Program Ochrony Środowiska - archiwum

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

Uchwała Nr 155/XII/2004

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 26 marca 2004

 

 

W sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Woźniki

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.41 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym/Dz.U.z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z póź. zmianami/ oraz art.18 ustlustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska - Dz.U.Nr 62 poz.627 z zmianami/, po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Lubliniec

 

Rada Miejska w Woźnikach uchwala

 

 

§ 1. Przyjąć Program Ochrony Środowiska dla Gminy Woźniki w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik

 

§3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

 


 

 

Uchwała Nr 180/XV/2004

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 29 czerwca 2004

 

 

W sprawie: zmiany uchwały-nr 155/XII/2004 z dnia 26 marca 2004 roku

Na podstawie art.  18 ust.2 pkt 15 i art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym/Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z póż. zmianami/ oraz art.l8 ust. ustawy z  dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska - Dz.U. Nr 62 poz.627 z zmianami.

 

Rada Miejska w Wożnikach uchwala

 

 

§1. Dokonać zmiany Uchwały nr.155/XII/2004 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 26 marca 2004 roku, w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska - §3 otrzymuje brzmienie: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia"

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 października 2008 09:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1738
30 grudnia 2015 11:05 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 grudnia 2015 11:04 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 listopada 2008 15:29 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany