STATUT GMINY WOŹNIKI - archiwum

STATUT GMINY WOŹNIKI

TRACI MOC Uchwałą Nr 375/XLI/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 16 października 2018 r.

 

Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 35, poz. 955 z dnia 17.04.2003

Data aktu: 2003-02-26

Data ogłoszenia: 2003-04-17

Wejście w życie: 2003-05-02

 

U C H W A Ł A Nr 44/IV/2003
Rady Miejskiej w Woźnikach
dnia 26 lutego 2003 r.


w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Woźniki

 
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 , zm. 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984)

 


Rada Miejska w Woźnikach
U c h w a l a:§ 1

 
Uchwala się Statut Gminy Woźniki w brzmieniu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do niniejszej
uchwały.§ 2

 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 3

 


Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach: 134/XIV/96 z 22 .04.1996, 254/XXVII/98 z dnia 15.06.1998, Nr190/XVII/2000 z 5.10.2000, Nr 221/XIX/2000 z 8.12.2000 r., 288/XXVI/2001 z dnia 24.09.2001 r.

 

§ 4


Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 


Załącznik do uchwały Rady Miejskiej
W Woźnikach Nr 44/IV/2003
z dnia 26 lutego 2003 r.

 

STATUT
GMINY WOŻNIKII. Postanowienia ogólne

§ 1


1. Gmina Woźniki stanowi wspólnotę samorządową osób zamieszkałych na terenie Gminy
2. Gmina Woźniki obejmuje terytorium miasta i gminy Woźniki i stanowi obszar 127 km2.
3. Granice Gminy określa mapa stanowiąca załącznik Nr 1 do statutu


§ 2


Siedzibą władz gminy jest „Ratusz” w Woźnikach.


§ 3


1. Gmina posiada osobowość prawną.
2. Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawą na rzecz innych podmiotów, Gmina wykonuje we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność
3. Samodzielność gminy podlega ochronie sądowej.


§ 4


Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:
- Gminie - należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz terytorium gminy Woźniki,
- Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Woźnikach,
- Przewodniczącym Rady – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miejskiej w Woźnikach
- Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Woźnikach
- Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Woźnik


§ 5


1. Celem gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju gminy oraz warunków dla pełnego uczestnictwa obywateli w życiu wspólnoty.
2. Zadania własne gminy obejmują w szczególności sprawy wymienione w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
3. Dla realizacji celów określonych w statucie gmina wykonuje zadania własne oraz zadania zlecone z administracji rządowej, a także z zakresu organizacji i przygotowań wyborów i referendów, wynikające z ustaw szczególnych lub przejęte od administracji rządowej i innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze porozumienia.
4. Obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określają ustawy
5. Gmina może wykonywać zadania z zakresu administracji rządowej przejęte od organów tej administracji w drodze porozumienia. Zadania zlecone i przejęte w drodze porozumienia Gmina wykonuje po zapewnieniu środków finansowych przez administrację rządową.
6. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień zawartych z tymi jednostkami .
7. Gmina może w ramach zawartego porozumienia między gminnego powierzyć innej gminie prowadzenie określonych zadań publicznych.


§ 6


1. Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej w przypadkach określonych w odrębnej ustawie. Zadaniami użyteczności publicznej są zadania własne gminy wymienione w ustawie o samorządzie gminnym., których celem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze usług powszechnie dostępnych.
2. Dla wspólnego wykonania zadań publicznych Gmina może przystępować do związków między gminnych.
3. Przystąpienie do związku wymaga podjęcia uchwały Rady i przyjęcia jego statutu bezwzględną większością głosów ustawowego składu .
4. Gminę w zgromadzeniu związku reprezentuje Burmistrz
5. Gmina może tworzyć stowarzyszenia , w tym przypadku stosuje się przepisy o stowarzyszeniach.


II. Organy Gminy

§ 7


1. Organami gminy są:
- Rada Miejska
- Burmistrz
2. Organy gminy wykonują swoje zadania przy pomocy urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych.


Rada

§ 8

 


1. Rada Miejska organem stanowiącym i kontrolnym gminy.
2. Rada składa się 15 radnych


§ 9


1. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i 2 Wiceprzewodniczących.
2. Wyboru osób na w/w funkcje dokonuje się bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym. Odwołanie następuje na wniosek ¼ ustawowego składu rady w trybie określonym powyżej.
3. W przypadku rezygnacji z funkcji osób wymienionych w pkt 1 Rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia w ciągu 1 miesiąca (30 dni) od złożenia rezygnacji. Niepodjęcie uchwały w tym terminie jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym uchwała powinna być podjęta.
4. Funkcji przewodniczącego i zastępców nie można łączyć z członkostwem w Komisji Rewizyjnej.
5. Przewodniczący reprezentuje Radę na zewnątrz.


§ 10


1. Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy o ile ustawy nie stanowią inaczej .
2. Rada, w formie uchwał, wyraża opinie i zajmuje stanowisko w sprawach związanych z realizacją kompetencji stanowiących i kontrolnych.


§ 11


1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego lub w razie jego nieobecności przez wyznaczonego przez Przewodniczącego zastępcę.
2. Rada odbywa sesje zwyczajne w ilości potrzebnej do wykonania swych zadań, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. O terminie sesji zwyczajnej rady zawiadamia się jej członków pisemnie na 7 dni przed terminem sesji.
4. Wraz z zawiadomieniem radnym dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał. Rada może bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady wprowadzić zmiany w porządku obrad.
5. Rada może odbywać sesje nadzwyczajne, zwoływane przez przewodniczącego. Zawiadomienie o sesji nadzwyczajnej radni powinni otrzymać najpóżniej na 3 dni od daty sesji.


§ 12


1. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje przewodniczący Rady poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju, lub w wyborach przedterminowych w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do Rady.
2. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady otwiera i prowadzi do czasu wyboru nowego Przewodniczącego senior nowo wybranej rady.
3. Porządek obrad pierwszej sesji powinien obejmować złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych o treści i formie, przewidzianej ustawą o samorządzie gminnym oraz złożenie ślubowania przez Burmistrza


§ 13


1. Sesje Rady są jawne.
2. W przypadkach gdy ustawy tak stanowią Rada może postanowić o wyłączeniu jawności obrad.
3. Sesje zwołuje Przewodniczący, a w razie niemożności pełnienia przez niego funkcji, Wiceprzewodniczący, ustalając projekt porządku obrad ,miejsce, dzień i godzinę ich rozpoczęcia.
4. Przewodniczący Rady jest obowiązany zwołać sesję na wniosek
- 1/ 4 składu ustawowego składu Rady
- Burmistrza
w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku.


§ 14


1. Projekt porządku obrad, miejsce i termin oraz godzinę rozpoczęcia sesji ustala Przewodniczący Rady w porozumieniu z Burmistrzem
2. Przewodniczący Rady w uzgodnieniu z Burmistrzem ustala szczegółową listę zaproszonych gości.
3. Przygotowanie materiałów na sesję jak również obsługę organizacyjno-techniczną zapewnia urząd.


§ 15


1. Posiedzenie sesji otwiera , prowadzi i zamyka przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności jeden z Wiceprzewodniczących.
2. Rada rozpoczyna obrady w obecności co najmniej połowy ustawowego jej składu.
3. Po otwarciu posiedzenia prowadzący sesję stwierdza quorum. W przypadku braku wyznacza nowy termin posiedzenia i zamyka obrady.
4. Po stwierdzeniu prawomocności obrad prowadzący sesję przedstawia do uchwalenia projekt porządku obrad
5. Z wnioskiem o uzupełnienie bądź zmianę w projekcie porządku obrad może wystąpić Radny, Burmistrz lub jego zastępca . Rada może bezwzględną większością głosów
ustawowego składu Rady wprowadzić zmiany w porządku obrad
6. Po wykonaniu czynności wskazanych w pkt. 4 i 5 Rada w głosowaniu jawnym przyjmuje porządek obrad sesji.
7. Z każdej sesji sporządza się protokół, w którym odnotowuje się przebieg obrad oraz
podejmowane rozstrzygnięcia.
8. Protokół wykłada się do wglądu na 7 dni przed datą następnej sesji .


§ 16


1. W głosowaniu jawnym Radni głosują przez podniesienie ręki.
2. Głosowanie jest prawomocne tylko w przypadku istnienia quorum.
3. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący przy pomocy swoich zastępców lub przy pomocy innych Radnych.
4. Wyniki głosowania ogłasza przewodniczący obrad.


§ 17


1. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana na sesji pośród Radnych
2. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady
3. Z głosowania sporządza się protokół, którego załącznikiem są karty z oddanymi głosami.
4. Głosowanie tajne przeprowadza się w przypadkach określonych w ustawach.


§ 18


1. Rada rozstrzyga sprawy na sesjach w drodze uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą
większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej.
2. Uchwały Rady podpisuje prowadzący obrady – Przewodniczący lub w przypadku jego
nieobecności jeden z Wiceprzewodniczących.
3. Podjętym uchwałom nadaje się kolejne numery podając cyframi arabskimi numer uchwały , cyframi rzymskimi numer sesji oraz rok jej podjęcia.
4. Uchwały ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji.


§ 19


Do wyłącznej właściwości Rady należą:
1. Uchwalanie statutu gminy.
2. Ustalanie wynagrodzenia Burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności
3. Powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu oraz Sekretarza – na wniosek wójta
4. Powoływanie kierownika USC i jego zastępcy.
5. Uchwalanie budżetu Gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium z tego tytułu.
6. Uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
7. Uchwalanie programów gospodarczych
8. Ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki
9. Podejmowanie uchwał w sprawie podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach
10. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących:
a. określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy nie stanowią inaczej
b. emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania nabywania i wykupu przez Burmistrza
c. zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów
d. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym
e. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie prze Radę.
f. tworzenia i przystępowania do spółek, spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich
g. określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza
h. tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażenia ich w majątek
i. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym.
11. Określanie wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
12. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego
13. Podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku
14. Podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych
15. Podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników.
16. Nadawanie honorowego obywatelstwa Gminy
17. Podejmowanie uchwal w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.


Komisje

§ 20

 


1. Wewnętrznymi organami Rady są komisje .
2. Rada powołuje następujące komisje stałe:
- Komisję Rewizyjną
- Komisję Budżetową
3. Rada może powołać inne komisje: stałe i doraźne.
4. W skład komisji wchodzą Radni.
5. Liczbę członków komisji, ich skład osobowy oraz zakres działania Rada określa w odrębnej uchwale.
6. Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa niniejszy statut.
7. Komisje podlegają Radzie, której przedkładają plan pracy oraz sprawozdania z działalności.

 
Komisja rewizyjna

§ 21

 
1. Rada kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i pomocniczych. W tym celu powołuje komisję rewizyjną.
2. W skład komisji rewizyjnej wchodzą Radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów z wyjątkiem radnych pełniących funkcje Przewodniczącego lub jego zastępcy.
3. Do zadań komisji rewizyjnej należy:
a. opiniowanie wykonania budżetu gminy
b. występowanie z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez RIO
c. kontrola gospodarki finansowej Gminy i jednostek organizacyjnych
d. kontrola realizacji uchwał rady i zarządzeń burmistrza
e. opiniowanie zadań objętych programem działania Rady
f. sporządzanie wniosków stanowiących zalecenia pokontrolne
4. Tryb pracy komisji rewizyjnej:
a. na pierwszym posiedzeniu komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza
b. komisja działa na posiedzeniach
c. posiedzenia komisji zwołuje i prowadzi przewodniczący oraz koordynuje pracę komisji
d. sekretarz komisji protokołuje posiedzenia, prowadzi dokumentację, przygotowuje materiały na posiedzenia oraz sprawozdania z pracy
e. komisja rozpatruje sprawy wynikające z jej planu pracy lub wnoszone pod jej obrady. Roczny plan pracy komisji jest zatwierdzany przez Radę na początku roku.
f. sprawy do rozpatrzenia przez komisję mogą być wnoszone pisemnie na sesjach Rady a także poza sesjami przez radnych. Na wniosek rady i Burmistrza przewodniczący jest zobowiązany zwołać posiedzenie komisji w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
5. Uprawnienia komisji rewizyjnej:
a. komisja może podejmować uchwały w sprawach należących do jej kompetencji. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków
b. wstęp do pomieszczeń i innych obiektów jednostki kontrolowanej
c. wgląd do dokumentacji planów pracy, sprawozdań, protokołów z posiedzeń oraz wszelkich akt i dokumentów dotyczących sprawy kontrolowanej
d. występowanie do pracowników jednostki kontrolowanej o udzielenie ustnych i pisemnych wyjaśnień i informacji
e. zabezpieczenie dokumentów i innych dowodów
6. Obowiązki komisji rewizyjnej
a. ustalenie stanu faktycznego na podstawie dowodów i sporządzenie dokumentacji z przebiegu kontroli, którą przeprowadza się w oparciu o kryterium legalności, gospodarności i rzetelności
b. o rozpoczęciu kontroli przewodniczący komisji rewizyjnej zawiadamia Przewodniczącego i kierownika kontrolowanej jednostki
c. kontrolę przeprowadza komisja w obecności przedstawiciela kontrolowanej jednostki
d. czynności kontrolne kończą się sporządzeniem protokołu
e. komisja przekazuje jeden egzemplarz protokołu kierownikowi kontrolowanej jednostki, który jest zobowiązany przedstawić na piśmie swoje stanowisko w danej sprawie. Brak odpowiedzi w oznaczony terminie traktowany jest jako zgoda na treść protokołu
f. wnioski stanowiące zalecenia pokontrolne komisja przedstawia na najbliższej sesji Rady


Radni

§ 22


1. Radni kierują się dobrem wspólnoty samorządowej Utrzymują stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, przyjmują zgłoszone postulaty i przedstawiają je organom do rozpatrzenia - nie są jednak związani instrukcjami wyborców.
2. Radni obowiązani są brać udział w pracach rady i jej organów oraz tych instytucji samorządowych, do których zostali wybrani lub desygnowani.
3. Mandatu radnego nie można łączyć z zatrudnieniem w urzędzie gminy , w której Radny uzyskał mandat i na stanowisku kierownika jednostki organizacyjnej gminy oraz jego zastępcy. Mandatu Radnego nie można łączyć również z mandatem posła lub senatora, wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody, członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego.
4. Nawiązanie stosunku pracy w urzędzie lub jednostce organizacyjnej jest równoznaczne z zrzeczeniem się mandatu.
5. Osoba zatrudniona w w/w zakładach, wybrana na Radnego jest obowiązana złożyć wniosek o urlop bezpłatny na 7 dni od dnia ogłoszenia wyborów przez właściwy organ wyborczy. W tym zakresie stosuje się przepisy art. 24b ustawy o samorządzie gminnym.
6. Radni nie mogą podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać darowizn mogących podważyć zaufanie wyborców do wykonywania mandatu. Radni zgodnie z ustawą są zobowiązani składać oświadczenia majątkowe.
7. Radni korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
8. Rozwiązanie z Radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady.
9. Radny ma prawo wglądu do dokumentów i informacji w jednostkach podległych Radzie. W tym celu zwraca się do Burmistrza pismem o udostępnienie interesujących go materiałów. Dokumenty nie wymagające wyszukiwania mogą być udostępniane niezwłocznie bez pisemnego wniosku.


§ 23


1. Radni mogą tworzyć kluby radnych wg kryteriów przez siebie przyjętych.
2. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 3 Radnych
3. Powstanie klubu musi zostać zgłoszone Przewodniczącemu pisemnie.
4. W zgłoszeniu podaje się nazwę klubu, listę członków i osobę przewodniczącego klubu.
5. Przewodniczący wpisuje zgłaszany klub do „Rejestru Klubów Radnych Rady Miejskiej w Woźnikach „.
6. Klub posiada inicjatywę uchwałodawczą. Kluby mogą przedstawiać stanowisko na sesji wyłącznie przez swych upoważnionych przedstawicieli.
7. Zmniejszenie stanu osobowego Klubu poniżej 3 Radnych powoduje wykreślenie Klubu z rejestru. Rezygnacja z udziału w pracach klubu składana jest na piśmie Przewodniczącemu
8. Kluby działają przez okres kadencji Rady.
9. Przynależność do klubu jest dobrowolna.
10. Działalność Klubu Radnych nie może być finansowana z budżetu Gminy.
11. Burmistrz zapewnia klubom warunki do organizowania posiedzeń na terenie budynku Urzędu Miejskiego.


Burmistrz
§ 24


1. Organem wykonawczym Gminy jest Burmistrz.
2. Kadencja Burmistrza rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji Rady i upływa z dniem upływu kadencji Rady. Po upływie kadencji pełni on swoją funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego Burmistrza.
3. Burmistrz w drodze zarządzenia powołuje swojego zastępcę. Zastępca pełni obowiązki do czasu objęcia obowiązków przez nowo powołanego zastępcę burmistrza.
4. Funkcji Burmistrza i jego zastępcy nie można łączyć z funkcją burmistrza-wójta lub ich zastępców w innej gminie, członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego, w tym w gminie Woźniki oraz zatrudnieniem w administracji rządowej i mandatem posła lub senatora.
5. Wygaśnięcie mandatu Burmistrza przed upływem kadencji jest równoznaczne z odwołaniem Jego zastępcy. Do czasu wyboru nowego Burmistrza jego obowiązki pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.


§ 25


1. Odwołanie Burmistrza przed upływem kadencji może nastąpić tylko w drodze referendum.
2. Uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum Rada podejmuje:
a. po wcześniejszej uchwale podjętej bezwzględną większością ustawowego składu Rady w sprawie nieudzielenia absolutorium. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium wymaga opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu, opinią RIO na temat wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
b. z innej przyczyny na wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu Rady złożony pisemnie wraz z uzasadnieniem. Wniosek ten podlega zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną
3. Uchwała o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza z powodu nieudzielenia absolutorium może być podjęta 14 dni po dacie uchwały o nieudzieleniu absolutorium po zapoznaniu się z opinią RIO na temat uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium i wysłuchaniu wyjaśnień Burmistrza. Podejmowana jest bezwzględną większością ustawowego składu Rady w głosowaniu imiennym.
4. Uchwała Rady o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza z innej przyczyny może być podjęta po upływie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. Podejmowana jest bezwzględną większością 3/5 ustawowego składu Rady w głosowaniu imiennym. Jeżeli wniosek nie uzyska wymaganej większości kolejny wniosek może zostać zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od poprzedniego głosowania.


§ 26


1. Burmistrz realizuje uchwały Rady Miejskiej oraz zadania określone przepisami prawa i statutu gminy.
2. Do zadań Burmistrza należą w szczególności :
a. przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej,
b. określenie sposobu wykonania uchwał
c. gospodarowanie mieniem komunalnym
d. opracowywanie projektu budżetu i jego wykonanie
e. prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej gminy
f. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
g. wykonywanie zadań zleconych gminie przejętych z administracji rządowej
h. wydawanie zarządzeń porządkowych w przypadku niecierpiącym zwłoki Zarządzenia wymagają zatwierdzenia na najbliższej sesji Rady
i. przedkładanie wniosków o zwołanie sesji rady
j. współdziałanie w interesie gminy z instytucjami znajdującymi się na jej terenie
g. udzielanie kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych pełnomocnictwa do zarządzania mieniem tych jednostek
h. prowadzenie spraw w zakresie zwykłego zarządu majątkiem gminy , zaciąganie zobowiązań finansowych do wysokości ustalonej przez radę,
i. wydaje decyzje w sprawach z zakresu administracji publicznej.
j. Opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy
k. Może zarządzić ewakuację z obszarów zagrożonych w przypadku bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi albo dla mienia.
3. W realizacji zadań własnych gminy Burmistrz podlega wyłącznie Radzie Miejskiej.

§ 27


1. Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Burmistrz jest kierownikiem urzędu.
3. Burmistrz może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy lub sekretarzowi.
4. Burmistrz wykonuje swe zadania przy pomocy urzędu. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu określa regulamin organizacyjny nadany przez Burmistrza w drodze zarządzenia, który określa również szczegółowe zasady podziału zadań i kompetencji pomiędzy kierownictwem urzędu.
5. Burmistrz wykonuje uprawnienia Kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników urzędu oraz w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych
6. Pracownikami samorządowymi w urzędzie są osoby zatrudnione na podstawie:
a. Wyboru
b. Mianowania kto
c. Powołania
d. Umowy o pracę.
7. Ustalenia warunków pracy i płacy dla pracowników z wyboru dokonuje Przewodniczący w oparciu o uchwały Rady.
8. Sekretarz i skarbnik gminy zatrudnieni są na podstawie powołania przez radę.

 
III. Jawność działania i zasady dostępu do dokumentów i sposób korzystania z nich

§ 28


1. Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie ustaw.
2. Każdy obywatel ma prawo uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady i posiedzenia jej Komisji a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych.


§ 29


1. Każdy obywatel ma prawo wglądu do dokumentów wynikających z wykonywania przez Gminę zadań publicznych, z wyłączeniem dokumentów, których jawność jest ograniczona.
2. Za udostępnienie obywatelom dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych przez Radę w tym protokołów z posiedzeń Rady i komisji Rady oraz protokołów z posiedzeń organów jednostek pomocniczych , odpowiada Burmistrz.
3. Udostępnienie dokumentów następuje na pisemny wniosek zainteresowanego. Dokumenty nie wymagające wyszukiwania mogą być udostępniane niezwłocznie bez pisemnego wniosku
4. Nadzór nad udostępnianiem dokumentów sprawuje Burmistrz, który informuje zainteresowanego o sposobie i możliwości wglądu do dokumentów wyznaczając termin, pracownika w obecności którego dokumenty mogą być przeglądane oraz wskazuje miejsce ich przeglądania.
5. W przypadku, gdy dokument wymaga wyszukiwania Burmistrz wyznacza termin udostępnienia dokumentu nie dłuższy niż 7 dni od dnia złożenia wniosku. Termin ten może być przedłużony do 14 dni ze względu na stopień złożoności wniosku.
6. Prowadzi się rejestr wniosków o udostępnienie dokumentów. Rejestr obejmuje: imię i nazwisko zainteresowanego, datę złożenia wniosku i przedmiot wniosku. Rejestr przyjmowanych wniosków jest jawny.
7. Zainteresowani mają prawo do przeglądania dokumentów, o których mowa w pkt 2 i wykonania notatek.
8. Udostępnianie dokumentów obejmuje możliwość sporządzenia kserokopii za dokonaniem odpłatności wynikającej z kosztów jej sporządzenia.
9. Odmowa udostępnienia dokumentów następuje w przypadku, gdy informacje w nich zawarte, chronione są przed ujawnieniem na podstawie ustaw.


IV Referendum Gminne

§ 30

 
1. W sprawach dotyczących Gminy z zakresu zadań i kompetencji organów Gminy mieszkańcy podejmują rozstrzygnięcia w drodze referendum lokalnego.
2. Wyłącznie w drodze referendum są rozstrzygane sprawy:
- Samoopodatkowania się mieszkańców na cele publiczne mieszczące się w zakresie zadań i kompetencji organów gminy
- Odwołania Rady i Burmistrza przed upływem kadencji
- Innych ważnych spraw dla gminy
3. Referendum przeprowadza się
e. Z inicjatywy Rady
f. Na wniosek 10 % uprawnionych do głosowania mieszkańców Gminy


§ 311. Referendum polega na udzieleniu na urzędowej karcie do głosowania pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na postawione pytanie lub pytania w zakresie spraw określonych w § 30 albo na dokonaniu wyboru pomiędzy zaproponowanymi wariantami.
2. W referendum mogą brać udział osoby stale zamieszkałe na obszarze Gminy posiadające czynne prawo wyborcze do Rady.


§ 321. Referendum jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 30 % uprawnionych do głosowania.
2. Wynik jest rozstrzygający, jeżeli za jednym rozwiązaniem w sprawie poddanej pod głosowanie opowiedziało się więcej niż połowa biorących udział w głosowaniu a w sprawie samoopodatkowania się mieszkańców na cele publiczne 2/3 ważnie oddanych głosów.
3. Jeżeli w ważnym referendum o odwołanie Burmistrza przeprowadzonych na wniosek Rady z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium, przeciwko odwołaniu oddano więcej niż połowę ważnie oddanych głosów – działalność Rady ulega zakończeniu z mocy prawa


§ 331. Uchwałę o przeprowadzeniu referendum z własnej inicjatywy Rada podejmuje bezwzględną większością w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady
2. Rada podejmuje uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum, jeżeli wniosek mieszkańców spełnia wymogi ustawy o referendum lokalnym i nie prowadzi do rozstrzygnięć sprzecznych z prawem. Rada w przypadku negatywnego stanowisko podejmuje uchwalę o odrzuceniu wniosku.
3. Na uchwałę odrzucającą wniosek służy skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
4. Uchwałę o przeprowadzeniu referendum Rada podaje niezwłocznie do wiadomości mieszkańców gminy oraz ogłasza w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym


§ 34Referendum przeprowadza się na zasadach i w trybie ustawy o referendum lokalnym


§ 35

 
Koszty związane z przeprowadzeniem referendum pokrywa się z budżetu gminy.

 

V. Gospodarka Finansowa

§ 361. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego budżetu gminy.
2. Projekt budżetu przygotowuje Burmistrz, uwzględniając zasady ustawy o finansach publicznych i wskazówki Rady Miejskiej. Projekt budżetu gminy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego jest przedkładany Radzie przez Burmistrza w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyłany jest do wiadomości RIO.
3. Rada bez zgody Burmistrza nie może wprowadzić w projekcie budżetu zmian powodujących zwiększenia wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenia w planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów.
4. Budżet jest uchwalany do końca roku poprzedzającego rok budżetowy nie później jednak niż do 31 marca roku budżetowego. Budżet powinien być zrównoważony. Za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada Burmistrz.
5. Procedurę uchwalania budżetu ustala rada odrębną uchwałą.
6. Uchwały organów gminy dotyczące zobowiązań finansowych wskazują źródła dochodów, z których zobowiązania te zostaną pokryte. Uchwały te zapadają bezwzględną większością w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
7. Uchwała budżetowa wskazuje źródła pokrycia niedoboru budżetowego.
8. Gospodarka finansowa gminy jest jawna. Burmistrz ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
9. Burmistrz informuje mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystaniu środków budżetowych.


§ 371. Dochodami gminy są:
a. podatki, opłaty i inne wpływy określone w odrębnych ustawach jako dochody gminy
b. dochody z majątku gminy
c. subwencje ogólne z budżetu centralnego
2. Dochodami gminy mogą być:
a) dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych
b) wpływy z samoopodatkowania się mieszkańców
c) spadki, zapisy, darowizny
d) inne dochody


§ 381. Oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu majątkiem składa jednoosobowo Burmistrz .
2. Burmistrz może upoważnić zastępcę samodzielnie albo wraz z inną osobą do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy.
3. Czynności prawne mogące spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych są bezskuteczne bez kontrasygnaty skarbnika gminy lub osoby przez niego upoważnionej. Skarbnik może odmówić kontrasygnowania czynności, lecz w razie wydania mu pisemnego polecenia przez zwierzchnika wykonuje czynności zawiadamiając równocześnie o odmowie Radę Miejską i RIO.
4. Kierownicy jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza. Czynności przekraczające zakres pełnomocnictwa wymagają zgody Burmistrza.

 
VI. Jednostki pomocnicze

§ 391. Jednostki pomocnicze tworzone są na podstawie uchwały Rady po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
2. Inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka może obejmować lub organ gminy
3. Konsultacje przeprowadza się poprzez umożliwienie mieszkańcom zgłaszania uwag wniosków i opinii do projektu uchwały na zebraniach organizowanych na obszarze, którego jednostka pomocnicza ma dotyczyć
4. Przy podziale gminy na jednostki pomocnicze uwzględnia się przede wszystkim naturalne uwarunkowania przestrzenne i istniejące więzi między mieszkańcami.
5. Jednostki pomocnicze gminy gospodarują samodzielnie środkami wydzielonymi do ich dyspozycji w budżecie gminy.
6. W gminie uchwałą Rady Miejskiej Nr 80/IX/91 z dnia 2.03.1991 utworzono następujące sołectwa:
- Sołectwo Babienica
- Sołectwo Czarny Las
- Sołectwo Dyrdy
- Sołectwo Kamienica
- Sołectwo Kamieńskie Młyny
- Sołectwo Ligota Woźnicka
- Sołectwo Lubsza
- Sołectwo Piasek
- Sołectwo Psary.
7. Przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej i sołtysom przysługuje dieta Rada określa odrębną uchwałą jej wysokość i zasady przyznawania


§ 40Organizację i zakres działania sołectwa określa Rada oddzielnym statutem po jego zaopiniowaniu przez mieszkańców obszaru, który ta jednostka obejmuje.

 


VII. Gminne jednostki organizacyjne

§ 411. W celu wykonywania zadań Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami.
2. Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej w przypadkach określonych w odrębnej ustawie. Zadaniami użyteczności publicznej są zadania własne gminy wymienione w ustawie o samorządzie gminnym., których celem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze usług powszechnie dostępnych.


§ 421. Do realizacji zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne w tym przedsiębiorstwa i zawierać umowy z innymi podmiotami , w tym z organizacjami pozarządowymi.
2. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego statutu.
3. Gminnym jednostkom organizacyjnym Rada uchwala statuty .
4. Zatrudnianie i zwalnianie Kierowników jednostek organizacyjnych gminy należy do Burmistrza


VIII. Uchwalanie i zmiany w statucie

§ 431. Uchwalanie statutu większością głosów
2. Zmiany w statucie uchwala się odpowiednio jak w punkcie 1.

 


IX. Postanowienia końcowe

§ 44W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy:
a. ustawy o samorządzie gminnym
b. ustawy o pracownikach samorządowych
c. ustawy o referendum lokalnym
d. ustaw szczególnych


§ 45Postanowienia statutu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Załącznik Nr 2
Do Statutu Gminy
WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Woźnikach
2. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Woźnikach
3. Przedszkole w Woźnikach
4. Przedszkole w Woźnikach – Ligocie Woźnickiej
5. Przedszkole w Psarach
6. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woźnikach
7. Szkoła Podstawowa w Woźnikach
8. Szkoła Podstawowa w Woźnikach – Ligocie Woźnickiej
9. Szkoła Podstawowa w Lubszy
10. Szkoła Podstawowa w Psarach
11. Szkoła Podstawowa w Kamienicy
12. Gimnazjum w Woźnikach
13. Gimnazjum wPsarach
14. Liceum Ogólnokształcące w Psarach
15. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Woźnikach
16. Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w Woźnikach

 


 

Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 92, poz. 2420 z dnia 10.10.2003

Data aktu: 2003-09-11

Data ogłoszenia: 2003-10-10

Wejście w życie: 2003-10-25

 

U C H W A Ł A    Nr  100/VIII/2003
 Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 11 września 2003 r.
 
w sprawie:   zmiany     Statutu Gminy Woźniki

 

    Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 Nr 142   poz. 1591 , zm. 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984)

 

Rada Miejska w Woźnikach

 

U c h w a l a:

 

§ 1

 

W załączniku Nr  2 do Statutu Gminy Woźniki wprowadzonym uchwałą Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 44/IV/2003 z dnia 26 lutego 2003 r. , stanowiącym Wykaz jednostek organizacyjnych  Gminy Woźniki dokonać następujących zmian:

 

-         skreślić” pkt 4  Przedszkole w Woźnikach – Ligocie Woźnickiej”

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w Zycie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

 


 

Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 4, poz. 83 z dnia 22.01.2004

Data aktu: 2003-12-30

Data ogłoszenia: 2004-01-22

Wejście w życie: 2004-02-06


U C H W A Ł A Nr 137/XI/2003
Rady Miejskiej w Wożnikach
 Z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie: zmiany Statutu Gminy Wożniki 

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 , zm. 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984)

Rada Miejska w Wożnikach
Uchwala:

 

§1


W Statucie Gminy Wożniki wprowadzonym uchwałą Rady Miejskiej w Wożnikach Nr 44/IV/2003 z dnia 26 lutego 2003 r. , dokonać następujących zmian:

 

1.W § 11 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

4. Wraz z zawiadomieniem radnym dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał i kopią protokołu z poprzedniej sesji. Rada może bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady wprowadzić zmiany w porządku obrad."

 

2. W § 20 dodaje się pkt 8 o brzmieniu:

1.     „ 8. Tryb działania Komisji Rady jest następujący:

a) Posiedzenia zwołuje i ustala porządek dzienny przewodniczący komisji. Posiedzenia komisji odbywają się w ramach potrzeb.

b) Posiedzenia Komisji są prawomocne, gdy uczestniczy w nich co najmniej połowa składu jej członków.

c) Opinie i wnioski Komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

d) W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski lecz bez prawa udziału w głosowaniu.

e) Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który zostaje przekazany do komórki Urzędu prowadzącej sprawy Rady.

f) Przewodniczący Komisji co najmniej raz w roku przedstawia Radzie sprawozdanie z działalności komisji

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wożnik.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

 


 

Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 20, poz. 411 z dnia 08.02.2007

Data aktu: 2006-12-2

Data ogłoszenia: 2007-02-0

Wejście w życie: 2007-02-2

 

UCHWAŁA  Nr 21/III/2006
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia28 grudnia 2006 r.
 

 

w sprawie: zmiany Statutu Gminy Woźniki

 

Na podstawie art 18 ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. Z 2001 Nr 142 poz 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Woźnikach

 

uchwala

 

§ 1 W statucie Gminy Woźniki wprowadzonym uchwałą Rady Miejskiej Nr 44/IV/2003 z dnia 26.02.2003 dokonać następujących zmian

1.   W § 20 w pkt 7   otrzymuje brzmienie:

„ Komisje podlegają Radzie, której przedkładają plan pracy. Przewodniczący komisji co najmniej raz w roku przedstawia radzie sprawozdanie z działalności komisji"

 1.  W § 20 w pkt 8   otrzymuje brzmienie:

„8. Tryb działania komisji Rady jest następujący:

 a) w skład komisji wchodzi 5 członków w tym Przewodniczący Komisji. Posiedzenia komisji
są prawomocne ,gdy uczestniczy w nich co najmniej połowa składu jej członków.

 b) Przewodniczący komisji kieruje jej pracą a w szczególności: ustala terminy i porządek
obrad, zapewnia przygotowanie i dostarczenie członkom komisji materiałów, zwołuje
posiedzenia komisji i kieruje jej obradami. W razie nieobecności Przewodniczącego jego
obowiązki wykonuje jeden z członków wyznaczony przez przewodniczącego.

c) W posiedzeniach mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski lecz bez prawa udziału w głosowaniu. Przewodniczący może zaprosić na posiedzenie inne osoby, gdy ich obecność jest uzasadniona

d) Opinie i wnioski Komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

e) Posiedzenia Komisji protokołuje wyznaczony pracownik Urzędu a protokół znajduje się w wyznaczonej komórce urzędu.

1.   W § 21 w pkt 4   podpunkt „a, „c" i „d" otrzymują brzmienie:

„ a. na pierwszym posiedzeniu komisja ze swego grona wybiera przewodniczącego,

c. przewodniczący komisji kieruje jej pracą a w szczególności: ustala terminy i porządek obrad, zapewnia przygotowanie i dostarczenie członkom komisji materiałów, zwołuje posiedzenia komisji i kieruje jej obradami. W razie nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje jeden z członków.

Przewodniczący co najmniej raz w roku przedstawia radzie sprawozdanie z działalności komisji,

d. posiedzenia Komisji protokółuje wyznaczony pracownik Urzędu a protokół znajduje się w wyznaczonej komórce urzędu. „

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

 


 

Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 276, poz. 4640 z dnia 22.11.2011

Data aktu: 2011-10-28

Data ogłoszenia: 2011-11-22

Wejście w życie: 2011-12-07

 

UCHWAŁA Nr 110/X/2011
Rady Miejskiej w Woźnikach
 z dnia 28 października 2011 r. 
 
w sprawie: zmiany  Statutu Gminy Woźniki

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

 

Rada Miejska w Woźnikach

u c h w a l a:

 

§1


W Statucie Gminy Woźniki wprowadzonym uchwałami Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 44/IV/2003 z dnia 26 lutego 2003 r., Nr 100/VIII/2003 z dnia 11 września 2003 r., Nr 137/XI/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r., Nr 21/III/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. dokonać następujących zmian:

§ 39 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

,, W gminie uchwałą Nr 80/IX/91 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 2.03.1991 i uchwałą Nr 36/V/2011 z dnia 18.03.2011 utworzono następujące sołectwa:

 

- Sołectwo Babienica

- Sołectwo Czarny Las

- Sołectwo Drogobycza

- Sołectwo Dyrdy

- Sołectwo Kamienica

- Sołectwo Kamieńskie Młyny

- Sołectwo Ligota Woźnicka

- Sołectwo Lubsza

- Sołectwo Piasek

- Sołectwo Psary

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 kwietnia 2008 11:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 2647
05 listopada 2018 12:01 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 lipca 2015 15:23 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 lipca 2015 15:21 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany