw fotowoltaicznych nie mogą przekroczyć wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 

§ 4

Koszty kwalifikowane


1. Koszty kwalifikowane stanowią w szczególności:

1) dla kotłów centralnego ogrzewania:

a) demontaż i likwidacja starego źródła ciepła,

b) zakup i montaż nowego źródła ciepła,

c) zakup i montaż niezbędnej armatury: czopuch, pompa obiegowa, zawory przelotowe i zwrotne, zawór trój-/czwór-drogowy, niezbędny osprzęt do zainstalowania nowego źródła ciepła, zespół rurowy, izolacja rurociągów, naczynie wzbiorcze lub przeponowe,

d) końcowa opinia kominiarska;

2) dla instalacji ogniw fotowoltaicznych:

a) zakup i montaż modułów polikrystalicznych lub monokrystalicznych.

b) zakup  i montaż  kompletnej  armatury  m.in.:  inwertera  (współpracującego  z siecią  OSD  zgodnie z obowiązującymi  normami),  akumulatorów,  regulatorów  naładowania,  konstrukcji  montażowej  (dachowej, naziemnej  lub  ruchomej),  kabli,  rozłącznika  nadprądowego,  analizatora  sieci,  styczników,  szafek  licznikowych, materiałów montażowych, balansera.

2. W przypadku elementów niewymienionych w ust. 1 zakres kosztów kwalifikowanych będzie każdorazowo ustalany indywidualnie przez Operatora oraz Inspektora Nadzoru, w zależności od przedstawionych rozwiązań i uwarunkowań technicznych.

3. Wszelkie pozostałe koszty konieczne do poniesienia przez Inwestora w celu prawidłowej realizacji modernizacji uznaje się za niekwalifikowane. Za koszty niekwalifikowane uznaje się m.in.:

1) uzyskanie pozwoleń niezbędnych przy realizacji wybranych wariantów modernizacyjnych (pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę);

2) wykonanie instalacji c.o. zgodnej z obowiązującymi przepisami w zakresie wybranego wariantu;

3) sporządzenie wstępnej opinii kominiarskiej przez uprawnionego kominiarza oraz wykonanie zaleceń wskazanych w opinii;

4) wykonanie uproszczonego audytu energetycznego przez Operatora (inwentaryzacji energetycznej budynku wraz z efektem ekologicznym);

5) wykonanie robót budowlanych lub towarzyszących, niezwiązanych bezpośrednio z wykonaniem modernizacji, np. montaż lub wymiana grzejników, budowa, przebudowa bądź remont przewodu kominowego;

6) zakup i montaż podgrzewacza pojemnościowego (bojlera, zasobnika c.w.u.);

7) zakup i montaż automatyki pokojowej i pogodowej – nie będącej elementem układu sterującego urządzeniem;

8) budowa, przebudowa i remont przewodu kominowego dla kotłów na paliwa stałe.

 

§ 5

Warunki przystąpienia Inwestora do Programu


1. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie modernizacji jest złożenie przez Inwestora Wniosku w Urzędzie Miejskim w Woźnikach na biurze podawczym/sekretariacie,
w godzinach jego urzędowania. Przyjmowanie wniosków w ramach Programu odbywać się będzie w trybie ciągłym.

2. Złożone wnioski rozpatrywane będą wg kolejności ich wpływu do Urzędu Miejskiego do wyczerpania środków budżetu Gminy pochodzących z Funduszu.

3. Podstawą określenia kolejności uczestnictwa Inwestorów w Programie jest Lista wnioskodawców, uwzględniająca wariant oraz rok realizacji inwestycji.

4. Lista wnioskodawców sporządzana będzie według daty złożenia wniosku. W przypadku wniosków złożonych w tym samym dniu, decydować będzie godzina złożenia wniosku.

5. Osoby niezakwalifikowane na listę wnioskodawców w danym roku kalendarzowym,
ze względu na limit inwestycji przewidzianych do realizacji na dany etap Programu, umieszczane będą na liście rezerwowej lub liście wnioskodawców na lata następne
z uwzględnieniem deklaracji złożonej we Wniosku.

6. Miejsce na liście wnioskodawców nie może być przedmiotem zbycia, zamiany, przejęcia praw przez inne osoby.

7. W przypadku zwolnienia się miejsca na liście wnioskodawców na dany rok kalendarzowy, zostanie ona uzupełniona o kolejnego Inwestora z listy rezerwowej według odpowiedniego wariantu.

8. Inwestor do Wniosku zobowiązany jest dołączyć:

1) aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości zabudowanej (nie starszy niż
6 miesięcy) lub wydruk ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości;

2) wypis z ewidencji budynku – w przypadku braku zapisu w księdze wieczystej informacji o budynku;

3) w przypadku współwłasności budynku – osoba składająca wniosek załącza do wniosku oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania umów, udzielonego przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli budynku;

4) Inwestor składający Wniosek zaświadcza, że:

a. jest właścicielem budynku mieszkalnego i posiada tytuł prawny do korzystania z tej nieruchomości, zlokalizowanej w granicach Gminy Woźniki;

b. budynek jest użytkowany zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego;

c.  posiada zainstalowane i pracujące w budynku Stare źródło ciepła
(dla wariantu z wymianą źródła ciepła);

d. posiada istniejący  kocioł  na  paliwo  stałe z automatycznym załadunkiem nie starsze niż 10 lat (w dniu zabudowy ogniw fotowoltaicznych) posiadające jeden z wymienionych dokumentów, ważny w dniu zabudowy kotła: certyfikat energetyczno-emisyjny wydany przez akredytowane laboratorium lub sprawozdanie z przeprowadzonych badań wykonanych przez akredytowane laboratorium potwierdzającego spełnienie wymogów 3, 4 lub 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012 dla kotłów na paliwo stałe z załadunkiem automatycznym

bądź nowoczesne urządzenie grzewcze gazowe, olejowe (dla wariantu bez wymiany źródła ciepła)

e.  nie posiada drugiego źródła ciepła (kotła węglowego, gazowego, olejowego lub innego), wpiętego w instalację c.o.;

f.  nie zalega z podatkami i opłatami ( w tym za odpady komunalne) na rzecz Gminy;

g. nie był zobowiązany żadnym prawnym dokumentem (decyzją administracyjną, projektem itp.) do zamontowania w budynku ekologicznego źródła ciepła;

h.  w przypadku, gdy w budynku istnieją inne (dodatkowe) piece węglowe, dokona na własny koszt ich likwidacji oraz wykona instalację centralnego ogrzewania spełniającą wymagania Polskich Norm w zakresie budowy i zabezpieczenia takiej instalacji.

9. Stare źródło ciepła w postaci automatycznego kotła węglowego - retortowego (wiek: 8 lat lub więcej) może być wymienione wyłącznie na wysokosprawny kocioł węglowy nowej generacji (retortowy klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012).

10. Inwestor ma prawo do rezygnacji lub przeniesienia części wskazanego przez siebie zakresu inwestycji, przewidzianego do realizacji w danym roku kalendarzowym, na lata następne. Przeniesienie polega na skreśleniu zakresu inwestycji z aktualnego wniosku
i złożenie nowego wniosku. Nowy wniosek trafia na koniec listy rezerwowej i będzie rozpatrywany zgodnie z kolejnością. Rezygnacja z określonego zakresu inwestycji wiąże się dla Inwestora z konsekwencjami opisanymi w § 9 Regulaminu.

11. W przypadku zagrożenia terminowej realizacji Programu, Gmina zastrzega sobie prawo do zaoferowania wykonania inwestycji Inwestorowi, który zdecyduje się jeszcze
w danym etapie Programu na wymianę źródła ciepła lub montaż ogniw fotowoltaicznych, poza kolejnością wynikającą z Listy wnioskodawców.

12. Inwestor przystępując do Programu, ma obowiązek samodzielnego pozyskiwania wszelkich informacji, związanych z jego realizacją, które może uzyskać:

1) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Woźnikach  http://www.wozniki.pl  oraz http://www.bip.wozniki.pl  ;

2) na stronie internetowej Operatora Programu www.niskaemisja.ekoscan.pl;

3) w Punkcie Obsługi Klienta;

4) telefonicznie u Operatora.

 

§ 6

Warunki uczestnictwa Inwestora w Programie

 

1. Inwestor umożliwi Operatorowi dostęp do budynku, celem przeprowadzenia weryfikacji.

2. Inwestor ma prawo wyboru Wykonawcy, który znajduje się na liście Wykonawców dopuszczonych do uczestnictwa w Programie.

3. Inwestor zobowiązuje się przygotować kotłownię do modernizacji zgodnie ze wstępną opinią kominiarską oraz zaleceniami wynikającymi z protokołu inwentaryzacji kotłowni.

4. Inwestor zobowiązany jest przedłożyć w wyznaczonym przez Operatora terminie kosztorys, sporządzony przez wybranego Wykonawcę.

5. W przypadku zmiany kosztorysu, który uprzednio został zaakceptowany przez Inwestora i zatwierdzony przez Operatora, koszt ponownej weryfikacji kosztorysu ponosi Inwestor, według kalkulacji sporządzonej przez Operatora.

6. Inwestor zawrze z Operatorem oraz Wykonawcą Umowę na wykonanie prac modernizacyjnych, która określać będzie zakres rzeczowy, czas realizacji, wysokość i warunki przyznanej dotacji, wysokość wkładu własnego Inwestora, tryb i formę rozliczeń między stronami Umowy.

7. Inwestor wpłaci Wykonawcy w ustalonym terminie kwotę przewidzianą umową, odpowiadającą wkładowi własnemu.

8. Udzielenie dotacji z budżetu Gminy nastąpi na podstawie umowy, po odbiorze końcowym wykonanych prac modernizacyjnych i przedłożeniu Operatorowi faktur za wykonane prace.

9. Rozliczenia dotacji dokona Burmistrz Woźnik. Dotacja celowa dla Inwestora wypłacona będzie bezpośrednio na konto Wykonawcy prac modernizacyjnych. 

10. Operator po rozliczeniu inwestycji przekaże Inwestorowi oryginał faktury.

11. Na potrzeby realizacji modernizacji, Inwestor zobowiązuje się do przeprowadzenia inwestycji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i Polskimi Normami obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności:

1) uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Lublińcu, zgodnie z przepisami prawa - jeśli jest wymagane;

2) po zakończeniu przedmiotowej inwestycji dokonania zawiadomienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lublińcu o zakończeniu robót budowlanych – jeśli jest wymagane.

12. Inwestor, który otrzyma dotację zobowiązany jest do fizycznej likwidacji starego źródła ciepła, potwierdzonej stosownym dokumentem (np. protokół likwidacji, karta przekazania odpadu).

13. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) na zakres prac realizowanych przez Inwestorów w ramach Programu nie stosuje się przepisów ww. ustawy.

14. Inwestor wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie dla potrzeb udzielenia dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

15. Inwestor umożliwi dostęp do budynku przedstawicielowi Gminy lub Funduszu - w okresie wynikającym z umowy, tj., przez co najmniej 5 lat od wykonanej modernizacji,
w celu kontroli prawidłowej eksploatacji zrealizowanej inwestycji oraz przestrzegania zapisów umowy.

16. W przypadku zbycia/dziedziczenia budynku po przeprowadzonej modernizacji, zobowiązania wynikające z podpisanych umów przechodzą na kolejnych właścicieli budynku.

17. Wszelkich informacji dotyczących sposobu i trybu przyznawania dotacji udziela Operator.

18. Wszelkie wady po dokonanym odbiorze prac Inwestor zgłasza wyłącznie Wykonawcy, zgodnie z podpisaną umową z pominięciem Gminy i Operatora.

19. Inwestor zobowiązany jest do prowadzenia eksploatacji zabudowanych urządzeń, w tym kotła c.o. i armatury zgodnie z zaleceniami producenta i wytycznymi określonymi
w instrukcjach obsługi DTR przez okres określony w umowie, tj., przez co najmniej 5 lat od wykonanej modernizacji. Inwestor nie może dokonywać żadnych zmian
i przeróbek oraz demontażu zamontowanych urządzeniach i instalacji bez pisemnego uzgodnienia, powiadomienia i zgody Wykonawcy oraz Operatora lub Gminy. Inwestor nie może zamontować w instalacji c.o. innego, w tym również dodatkowego, źródła ciepła bez zgody Operatora lub Gminy.

20. Inwestor nie dokona demontażu ogniw fotowoltaicznych, na którego udzielona została dotacja, w okresie wynikającym z umowy, tj., przez co najmniej 5 lat od wykonanej modernizacji.

 

§ 7

Warunki dopuszczenia nowych źródeł ciepła oraz instalacji OZE do Programu

 

1. Urządzenia winny posiadać oznakowanie potwierdzające zgodność wyrobu
z zasadniczymi wymaganiami, zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016 r. poz. 542 z późn. zm.).

2. Kocioł na paliwo stałe powinien spełniać wymagania klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym
 i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW. Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” pkt 5.8. „Wyznaczenie obciążenia cieplnego i sprawności cieplnej kotła”, pkt 5.9. „Wyznaczenie wielkości emisji zanieczyszczeń”, udokumentowane sprawozdaniem z badań.

3. Sprawozdanie z badań winno zostać wydane przez laboratorium badawcze posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie określonym w ust. 2, potwierdzającym, że kocioł charakteryzuje się wysoką sprawnością oraz niską emisją zanieczyszczeń, co pozwala zakwalifikować go, jako urządzenie o zmniejszonym oddziaływaniu na środowisko.

4. Dopuszczenie urządzenia do obrotu handlowego.

5. W przypadku nowych źródeł ciepła na paliwo stałe dopuszcza się wyłącznie kotły z automatycznym podawaniem paliwa stałego (nieposiadające dodatkowego rusztu), posiadające sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3.

6. Ogniwa fotowoltaiczne winny posiadać certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646, wydanego przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, nie starszego niż 5 lat licząc od daty złożenia oferty Wykonawcy.

 

§ 8

Warunki uczestnictwa Wykonawcy w Programie


1. Wykonawca składa ofertę na wykonywanie modernizacji, zgodną z załącznikiem nr 2
do Regulaminu.

2. Wykonawca, który spełnia warunki określone w załączniku nr 2 do Regulaminu, zostanie dopuszczony przez Gminę i Operatora do świadczenia usług polegających na wykonywaniu modernizacji.

3. Wykonawca zobowiązuje się pod rygorem wykluczenia przestrzegać wszystkich zaleceń i wymagań Operatora i Gminy polegających m.in. na:

1) działalności zgodnej z zasadami wolnej konkurencji;

2) terminowym wywiązywaniu się z umów podpisanych z Inwestorami i Operatorem;

3) zgodnych z zasadami dobrych praktyk handlowych i kultury osobistej kontaktów z Inwestorem, Operatorem, Inspektorem Nadzoru oraz przedstawicielami Gminy.

4. Wykonawca zgadza się na udostępnienie informacji dotyczących firmy, ilości dokonanych montaży oraz zgłoszonych skarg, zażaleń i pochwał. Operator sporządzi listę w/w informacji, która będzie przez niego udostępniana.

5.  Wykonawca służy pomocą merytoryczną i techniczną dotyczącą wykonywanej modernizacji.

6. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu, Operator lub Gmina mogą wykluczyć Wykonawcę z Programu .

7. Jeżeli podczas realizacji inwestycji Wykonawca stwierdzi, że Inwestor nie spełnia warunków określonych w § 5 Regulaminu, jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Operatora.

8. Wykonawca oferujący montaż kotłów na paliwa stałe zobowiązany jest do przedłożenia aktualnych certyfikatów energetyczno-emisyjnych wydanych przez akredytowane laboratorium, potwierdzających spełnienie wymogów 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012.

9. Wykonawca udziela gwarancji oraz rękojmi na okres 60 miesięcy od daty odbioru końcowego wykonanej modernizacji.

10. Operator nie podpisze Umowy z Wykonawcą na zakres prac, które zostały wykonane przed dniem jej podpisania.


§ 9

Warunki wykluczenia bądź odstąpienie Inwestora od Programu


1. Stwierdzenie w trakcie weryfikacji budynku niezgodności z postanowieniami niniejszego Regulaminu skutkuje wykluczeniem Inwestora z możliwości ubiegania się o dotację.

2. Inwestor zobowiązuje się przestrzegać wyznaczone przez Gminę i Operatora terminy realizacji poszczególnych etapów modernizacji, w tym na dostarczenie wymaganej dokumentacji (m.in. wstępnej opinii kominiarskiej, warunków technicznych, karty inwentaryzacyjnej budynku, audytu, kosztorysu) oraz podpisanie umowy. Niedotrzymanie przez Inwestora określonych terminów skutkuje wykreśleniem z listy wnioskodawców bez możliwości ponownego ubiegania się o dotację.

3. W przypadku odstąpienia od jakiejkolwiek części umowy po jej podpisaniu, Inwestor zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę i Operatora, a w przypadku, gdy modernizacja została wykonana i rozliczona, również zwrócić Gminie pełną kwotę dotacji, powiększoną o należne odsetki.

4. Podstawą roszczenia, o którym mowa w ust. 3, będzie kalkulacja sporządzona każdorazowo przez Operatora lub Gminę.

5. W przypadku zaniechania (w terminie określonym w umowie) korzystania z nowego źródła ciepła i powrotu do ogrzewania paliwem węglowym w poprzednim systemie lub ingerencji w instalację ogniw fotowoltaicznych, Inwestor zwróci Gminie pełną kwotę dotacji, powiększoną o należne odsetki.

6. Operator w imieniu Gminy ma prawo wykluczyć Inwestora, który złamał bądź nie dopełnił warunków umowy lub Regulaminu.

7. Podanie nieprawdziwych danych we wniosku, poddanych weryfikacji spowoduje wykluczenie Inwestora z Programu.

8. Nieprzystąpienie Inwestora, mimo powiadomienia przez Operatora, do procedury związanej z realizacją w danym roku kalendarzowym, planowanych zamierzeń modernizacyjnych, (co wynika z listy wnioskodawców) spowoduje wykreślenie Inwestora z Programu.

9. Inwestor nieposiadający instalacji centralnego ogrzewania, który w terminie ustalonym przez Operatora w protokole z weryfikacji nie wykonał budowy instalacji c.o., zostanie wykluczony z możliwości ubiegania się o dotację.

 

§10

Postanowienia końcowe

 

1. Gmina zastrzega sobie prawo do ostatecznej decyzji o przyznaniu dotacji.

2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część realizacji Programu. Strony składając wniosek lub ofertę wyrażają zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 listopada 2016 13:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 558
16 listopada 2016 14:20 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [pelnomocnictwo.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 listopada 2016 14:20 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [wniosek.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 listopada 2016 14:19 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [regulaminu_pone_wozniki_v01.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany