RYCZAŁTOWA STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY, LUB INNA NIERUCHOMOŚĆ WYKORZYSTYWANA NA CELE REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWE - archiwum

Ustalenie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania przedmiotowej opłaty przez właścicieli tych nieruchomości

Uchwała Nr 168/XVIII/2016
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 23 czerwca 2016 r.


w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania przedmiotowej opłaty przez właścicieli tych nieruchomości


Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446), art. 6j ust. 3b, art. 6l  ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.)


Rada Miejska w Woźnikach
uchwala, co następuje:


§ 1.

 

Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.


§ 2.

 

W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości 42,50 zł (słownie: czterdzieści dwa 50/100 złote) za rok.


§ 3.

 

W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, ustala się wyższą ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domu letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe od stawki określonej na podstawie § 2, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 85,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć 00/100 złotych) za rok.


§ 4. 


Opłata, o której mowa w § 2 i § 3 uiszczana jest z dołu, bez wezwania, w terminie do dnia 30 września roku, którego dotyczy.


§ 5.

 

Opłatę należy uiszczać bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Woźnikach lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu.


§ 6.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 7.

 

Traci moc uchwała nr 149/XVII/2016 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania przedmiotowej opłaty przez właścicieli tych nieruchomości.


§ 8.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


§ 9.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Henryk Gorol

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 czerwca 2016 09:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 564
29 czerwca 2016 11:54 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_168xviii2016.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 czerwca 2016 11:53 (Daria Nowaczyk) - Usunięcie załącznika [uchwala_nr_149xvii2016.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 czerwca 2016 11:53 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany